Fakty i liczby

Fakty

 • GIG jest instytutem badawczym posiadającym kategorię A
 • GIG posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym 3 nowe kompleksy badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej oraz Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów
 • GIG posiada status Jednostki Notyfikowanej w zakresie czterech dyrektyw Unii Europejskiej, rozporządzenia CPR  oraz uprawnień jednostki certyfikującej w ramach schematu IECEx
 • GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko)
 • GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Nasz potencjał

 • 1 największa w regionie biblioteka naukowa (360 000 woluminów)
 • 1 unikalna w skali Europy kopalnia doświadczalna
 • 3 nowoczesne kompleksy badawcze
 • 10 pracowników naukowych z tytułem profesora
 • 19 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • 124 pracowników ze stopniem naukowym doktora
 • 12 jednostek wspomagających pracę instytutu
 • 18 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, z których 2 laboratoria posiadają również akredytację jako laboratoria wzorcujące.
 • 18 zakładów naukowo-badawczych
 • 20 pracowni naukowych
 • 25 laboratoriów badawczych
 • 492 pracowników ogółem (stan na 31.10.2018 r.)

Liczby - osiągnięcia (2017)

 • 1 nadanie przez Prezydenta RP tytułu profesora 
 • 3 pracowników GIG uzyskało stopień doktora habilitowanego
 • 1 osoba spoza GIG uzyskały stopień doktora habilitowanego
 • 6 pracowników GIG uzyskało stopień naukowy doktora
 • 2 osoby spoza GIG uzyskało stopień doktora
 • 46 projektów (w tym 30 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 16 projektów krajowych)
 • 3900 zrealizowanych prac badawczo-usługowych na rzecz przemyslu i administracji
 • 20 zdobytych nagród
 • 21 delegacji zagranicznych, które odwiedziły GIG
 • 222 wydanych publikacji
 • 20 zgłoszeń w celu uzyskania praw wyłącznych (w tym: 14 wynalazków, 2 wzory użytkowe, 2 wzory przemysłowe, 1 znak towarowy, 1 wynalazek w trybie międzynarodowym PCT)
 • 10 praw wyłącznych: 5 praw ochronnych na wzory użytkowe i 5 patentów na wynalazki
 • 4 umowy (3 o wspólności prawa, 1 wdrożeniowa)
 • 4044 zrealizowanych prac badawczo-usługowych
 • 81,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży 

+ 48-32-259-2000