Ośrodek Informacji Patentowej

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Informacja Patentowa - Kierownik Biblioteki Naukowej

mgr Anna Oset
e-mail: aoset@gig.eu
telefon: 32 259 24 26

 

 

 

Rzecznik patentowy

mgr Monika Błaszczyk
e-mail: mblaszczyk@gig.eu
telefon: 32 259 24 21

 

 

 

W Głównym Instytucie Górnictwa, na podstawie umowy z dnia 07.09.1993r. zawartej z Urzędem Patentowym RP, przedłużonej umową nr 23 DL/2005 z dnia 18.02.2005r., został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej pełniący ważną rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, głównie dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
W znacznym stopniu korzystają z niego pracownicy zakładów przemysłowych, wynalazcy, studenci i rzecznicy patentowi.
Ośrodek Informacji Patentowej mieści się w 2 jednostkach Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego Instytutu to jest w Biurze Wsparcia oraz w Bibliotece Naukowej.
Fachową obsługę Ośrodka pełni rzecznik patentowy, który udziela także doradztwa w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zawierania umów licencyjnych, unikania i zwalczania naruszania obcych praw wyłącznych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie spraw procesowych.
 
 • Badanie stanu techniki;
 • Badanie czystości patentowej;
 • Komercjalizacja praw wyłącznych;
 • Analizy patentowe;
 • Monitoring IP;
 • Analizy statystyk patentowych;
 • Informacje o wymogach jakie musi spełniać wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, informacje o kosztach opracowań zgłoszeń przez rzeczników patentowych, o kosztach samych zgłoszeń w UP RP, EUP i w ramach PCT, procedurach postępowań przed urzędami patentowymi;
 • Sprawdzanie opisów projektów wynalazczych przeznaczonych do zgłoszenia w UP RP i propozycje zmian, udzielanie wstępnych informacji czy wskazana dokumentacja narusza prawa z danego patentu i inne.
Ośrodek, przez Bibliotekę Naukową udostępnia:
 • Bazy danych UPRP;
 • Bazy Urzędów Patentowych UE i innych organizacji spoza UE
  • na nośniku papierowym polskie opisy patentowe, w układzie klasowym i w układzie numerycznym – do nr 177928, które stanowią istotne uzupełnienie opisów patentowych na CD-ROM jak i baz internetowych,
  • biuletyny UP RP (BUP), od 1973,
  • wiadomości UP RP (WUP), od 1964,
  • wykazy udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe (od 1960),
  • Międzynarodową Klasyfikację Patentową (MKP),
  • indeks haseł,
  • Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska),
  • Dzienniki Urzędowe Urzędu Patentowego RP,
  • przepisy z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • literaturę techniczną.

W Bibliotece Naukowej można ponadto skorzystać z jednych z najbogatszych w regionie zbiorów z zakresu górnictwa i inżynierii środowiska. Biblioteka nasza posiada ponad 390 tys. woluminów obejmujących: książki, czasopisma, normy, dokumentacje prac badawczych, co stanowi cenne uzupełnienie dokumentacji patentowej.


Arbitration and Mediation Center Lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie.

article 6ter Godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji.

DEPATISNET Baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów.

Design View Wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach, Polsce, EUIPO, WIPO.

DPMAregister Baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych.

EPO Espacenet Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata.

EPO GLOBAL PATENT INDEX Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

EPO PATSTAT Patent statistics.

eSearch plus Baza znaków towarowych Wspólnoty Europejskiej.

freepatentsonline Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.

Global Brand Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO.

Google Patent Search Wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku.

Hague Express Wzory przemysłowe zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych.

InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.

J-PlatPat Japońskie patenty i wzory użytkowe.

KIPRIS Koreańskie patenty i wzory użytkowe.

Lisbon Express Zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia.

oriGIn Katalog oznaczeń geograficznych towarów przemysłowych oraz produktów rolno-spożywczych z całego świata.

ORBIT Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z ponad 70 urzędów patentowych z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

REGISTER PLUS Polskie wynalazki (patenty i wzory użytkowe).

REGISTER PLUS Polskie wzory przemysłowe, zdobnicze.

REGISTER PLUS Polskie znaki towarowe.

PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT.

ROMARIN Informacje na temat znaków zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego, baza zawiera wszystkie międzynarodowe rejestracje znaków będące w mocy oraz te, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

SIPO Chińskie patenty i wzory użytkowe.

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

USPTO Amerykańskie wynalazki (patenty) i znaki towarowe. United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.

TMView Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych.

WIPO Lex Baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących w poszczególnych krajach.

 
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:
 • XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej;
 • VI edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej;
 • VI edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej;
 • XVI edycji Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2018 r. 
Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/Menu05,824,7,index,pl/

Uwaga! Od 2018 r. obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe.

+ 48-32-259-2000