Modernizacja pomieszczeń budynku C i elementów małej architektury Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie