Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dla pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dla pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin

Nr umowy:  II/2/P/15095/4300//19/DGN

Okres realizacji: 02.2019-06.2022

Kierownik projektu: Szymon Łagosz

 

 

Krótki opis projektu: projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych,  w zakresie bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Szkolenia skierowane są do pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Zostały zamieszczone na serwerze GIG, pod adresem azbestinspektor.gig.eu. Celem szkoleń jest przekazanie przedstawicielom grupy docelowej aktualnych informacji i podstaw prawnych dotyczących wykonywania obowiązków służbowych w zakresie kontroli oraz nadzoru wszelkich działań w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest. Ponadto położony jest szczególny nacisk na informacje o szkodliwości azbestu oraz sposobach bezpiecznego z nim postępowania. Zakłada się, że uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę, która pozwoli im w przyszłości na podejmowanie działań promujących założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz rzetelne egzekwowanie obowiązujących przepisów i efektywne wykorzystywanie uprawnień instytucji, które reprezentują. Przewiduje się, że w szkoleniach weźmie udział łącznie około 10.000 osób. Zakres tematyczny szkoleń jest zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W  treści szkoleń uwzględnione są również następujące elementy: kolejność prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, warunki wytrzymałościowe odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego, zasady organizacji placu budowy przy demontażu wyrobów zawierających azbest, sposoby wykrywania wyrobów zawierających azbest. Ponadto dla każdej z grup zawodowych objętych szkoleniami, przygotowano dedykowane moduły szkoleniowe obejmujące opis kompetencji instytucji, które reprezentują.

Informacja o źródłach finansowania: przedsięwzięcie jest finansowane w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

+ 48-32-259-2000