Went-Met

Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno–adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej

Tytuł projektu:
Rozwinicie innowacyjnej katalityczno–adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej.

Nr projektu:
POIR.01.01.01-00-0367/18

Termin realizacji projektu:
01.07.2018 r. – 28.09.2021 r.
Termin realizacji usługi:
23.08.2019 r. – 31.12.2020 r.

Zamawiający:
PROFILE Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 6
03-909 Warszawa, Polska
tel: +48 22 828 87 27
e-mail: info@profile.com.pl
KRS: 0000152737, NIP: 5260033074, REGON: 010454940

Kierownik usługi w GIG:
dr inż. Robert Hildebrandt
Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni
e-mail: rhildebrandt@gig.eu
telefon: 32/32 46 653

Opis projektu:
PROFILE Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwiniecie innowacyjnej katalityczno–adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej” w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwinięcie posiadanej przez Wnioskodawcę technologii bazowej MARCO (Methane Adsorber Regenerative Catalytic Oxydation) i przeprowadzenie prac B+R mających na celu jej dostosowanie do procesu eliminacji metanu ze strumienia Kopalnianych Gazów Wentylacyjnych (KGW) oraz umożliwienie odzysku energii w skali przemysłowej. Rozwiniętą w ten sposób technologię MARCO, czyli oczekiwany rezultat Projektu, określany jest mianem MARCO KGW.

Projekt zakłada przeprowadzenie serii badań i prac koncepcyjnych prowadzących do wytworzenia prototypu urządzenia w skali odwzorowującej warunki docelowe (tzw. półtechnicznej), a następnie skonstruowanie prototypu, umieszczenie go w konkretnej kopalni węgla kamiennego i przeprowadzenie testów pracy w warunkach zbliżonych do faktycznych, z ewentualną optymalizacją i modyfikacją urządzenia w zgodzie z wynikami testów.

Najważniejszym rezultatem Projektu będzie opracowana, przetestowana, wdrożona i zademonstrowana rynkowi docelowemu prototypowa instalacja do eliminacji metanu zawartego w KGW i odzysku energii z traconego do tej pory paliwa (niezagospodarowanego odpadu produkcyjnego- metanu).

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie odzyskiwania metanu z powietrza wentylacyjnego w KWK. Zadaniem Głównego Instytutu Górnictwa jest realizacja badań innowacyjnej instalacji służącej testowaniu technologii katalitycznego odzysku metanu z powietrza wentylacyjnego kopalni. Badanie będzie realizowane na strumieniu gazu o zadanym stężeniu CH4 w powietrzu wentylacyjnym i  zakłada podawanie mieszaniny tego powietrza do instalacji badawczej. Dozowanie CH4 do strumienia gazów wlotowych  instalacji badawczej rozwiązane zostanie w sposób zapewniający dotrzymanie zadanych parametrów stężenia metanu.

Zamawiający: PROFILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie.

Budżet:
Wartość projektu: 8 815 962,50 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 6 875 735,00 PLN

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

+ 48-32-259-2000