Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych

W dniu 1 lipca 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano akt powołania do życia „Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych”. Inicjatywa budowy w województwie śląskim Klastra Czystych Technologii Węglowych wyszła od Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka i została wsparta przez ówczesnego Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Podstawę dla inicjatywy stanowiły:

 • wyzwania stojące przed województwem śląskim w związku z rozwojem regionu po procesach restrukturyzacji/prywatyzacji przemysłów ciężkich dominujących do niedawna na tym obszarze,
 • duże znaczenie węgla w bilansie energetycznym kraju, zwłaszcza dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
 • ewoluująca, w kierunku uznania ważnej roli paliw kopalnych, w tym węgla, polityka energetyczna Unii Europejskiej wraz z jej odzwierciedleniem w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA),
 • rosnące znaczenie klastrów jako formy działalności gospodarczej, spójnej z polityką regionalną Unii Europejskiej.

10 listopada 2005 roku podpisano Umowę Partnerską, której celem było zainicjowanie budowy klastra przez większe grono partnerów, reprezentujących różne sektory gospodarki. Sygnatariuszami Umowy Partnerskiej i zarazem partnerami – założycielami klastra byli:

przedstawiciele sektora nauk i badań Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
przedstawiciele przemysłu Południowy Koncern Energetyczny S.A., Kompania Węglowa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z miast Gliwice, Jastrzębie - Zdrój, Jaworzno, Katowice, Rybnik Tychy

W umowie tej określono ramy współpracy dla przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pt.:„Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” i jego wspólną realizację. Projekt byłby narzędziem wsparcia budowy klastra. Koordynatorem podjętych działań oraz koordynatorem realizacji zgłaszanego projektu został Główny Instytut Górnictwa.

Ustalono następujący ramowy zakres prac związanych z budową klastra dla poszczególnych grup partnerów projektu:
 1. jednostki sektora nauki i badań:
  • opracowanie programu badawczo-rozwojowego Klastra,
  • organizacja sympozjów naukowych,
  • rozwijanie kanałów komunikacyjnych – utworzenie wortalu Klastra oraz bazy danych o produktach, usługach, specjalnościach, konferencjach, targach
 2. przedstawiciele przemysłu:
  • określenie rynkowego popytu na produkty lub/i usługi Klastra,
  • organizowanie konferencji lub/i warsztatów branżowych,
  • udział w targach branżowych,
 3. jednostki sektora samorządowego:
  • wypracowanie i promowanie marki Klastra,
  • zachęcanie przedsiębiorstw do działania w ramach Klastra,
  • organizowanie spotkań uczestników Klastra.

Przyjęto otwartą formę tworzonego klastra, to znaczy praktyczny brak ograniczeń dla przystępowania do niego nowych partnerów. Podstawowym wyzwaniem dla partnerów budowanego klastra stało się zwiększenie innowacyjności w gospodarce regionu, głównie w obszarach związanych z szeroko rozumianymi czystymi, czy też czystszymi, technologiami węglowymi.

Przygotowany zgodnie z umową partnerską wniosek zgłoszono do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania 2.6: „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”, priorytetu 2.: „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). ZPORR stanowił jeden z mechanizmów Podstaw Wsparcia Wspólnoty w okresie programowania na lata 2003-2007. Wniosek uzyskał w ramach danej tury konkursu najwyższą ocenę - 87,5 punktów i został zakwalifikowany do finansowania w pełnym wymiarze wnioskowanego budżetu wynoszącego około 1 mln 627 tys. zł. Okres realizacji projektu: od marca 2006 r. do sierpnia 2007 r.

Do ważniejszych celów projektu należy zaliczyć:

 • analizę i ocenę Województw Śląskiego, jego infrastruktury społecznej, gospodarczej, naukowej oraz jego predyspozycji do lokalizacji klastra czystych technologii węglowych,
 • określenie zasad funkcjonowania klastra po zakończeniu projektu realizowanego w ramach ZPORR,
 • opracowanie programu badawczo - rozwojowego klastra,
 • promocję marki klastra, promocja regionu i węgla, jako czystego nośnika energii.

Od chwili rozpoczęcia realizacji projektu dla omawianej inicjatywy budowy klastra czystych technologii węglowych przyjęto stosować nazwę: „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, tę samą dla projektu, jak i dla budowanego klastra.

Bieżące informacje z okresu realizacji projektu znaleźć można na stronie projektu: www.coal.silesia.pl

+ 48-32-259-2000