Pracownie

 

Zakres wentylacji kopalń

 1. Projektowanie wentylacji kopalń oraz obiektów przemysłowych i budowlanych
 2. Analizy kosztów wentylacji wraz z opracowaniem sposobów ich zmniejszania
 3. Opracowywanie schematów wentylacyjnych i potencjalnych kopalń wraz z ich analizą
 4. Ekspertyzy w zakresie zwalczania środkami wentylacyjnymi zagrożenia metanowego, pyłowego, pożarowego i radiacyjnego
 5. Wykonywanie charakterystyk wentylatorów głównych zgodnie z normą PN-70G-04161 wraz z analizą stabilności i ekonomiczności ich pracy
 6. Badanie migracji gazów w wyrobiskach górniczych z zastosowaniem gazu znacznikowego SF6.
 7. Badania szczelności obiektów za pomocą gazu znacznikowego SF6
 8. Wariantowa analiza upraszczania modelu sieci wentylacyjnej likwidowanej kopalni w warunkach współwystępowania zagrożeń aerologicznych
 9. Opracowanie technologii izolacji wyrobisk w likwidowanej kopalni metanowej.
 10. Wykonywanie zdjęć potencjalnych sieci wentylacyjnej kopalni
 11. Komputerowa charakterystyka sieci wentylacyjnej kopalń w programie Ventgraph.
 12. Projektowanie systemów wentylacji lutniowej
 13. Projektowanie systemów wentylacji odrębnej dla drążonych wyrobisk korytarzowych w pokładach metanowych
 14. Badania i oceny zagrożeń aerologicznych dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni
 15. Obliczenia numeryczne (3D) prognozowanego rozpływu powietrza w wyrobiskach dołowych oraz stężeń metanu i pyłu w powietrzu  wentylacyjnym
 16. Obliczenia numeryczne wraz z analizą sieci wentylacyjnych projektowanych rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożeń: metanowego oraz pożarami endogenicznymi
 17. Obliczenia numeryczne oraz projektowanie eksploatacji dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia
 18. Opracowanie technologii izolacji wyrobisk w likwidowanej kopalni
 19. Projektowanie przewietrzania tuneli w trakcie ich drążenia i podczas eksploatacji
 20. Badania energetyczne wentylatorów kotłowych, pomp, sprężarek
 21. Obliczenia numeryczne oraz projektowanie eksploatacji dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia
 22. Obliczenia numeryczne wraz z analizą sieci wentylacyjnych projektowanych rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożeń: metanowego oraz pożarami endogenicznymi
 23. Badania oporu lutni wentylacyjnych

Zakres klimatyzacji kopalń

 1. Sporządzanie map izolinii temperatury pierwotnej skał dla projektowanych do eksploatacji poziomów i pokładów węgla i rud miedzi
 2. Ocena warunków geotermicznych w oparciu o mapy izolinii temperatury pierwotnej skał dla czynnych i projektowanych poziomów wydobywczych oraz pokładów węgla i rud miedzi
 3. Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z wentylacją odrębną (lutniową)
 4. Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z opływowymi prądami powietrza
 5. Badania i ocena stanu zagrożenia klimatycznego dla stanowisk pracy
 6. Opracowanie prognoz stanu zagrożenia klimatycznego dla projektowanych wyrobisk przewietrzanych wentylacją lutniową
 7. Opracowanie prognoz stanu zagrożenia klimatycznego dla projektowanych wyrobisk przewietrzanych wentylacją obiegową
 8. Projektowanie przewietrzania i klimatyzacji głębokich poziomów wydobywczych i całej kopalni
 9. Opiniowanie  profilaktyki stosowanej dla zwalczania zagrożenia klimatycznego
 10. Opracowanie projektów koncepcyjnych klimatyzacji grupowej
 11. Sporządzanie opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w grupie XX (zagrożenie klimatyczne) dotyczące profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40oC
 12. Badania cieplne urządzeń energetycznych
 13. Opracowanie skutecznych metod prewencji zagrożenia klimatycznego dla rejonów eksploatacyjnych
 14. Badania i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność działania górniczych urządzeń chłodniczych
 15. Wykonywanie pomiarów i analiz efektywności działania górniczych urządzeń chłodniczych w oparciu o  pomiary „in situ”
 16. Ekspertyzy dotyczące obniżania kosztów klimatyzacji
 17. Określanie zasad zatrudniania górników w gorącym mikroklimacie

Zakres zwalczania zagrożenia gazowego

 1. Opracowywanie prognoz wydzielania się metanu do wyrobisk eksploatacyjnych, przygotowawczych i udostępniających
 2. Opinie dotyczące klasyfikacji pokładów węgla lub ich części oraz pól metanowych do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał
 3. Klasyfikacja wyrobisk górniczych (pomieszczeń) do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu
 4. Kompleksowa ocena zagrożenia  metanowego oraz zagrożenia pożarami endogenicznymi w projektowanych rejonach eksploatacyjnych
 5. Symulacje i analizy rozkładu metanonośności w pokładach węgla
 6. Ocena kształtowania się zagrożenia metanowego dla ścian eksploatowanych przy uwzględnieniu warunków wentylacyjno-metanowych oraz zakresu stosowanej profilaktyki
 7. Opracowania bilansu akumulowanego metanu wolnego w wyrobiskach kopalni zlikwidowanej w przyjętym konwencjonalnie przedziale czasu w powiązaniu z hydrogeologią, tektoniką oraz uwarunkowaniami związanymi z sąsiadującymi kopalniami
 8. Prognoza możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej
 9. Badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni
 10. Opracowanie metod aktywnego zwalczania zagrożenia gazowego w strefach przypowierzchniowych na terenach pogórniczych zlikwidowanych kopalń
 11. Opracowanie technologii stymulacji złoża w celu zwiększenia jego przepuszczalności i odmetanowana przedeksploatacyjnego pokładów węgla (hydroslotting), wsparcia CBM
 12. Ocena kształtowania się zagrożenia metanowego dla ścian eksploatowanych przy uwzględnieniu warunków wentylacyjno-metanowych oraz zakresu stosowanej profilaktyki w tym odmetanowania
 13. Opracowanie technologii pozyskiwania metanu ze złóż węgla oraz jego utylizacji
 14. Ekspertyzy dotyczące sposobu odmetanowania rejonów eksploatacyjnych
 15. Projektowanie systemów odmetanowania w kopalniach oraz trajektorii otworów kierunkowych.
 16. Badanie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pokładach węgla lub ich częściach w aspekcie klasyfikacji i ustalenia granic zaliczania do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz zwalczania tego zagrożenia
 17. Opracowania bilansu akumulowanego metanu wolnego w wyrobiskach kopalni zlikwidowanej w przyjętym konwencjonalnie przedziale czasu w powiązaniu z hydrogeologią, tektoniką oraz uwarunkowaniami związanymi z sąsiadującymi kopalniami
 18. Prognoza możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej
 19. Badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni
 20. Opracowania metod aktywnego zwalczania zagrożenia gazowego w strefach przypowierzchniowych na terenach pogórniczych zlikwidowanych kopalń
 21. Prognozowanie ujęcia metanu z otworów dołowych (CBM), powierzchniowych do pokładów dziewiczych tj. poza zasięgiem eksploatacji (CBM) w oparciu o wyniki modelowania numerycznego w programie Petrel, Eclipse, AnSys CFX

Zakres zagrożenia wyrzutami gazów i skał

 1. Opracowanie prognozy stanu zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianych i słabo rozpoznanych partii złoża/pokładów
 2. Wykonywanie pomiarów in-situ podstawowych wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego stosowanych w kopalniach węgla tj. intensywności desorpcji metanu, metanonośności, objętości zwiercin z otworu i zwięzłości, w celu wydania oceny aktualnego stanu zagrożenia wyrzutowego lub opracowania prognozy bieżącej
 3. Badania zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pokładach węgla lub ich częściach w aspekcie klasyfikacji i ustalenia granic zaliczania do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz zwalczania tego zagrożenia
 4. Przeprowadzenie kompleksowych badań pokładu węgla (skał) w celu określenia jego predyspozycji wyrzutowych, obejmujących poszerzone pomiary o tzw. właściwości sorpcyjne – tj. kinetykę sorpcji i efektywny współczynnik dyfuzji
 5. Wydawanie opinii dot. projektów technicznych robót górniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia wyrzutowego oraz projektowanie rozcięcia złoża (pokładu) oraz systemu wentylacji i zabezpieczeń w warunkach w/w zagrożenia
 6. Wyznaczanie granic zaliczenia pokładu do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz wydanie opinii dotyczącej możliwości wyłączenia części pokładu z granic jego dotychczasowego zaliczenia do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego
 7. Ocena skuteczności profilaktyki wyrzutowej stosowanej na kopalni oraz opracowanie profilaktyki (zasad) wykonywana określonych robót górniczych w strefach szczególnego zagrożenia.
 8. Badania izoterm sorpcji  w celu określenia ciśnień złożowych i predyspozycji wyrzutowych pokładu (występowania zjawisk gazogeodynamicznych)
 9. Wyznaczanie zasięgu stref odgazowania eksploatacyjnego w opiniowanym pokładzie oraz symulacji rozkładu metanonośności wtórnej w aspekcie opinii i prognoz dot. zagrożenia wyrzutowego
 10. Symulacje rozkładu zwartości metanu i ciśnień złożowych gazu w pokładzie
 11. Analiza zmian podstawowych wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego tj. intensywność desorpcji metanu, zwięzłość węgla oraz ocena wpływu zaburzeń geologicznych (stref uskokowych) na właściwości geotechniczne pokładu

 

•    Ocena ryzyka zagrożenia pożarem endogenicznym. 
•    Ustalenie odpowiednich do uwarunkowań działań i środków do zwalczania pożarów podziemnych.
•    Prognozowanie zagrożenia pożarowego.
•    Określenie środków prewencji w celu obniżenia zagrożenia pożarowego.
•    Opracowanie programów komputerowych dla interpretacji wyników badań samozapalności węgla.
•    Wyznaczanie okresu inkubacji pożaru endogenicznego.
•    Ocena stanu zagrożenia pożarowego w rejonach eksploatowanych ścian zawałowych wykorzystująca metodę wskaźników WSS.
•    Ocena poziomu zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie analizy gazów zrobowych.
•    Określenie wpływu temperatury pierwotnej górotworu na naturalne wydzielanie się gazów z rozkruszonego węgla.
•    Badanie zmian rozkładu temperatury w złożu węgla oraz składu wydzielających się gazów w procesie jego zagrzewania i wychładzania.
•    Wyznaczania miejsc szczególnie zagrożonych pożarem endogenicznym dla zrobów ścian.
•    Badanie i określanie kierunków migracji gazów pomiędzy tamami, pokładami lub ruchami górniczymi.
•    Monitoring uwalniania gazów z gruntów w obszarach pogórniczych z uwzględnieniem samozapalności odpadów węglowych.
•    Monitoring zagrożenia pożarowego i składu gazów w procesie planowania i realizacji budów na terenach pogórniczych z uwzględnieniem samozapalności odpadów węglowych.
•    Monitoring zagrożenia gazowego obiektów posadowionych na terenach pogórniczych.
•    Badanie klejów, pian, antypirogenów i innych produktów stosowanych górnictwie oraz ocena ich wpływu na czujniki elektro-chemiczne monitorujące skład gazów w kopalniach.
•    Badanie klejów, pian, antypirogenów i innych produktów stosowanych górnictwie oraz ocena ich wpływu na okres inkubacji pożaru endogenicznego.
•    Badanie i ocena wpływu gazów desorbowanych w trakcie reakcji pyłów dymnicowych z wilgocią na pomiary gazowe w kopalniach.
•    Monitoring gazów w obiektach przemysłowych w celu identyfikacji zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. 
•    Monitoring gazowy w obiektach przemysłowych  w celu  określenia ryzyka przekroczenia granicy wybuchowości.
•    Wykonanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do precyzyjnej analizy gazów.

 • Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego. 
 • Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń wodnych, projektowanie odwadniania górotworu oraz ustalanie filarów bezpieczeństwa. 
 • Badanie i ocena skutków zmian warunków wodnych w górotworze i na powierzchni związanych z działalnością górniczą i likwidacją kopalń. 
 • Dokumentowanie i ocena hydrogeologicznych warunków eksploatacji górniczej lub likwidacji kopalń. 
 • MONITORING  ŚRODOWISKA - Hydrogeologiczne badania monitoringowe dla określania warunków i wpływu działalności górniczej i przemysłowej na środowisko.
 • INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA - Badanie i ocena na rzecz wspomagania przedsięwzięć z zakresu inżynierii środowiska w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.
 • Pracownia  dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową, do badań własności hydrogeologicznych skał i rumoszu skalnego. Przeprowadzamy oznaczenia:
  • zmienności przepuszczalności/współczynnika filtracji rdzenia skalnego o dowolnej długości (przy zastosowaniu jedynego w Polsce aparatu do nieniszczejącego profilowania rdzeni PDPK400);
  • mikroporowatości, wielkości i rozkładu porów, powierzchni właściwej skał, pyłu, proszków, zeolitów itp. (za pomocą analizatora powierzchni właściwej ASAP 2020);
  • gęstości rzeczywistej próbek regularnych i nieregularnych, zarówno skał jak i proszków (za pomocą wysokociśnieniowego piknometru helowego AccuPyc II 1340);
  • gęstości rzeczywistej oraz porowatości otwartej regularnych próbek skalnych, betonów, styropianów, pumeksów itp. (AccuPyc II 1340).

 • Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych:
  • Ocena oddziaływania eksploatacji górniczej na różne elementy zagospodarowania powierzchni terenu górniczego.
  • Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic terenów górniczych.
  • Wyznaczanie granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Ocena zaistniałych szkód w obiektach i powierzchni terenu pod kątem ich związku z ruchem zakładów górniczych.
 • Kategoryzowanie terenów górniczych i pogórniczych:
  • Ocena zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych.
  • Kategoryzowanie przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzennego, w tym do zabudowy.
 • Konsultacje i weryfikacje dokumentacji technicznych napraw szkód górniczych.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów budowlanych i projektów wykonawczych regulacji cieków powierzchniowych i budowy wałów przeciwpowodziowych na terenach górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Konsultacje i opiniowanie opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska terenów górniczych i pogórniczych.
 • Optymalizacja projektów eksploatacji górniczej kopalń podziemnych z uwagi na minimalizację deformacji górotworu i powierzchni oraz ochronę obiektów jej zagospodarowania:
  • Weryfikacja planów ruchu zakładów górniczych w zakresie ochrony powierzchni oraz zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  • Kwalifikacja zasobów kopalin do przemysłowych uwzględniająca ochronę powierzchni, w tym w szczególności brak nadmiernych zawodnień terenu górniczego.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic filarów ochronnych.
 • Monitoring obiektów budowlanych i powierzchni terenu, podlegających wpływom eksploatacji górniczej:
  • Skaning powierzchni terenu górniczego.
  • Skaning obiektów budowlanych.
  • Automatyczny monitoring ciągły wychyleń obiektów od pionu.
  • Automatyczny monitoring ciągły przemieszczeń i deformacji obiektów.

TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Budowa systemów informatycznych wykorzystywanych w przemyśle:

Tworzenie rozwiązań odpowiadających głównie za: zbieranie oraz archiwizację danych w bazie, zarządzanie procesem produkcji oraz raportowanie.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Optymalizacja zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Obniżenie kosztów
 • Zwiększenie efektywności produkcji
 • Utrzymanie wysokiej jakości produktów

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • SCC OE / DEL OE / RAF OE - grupa systemów informatycznych pozwalających na monitorowanie i optymalizację efektywności pracy linii produkcyjnych. Systemy umożliwiają rejestrację zatrzymań linii produkcyjnych wraz z podaniem przyczyny oraz czasu przestoju, rejestrację strat materiałów wynikających z zatrzymań wraz z powiązaniem z informacją o ich dostawcach. Na podstawie zgromadzonych danych wyznaczane są wartości wskaźników efektywności operacyjnej (OE). Systemy dają użytkownikowi możliwość sporządzania zestawień i raportów (w tym możliwość przejścia „od ogółu do szczegółu”) pozwalając na analizę przyczyn obniżenia efektywności produkcji
 • MBT2015 - oprogramowanie wspomagające kontrolę czystości mikrobiologicznej u producentów żywności. Pozwala na definiowanie struktur ciągu technologicznego, określanie miejsc kontroli czystości, rodzajów stosowanych testów etc. Gromadzone dane mogą być przedstawiane za pomocą raportów
 • ComplaintsDB - system wspierający zarządzanie reklamacjami konsumenckimi i klienckimi. Pozwala na pełną obsługę reklamacji, od momentu jej zgłoszenia, przez udokumentowanie czynności zmierzających do wyjaśnienia reklamacji aż po decyzję dotyczącą jej zasadności. Pozwala na przeprowadzanie analiz zgromadzonych danych dotyczących reklamacji
 • MiSS - zintegrowany system dyspozytorski przeznaczony dla kopalń węgla kamiennego, pozwalający na integrację pochodzących z różnych źródeł danych dotyczących stanu bezpieczeństwa kopalni oraz jej struktury. Umożliwia wizualizację pomiarów w oparciu o przestrzenną strukturę wyrobisk kopalni (wizualizacja wykorzystuje komponenty GIS), wyznaczanie poziomów ryzyka kompleksowego i skojarzonego w oparciu o zgromadzone dane oraz jego wizualizacji. Dodatkowo, oprogramowanie służy ewidencjonowaniu wyrobisk oraz wykorzystywanego w kopalni sprzętu pomiarowego

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa przemysłowe

 

Budowa systemów informatycznych wspierających badania z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska:

Tworzenie rozwiązań uwzględniających gromadzenie, analizę, przetwarzanie oraz udostępnianie danych. Świadczenie usług w zakresie wytwarzania aplikacji sieciowych oraz okienkowych umożliwiających monitoring środowiska oraz udostępnianie i przegląd danych dla środowiska naukowego oraz w celach edukacyjnych.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Wykorzystanie modelowania matematycznego w inżynierii środowiska
 • Statystyczna obróbka danych
 • Wizualizacja danych na mapie (technologie GIS)

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • BazaHg - baza danych oraz związana z nią aplikacja internetowa, przeznaczona do gromadzenia oraz udostępniania danych dotyczących zawartości rtęci w paliwach kopalnych oraz powstających przy ich wykorzystaniu odpadach. Aplikacja umożliwia przeglądanie danych, ich selekcję, grupowanie oraz przedstawienie w postaci wykresów
 • COOLs - baza danych dotycząca składowisk odpadów powęglowych, ich stanu termicznego oraz emisji CO2­. Zgromadzone w bazie dane mogą być wykorzystane do wspierania zarządzania informacją przestrzenną
 • OPI-TPP - opracowany komponent wymiany danych pomiędzy systemem OPI-TPP oraz wybranymi bazami danych. Umożliwia określenie formatu i metody dostępu do danych, sposobu ich transformacji oraz sposobu zasilania w te dane systemu OPI-TPP

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa związane z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • Jednostki badawcze
 • Samorządy lokalne

 

Tworzenie oprogramowania wspierającego badania i projekty z zakresu energetyki, inżynierii środowiska oraz górnictwa:

Stosowanie metod uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów w projektach badawczych (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne). Konstruowanie prototypów układów opartych o sterowniki programowalne (.NET Gadgeteer). Outsourcing tworzenia oprogramowania.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Duże doświadzenie w projektach B+R
 • Duże doświadczenie w tworzeniu komercyjnych oraz naukowych rozwiązań informatycznych
 • Wszechstronność

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • ET - oprogramowanie przeznaczone do wyznaczania anomalii fali sejsmicznej w górotworze oraz związanych z nią obszarów ryzyka, w zależności od parametrów opisujących tempo eksploatacji złoża w podziemnych zakładach górniczych
 • UCGVision - oprogramowanie dedykowane do wizualizacji rozwoju kawerny powstającej podczas procesu podziemnego zgazowania węgla. Aplikacja pozwala na wizualizację nie tylko kształtu kawerny, ale również wybranych parametrów procesu zgazowania. Do wizualizacji wykorzystywana jest grafika 3D
 • DOBUD-T - program wspierający dobór i projektowanie obudów górniczych
 • NaP - oprogramowanie przeznaczone do wyznaczania naprężeń pojawiających się w górotworze w następstwie prowadzonej eksplatacji górniczej. Algorytmy obliczeniowe wykorzystują unikatową, opracowaną przez kadrę naukową GIG metodę obliczeń

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa z branży energetycznej i górniczej
 • Przedsiębiorstwa związane z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • Instytuty badawcze

 

Tworzenie i integracja baz danych przestrzennych na potrzeby badań naukowych w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska:

Wykonywanie analiz przestrzennych na potrzeby projektów badawczych oraz dokonania oceny oddziaływań danych czynników na środowisko. Użycie technologii GIS w przypadku konstrukcji systemów monitoringu środowiska (np. w projektach w ramach Smart Cities). Użycie technologii GIS w przypadku istotnych rozwiązań dla przemysłu – np. struktura wyrobisk kopalni.

 

UCZENIE MASZYNOWE I ANALIZA DANYCH

 • Tworzenie aplikacji umożliwiających zbieranie, archiwizację oraz udostępnianie danych
 • Analiza i eksploracja danych przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, SVM)
 • Obliczenia statystyczne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA
 • Analiza i przetwarzanie obrazu
 • Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do optymalizacji procesów technologicznych (np. przeróbki węgla)
 • Budowa modeli predykcyjnych na potrzeby przemysłu i inżynierii środowiska z wykorzystaniem oprogramowania MATHEMATICA i STATISTICA

 

MODELOWANIE ŚRODOWISKOWE I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Modelowanie obiektów przemysłowych:

Analiza numeryczna stanów awaryjnych w procesie przewietrzania obiektów przemysłowych. Prognozowanie zagrożeń gazowych i termicznych na obiektach przemysłowych. Analiza numeryczna wybranych problemów procesowych na etapie projektowania. Badania modelowe procesów przenoszenia w inżynierii chemicznej i procesowej metodami CFD.

Korzyści ze współpracy z nami:
Specjalistyczne wsparcie w zakresie prognozowania zjawisk fizykochemicznych wspomagane technikami komputerowymi CAD/CFD na etapie wykonywania:

 • Projektów procesowych
 • Projektów technologicznych
 • Projektów konstrukcyjnych

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • Analiza numeryczna procesu pneumatycznego wzbogacania paliw użytecznych
 • Analiza numeryczna procesu zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni głębinowej
 • Analiza numeryczna transportu hydraulicznego mieszanin na bazie ubocznych produktów spalania do pustek poeksploatacyjnych
 • Analiza numeryczna zagrożenia gazowego w wyrobisku kopalni głębinowej w warunkach zaistniałego pożaru egzogenicznego
 • Analiza numeryczna rozkładu zmian temperatur w modelowym otoczeniu górotworu w warunkach termochemicznej konwersji pokładów węgla

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa z branży energetycznej i górniczej
 • Jednostki badawcze

 

Modelowanie w inżynierii środowiska:

Prewencja ekologiczna oraz opracowywanie dokumentacji technicznych wykonawczych dla działań związanych z minimalizowaniem oddziaływania na otoczenie.

Korzyści ze współpracy z nami:

 • Kompleksowe wsparcie na etapie realizacji inwestycji proekologicznych w fazie przedprojektowej, projektowej
 • Koncepcje rekultywacji
 • Projekty techniczne (wykonawcze)
 • Projekty techniczne gaszenia zwałowisk i innych nasypów
 • Projekty likwidacji szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
 • Monitoring zwałowisk odpadów w zakresie pomiarów emisji powierzchniowych
 • Dostosowywanie zwałowisk do wymogów prawnych

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • Projekty techniczne zwałowisk odpadów powęglowych
 • Koncepcje likwidacji zjawisk termicznych oraz projekty techniczne likwidacji zapożarowania nasypów z odpadów powęglowych
 • Projekty likwidacji szkód spowodowanych osiadaniami górniczymi w kierunku leśnym
 • Monitoring stanu termicznego zwałowisk odpadów w zakresie pomiarów emisji dwutlenku węgla, rtęci i innych
 • Koncepcje rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową na terenach gmin górniczych

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące terenami zdegradowanymi
 • Firmy deweloperskie, oraz firmy wykonawcze z branży budowlanej
 • Samorządy lokalne

 

TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE I ODPADOWE

Opracowywanie technologii przetwarzania materiałów:

Opracowywanie technologii przetwarzania materiałów w tym również odpadów przemysłowych do produktów użytecznych. Opracowywanie technologii zastosowania wytworzonych produktów. Opracowywanie technologii neutralizacji odpadów w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Korzyści ze współpracy z nami:
Kompleksowe wsparcie w zakresie przetwarzania materiałów bezużytecznych, półproduktów oraz odpadów do pełnowartościowych produktów w tym:

 • Koncepcje przetwarzania
 • Projekty procesowe
 • Projekty technologiczne
 • Dokumentacje na odzysk odpadów
 • Technologie odzysku pierwiastków z odpadów
 • Badania laboratoryjne procesów jednostkowych
 • Badania dla celów certyfikacji wyrobów

Nasze doświadczenie w tym obszarze:

 • Technologia wytwarzania materiałów do wypełniania pustek w podziemnych wyrobiskach górniczych na bazie ubocznych produktów spalania
 • Technologia wytwarzania spoiw mineralnych dla zastosowań budowlanych w procesie karbonatyzacji ubocznych produktów spalania
 • Technologia wytwarzania materiałów do budowy kaszt górniczych na bazie ubocznych produktów spalania
 • Technologia wytwarzania materiałów do torkretowania
 • Technologia wytwarzania granulowanych kruszyw spiekanych w procesie termicznego przetwarzania ubocznych produktów spalania oraz odpadów powęglowych
 • Technologia wytwarzania antypirogenów dla zastosowań na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych oraz technologie działań prewencyjno-gaśniczych na zapożarowanych obiektach uformowanych z odpadów powęglowych

Potencjalni odbiorcy:

 • Przedsiębiorstwa z branży energetycznej i górniczej
 • Wytwórcy odpadów
 • Firmy z branży zagospodarowania odpadów
 • Samorządy lokalne
 • Jednostki badawcze

 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód (m.in. operaty wodnoprawne)
 • Modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • Modelowanie zjawisk hydrochemicznych
 • Rozwiązania systemowe dla gospodarowania wodami deszczowymi
 • Programowanie gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym (Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa)
 • Modelowanie zjawisk hydrologicznych

 • Opracowania strategiczne i programowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, lokalne programy rewitalizacji)
 • Analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych z wykorzystaniem metod scenariuszowych oraz foresight
 • Analiza ryzyka środowiskowego
 • Programowanie gospodarki wodami deszczowymi w miastach i obszarach funkcjonalnych
 • Analizy środowiskowe dla potrzeb adaptacji miast do zmiany klimatu
 • Inwentaryzacja terenów historycznie zanieczyszczonych
 • Inwentaryzacja i waloryzacja miejskich zasobów błękitno-zielonej infrastruktury
 • Prognozowanie oddziaływania na środowisko projektów planów, programów, strategii
 • Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • Monitoring przyrodniczy terenów podlegających antropopresji, w tym skutkom działalności górniczej
 • Programowanie ochrony i rewitalizacji miejskich dolin rzecznych, w tym renaturyzacja rzek, zagospodarowanie stref nadrzecznych oraz ocena hydromorfologiczna
 • GIS w inżynierii środowiska i w zarządzaniu środowiskiem
 • Sporządzanie cyfrowych modeli i scenariuszy łączących aspekt środowiskowy i przestrzenny
 • Mobilne platformy pomiarowo-analityczne z wykorzystaniem dronów
 • Przestrzenne bazy danych dla środowiska

 • Technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • Modelowanie systemów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych,
 • Technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym modelowanie biologicznych systemów oczyszczania ścieków, techniki membranowe
 • Optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • Ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i technologicznych w skali laboratoryjnej półtechnicznej,
 • Innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne
 • Intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków
 • Analizy techniczno-ekonomiczne rozwiązań w zakresie osadów ściekowych
 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

 • Wdrażanie ekoinnowacji oraz oceny ekoefektywności rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie materiałów aplikacyjnych z zakresu inżynierii miejskiej i środowiska (wnioski, studia wykonalności, biznes plany)
 • Analizy i oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji na potrzeby instytucji udzielających pożyczek i kredytów (m.in. analizy finansowe, CBA, MCA, DGC)
 • Opracowania programowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym związane między innymi ze strategiami rozwojowymi
 • Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych obejmująca opracowanie niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych i społecznych

 • Ekspertyzy związane z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego w kopalniach, w tym badania zaliczeniowe stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pokładów węgla, rejonów komór funkcyjnych, rejonów zbiorników węgla itp.
 • Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego wyrobisk kamiennych, kamienno – węglowych oraz węglowych.
 • Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i doboru koniecznych zabezpieczeń składów materiałów wybuchowych, zbiorników węgla oraz innych miejsc szczególnego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • Ocena konieczności stosowania głównych zapór przeciwwybuchowych zabezpieczających rejony wentylacyjne (zwłaszcza na podszybiach).
 • Ocena skuteczności pozbawiania lotności pyłów węglowych za pomocą zwilżaczy płynnych lub stałych w aspekcie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • Ocena skuteczności pozbawiania lotności pyłów węglowych za pomocą chlorku wapnia lub chlorku magnezu z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej.
 • Ocena zagrożenia pożarowo-wybuchowego w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i innych zakładach przemysłowych.
 • Ocena zagrożenia wybuchem pyłu w zakładach przemysłowych i sposoby redukcji tego zagrożenia według zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.
 • Badania skuteczności środków zabezpieczających przed powstaniem i przeniesieniem wybuchu pyłów.
 • Ocena czynników mających wpływ na możliwość powstania i przeniesienia wybuchu pyłów w badanych obiektach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych.
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów i tworzenia harmonogramu usuwania powstających osadów pyłowych w:
  • zakładach przeróbczych mechanicznych węgla;
  • elektrowniach;
  • młynach;
  • ciepłowniach;
  • elektrociepłowniach,
  • zakładach odsiarczania węgla;
  • i innych zakładach przemysłowych.
 • Pomiary intensywności osiadania pyłu.
 • Określanie ilości zalegającego pyłu w wyrobiskach górniczych oraz w obiektach, poziomach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych.
 • Analizy laboratoryjne zalegających pyłów w wyrobiskach górniczych oraz obiektach, poziomach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych zgodnie Polskimi Normami oraz Europejskimi Normami.
 • Pokazy doświadczalne wybuchów pyłów oraz działalność szkoleniowa.
 • Badania i ocena skłonności skał do iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu kombajnami w zakładach górniczych.
 • Badania i ocena skłonności materiałów do iskrzenia w obiektach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych zagrożonych wybuchem par cieczy palnych i gazów.

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Określenie warunków upodatnienia sekcji obudów zmechanizowanych
 • Prognoza energii wstrząsów górotworu
 • Prognoza konwergencji chodników przyścianowych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Projektowanie systemów eksploatacji złoża
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Opracowywanie raportów techniczno-środowiskowych „due diligence”,
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Likwidacja wyrobisk podziemnych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

 • Problematyka zagrożenia tąpaniami:
  • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
  • Ocena wstrząsogenności górotworu.
  • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
  • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
  • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
  • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
  • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
  • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Problematyka zagrożeń skojarzonych:
  • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych.
  • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.
  • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń skojarzonych.
 • Inżynieria górnicza: 
  • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
  • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
  • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
  • Badania introskopowe otworów wiertniczych.

Zakres działalności pracowni:

 • wykonywanie prac w zakresie analizy i oceny ryzyka, między innymi:
  1. oceny ryzyka procesowego metodami HAZOP, FMEA, FTA, ETA,
  2. oceny możliwości wystąpienia awarii/wypadku,
  3. oceny ryzyka środowiskowego – ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
  4. oceny ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi,
 • prowadzanie analizy wypadków przy pracy w górnictwie i innych gałęziach przemysłu,
 • badania i analizy w zakresie bezpiecznego prowadzenia procesów produkcyjnych oraz nowych technologii przemysłowych,
 • współpraca z przemysłem w obszarach związanych z bezpieczeństwem produkcji, pracy oraz ochrony środowiska,
 • konsultacje przy opracowywaniu "Dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia",
 • inspirowanie prac w zakresie modyfikacji przepisów z zakresu  bezpieczeństwa pracy,
 • opracowywanie „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, zgodnie z obowiązu-jącymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • współudział w pracach dotyczących zmian przepisów i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • analiza podmiotów gospodarczych pod kątem wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy zarówno w górnictwie jak i innych gałęziach gospodarki,
 • inicjowanie i promocja szkoleń realizowanych przez GIG w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • analiza ryzyka ekonomicznego dla inwestycji w ramach szeroko pojętego przemysłu energetyczno-wydobywczego,
 • analiza kosztów profilaktyki związanej z bezpieczeństwem,
 • analiza kosztów wypadków przy pracy,
 • prowadzenie prac w zakresie oceny funkcjonalności i eksploatacji sprzętu ochrony indywidualnej w górnictwie i innych gałęziach przemysłu wydobywczego.

+ 48-32-259-2000