Wydawnictwo GIG

O NAS

 • Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa aktywnie działa na rynku wydawniczym od 1946 roku, czyli niemal od powstania Instytutu. Początkowo współpracowało z Wydawnictwem „Śląsk”, a od 1971 roku - po uzyskaniu pełnych praw wydawniczych - funkcjonuje jako samodzielne wydawnictwo.

  Specjalizujemy się w wydawaniu książek technicznych o tematyce szeroko pojętego górnictwa, w tym o zagrożeniach naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego (tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, radiacyjne, sejsmologiczne, pyłowe, klimatyczne), bezpieczeństwie pracy, mechanizacji robót górniczych, a także z zakresu geologii, geofizyki, ochrony środowiska na terenach objętych działalnością przemysłową, zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, czystych technologii węglowych, a także poświęconych społecznym aspektom działalności górniczej.

  Wydajemy również recenzowane czasopismo naukowe Journal of Sustainable Mining

PROCEDURA RECENZJI NAUKOWEJ

 • 1. Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy wyznacza recenzentów opracowań złożonych do wydania w wydawnictwie Głównego Instytutu Górnictwa.
  2. Recenzentami zostają specjaliści z zakresu tematyki, której dotyczy opracowanie.
  3. Na życzenie recenzenta, przed podjęciem przez niego decyzji, redakcja może przekazać streszczenie i spis treści opracowania.
  4. Recenzent powinien zadeklarować, że nie istnieje konflikt interesów dotyczący badań autora, samego autora lub instytucji finansującej badania.
  5. Recenzent opracowuje recenzję, posługując się specjalnym formularzem.
  6. Wydawnictwo i recenzenci w swoich poczynaniach kierują się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce”.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 • ZASADY DOTYCZĄCE REDAKCJI
  1. Działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) realizowana jest zgodnie z Procedurą i Instrukcjami, wdrożonego w GIG Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo.
  2. Powołany przez Dyrektora GIG Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy nadzoruje i koordynuje prace merytoryczne Redakcji, w tym między innymi wyznacza recenzentów przedłożonych do publikacji opracowań oraz podejmuje decyzje dotyczące publikowania.
  3. Każde opracowanie skierowane do publikowania jest sprawdzane w systemie plagiat.pl.
  4. W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie stosuje się zasady postępowania określone przez COPE (Committee on Publication Ethics) (publicationethics.org).

  ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW
  1. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne opracowania.
  2. Autorzy gwarantują, że opracowanie nie zostało złożone do innych wydawców.
  3. Autorzy oświadczają, że rękopis nie narusza praw osób trzecich.
  4. Autorzy w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy innej jednostki czy osoby.
  5. Jeśli taka pomoc wystąpiła, autor musi wyraźnie wskazać źródła wsparcia finansowego lub merytorycznego.
  6. Autorzy są zobowiązaniu do wskazania (cytowania) publikacji, z których korzystali w swojej pracy w sposób jasny i rzetelny – umożliwiający identyfikację cytowanej publikacji.

  ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW
  Recenzenci są zobowiązani do:
  - zachowania obiektywności i poufności,
  - zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i/lub instytucji finansującej badania,
  - poinformowania redakcji o ewentualnej zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami,
  - po ukończeniu recenzji, zwrotu wszystkich materiałów do redakcji.

OFERTA

 • Odpowiadając na potrzeby firm, uczelni jak również osób fizycznych, wydamy dowolną publikację, specjalne poradniki i materiały informacyjne.

  Szczególnie polecamy nasze usługi w przygotowywaniu specjalistycznych publikacji skomplikowanych merytorycznie i technicznie, zawierających wykresy, schematy, wzory matematyczne, przeznaczonych dla wymagających odbiorców.

  Posiadamy duże doświadczenie w redakcji merytorycznej i profesjonalnym opracowaniu edytorskim publikacji naukowych.

  Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa realizuje pełny cykl wydawniczy obejmujący: przyjęcie opracowania do druku, recenzję (w przypadku publikacji naukowych), redakcję merytoryczną, korekty, skład i łamanie tekstu, obróbkę materiału ilustracyjnego, projekt graficzny okładki, przygotowanie plików dla drukarni.

  Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy i realizację różnorodnych zleceń wydawniczych, w dowolnym nakładzie. Oferta wydawnicza jest dostosowywana do indywidualnych zamówień klientów.

  Przygotowujemy wydawnictwa zarówno do druku, jak i do umieszczenia w Internecie. Współpracujemy z najlepszymi drukarniami, dbając o doskonałą jakość i terminowość wydawanych pozycji.

WYDAJEMY

 • • książki - monograficzne, przeglądowe,
  • serie:
  - Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa,
  - Instrukcje,
  • poradniki,
  • wydawnictwa okolicznościowe,
  • materiały konferencyjne.

  Nieustannie dokładamy starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska naukowego.
 • Publikacje wydane przez nasze wydawnictwo można kupić w księgarni internetowej wydawnictwo.gig.eu

KONTAKT

 • Centrum Informacji Naukowej
  Wydawnictwo GIG
  Plac Gwarków 1
  40-166 Katowice (mapa)

  Tel. 32 259 24 04
  Email: mkusmirek@gig.eu


W SPRZEDAŻY


 • Monografia zawiera kompleksową wiedzę z zakresu sejsmometrii górniczej i oceny oddziaływania na powierzchnię wstrząsów sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą kopalń z polskich zagłębi górniczych. Składa się ona z 6 rozdziałów, w których opisano podstawowe zagadnienia dotyczące interpretacji fal sejsmicznych dla oceny parametrów i intensywności drgań, czynniki warunkujące efekt sejsmiczny drgań powierzchni, górnicze skale intensywności sejsmicznej opracowane dla sejsmiczności indukowanej podziemną eksploatacją złóż kopalin oraz monitorowanie wstrząsów górniczych. Przedstawiono bogaty i oryginalny materiał empiryczny uzyskany podczas wieloletnich badań sejsmiczności indukowanej, prowadzonych pod kierunkiem autora monografii, który weryfikuje opracowane metody obliczeniowe i specjalistyczne empiryczno-pomiarowe skale intensywności dla oceny wpływów dynamicznych na budynki znajdujące się na terenach górniczych i pogórniczych.

  Kup Teraz

 • Monografia przedstawia istotne problemy związane z występowaniem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rosnące nasycenie metanem pokładów wraz z głębokością, przy jednoczesnej zmianie właściwości gazowych i zwiększającej się koncentracji wydobycia, są przyczyną wydzielania się większej ilości metanu do środowiska ścian. Taki stan rzeczy wymusił opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych i wyprzedzających decyzji przez kierownictwo kopalń, na etapie projektowania eksploatacji. Określenie zdolności wydobywczej ściany i wymaganego zakresu profilaktyki metanowej, wpływa na poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji i pośrednio na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa górniczego. Projektowanie eksploatacji w kolejnych latach powinno uwzględniać margines bezpieczeństwa, wynikający z rosnącego zagrożenia metanowego, szczególnie w warunkach podpoziomowego usytuowania rejonów eksploatacyjnych. Eksploatacji podpoziomowej towarzyszą inne zagrożenia wynikające z podpoziomowego usytuowania ścian w podsieciach wentylacyjnych, np. sprowadzanie na upad świeżego powietrza, co nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami decydującymi o stabilności i zdolności wentylacyjnej oraz wydłużanie się dróg ucieczkowych. Monografia nie jest podręcznikiem obejmującym całokształt problematyki zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Intencją autora było omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem się zagrożenia metanowego w okresie ostatnich 25 lat i wskazanie zasadności opracowanych nowych metod i narzędzi pozwalających na prowadzenie wyprzedzającej i bieżącej oceny zagrożenia metanowego. Tematyka badawcza, związana z kryteriami warunkującymi bezpieczeństwo pracy, charakteryzuje się utylitarnym charakterem i w większości jest ukierunkowana na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy załóg górniczych zatrudnionych pod ziemią. Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac badawczo-usługowych dla kopalń węgla kamiennego i w wyniku realizowanych projektów badawczych przez Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa, którym kierowałem przez 24 lata, wniosły wkład w rozwiązanie istotnych zagadnień związanych z problematyką rozpoznawania, prognozowania, kontroli, oceny i zwalczania zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego.

  Kup Teraz

 • Monografia jest podsumowaniem działalności naukowej jej autora w zakresie badań kotew przy obciążeniu dynamicznym o charakterze impulsowym (udarowym), którą nieprzerwanie od dwudziestu lat prowadzi w Głównym Instytucie Górnictwa. Inspiracją do napisania monografii była chęć zebrania wyników badań odporności udarowej różnych typów kotew górniczych, których rola w polskim i światowym górnictwie ciągle rośnie. Tematyka odporności udarowej kotew jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa pracy w kopalniach głębinowych węgla kamiennego i rud metali, gdzie na skutek wzmożonych naprężeń w górotworze i działalności górniczej, występują wstrząsy górotworu i tąpania. W monografii przedstawiono nowe wyniki badań kotew obecnie stosowanych w kopalniach na całym świecie, jak również wyniki badań już opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach, rozszerzone o dodatkowe wykresy, obliczenia i analizy dotyczące energii pochłanianej przez kotwy oraz właściwości mechanicznych stali przy obciążeniu dynamicznym. Nowością w monografii są przedstawione analizy i wyznaczone zależności pozwalające na określenie różnic między statycznymi a dynamicznymi przebiegami obciążenia i energią pochłanianą przez kotwy oraz modele matematyczne siły tarcia wewnętrznego i wydłużenia żerdzi kotwy przy obciążeniu udarowym. W monografii przedstawiono różnice odporności udarowej konstrukcji różnych typów żerdzi i gatunków stali przy dużych prędkościach odkształcania żerdzi wykonanych w postaci: prętów gładkich i żebrowanych, prętów żebrowanych spiralnie z gwintem na całej długości, żerdzi wykonanych z profilów rurowych z gwintem falistym oraz kotew linowych i strunowych. Określono również energię pochłanianą przez kotwy do momentu ich zniszczenia przy wielokrotnym obciążeniu, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy kotwy pracują w warunkach znacznej aktywności sejsmicznej górotworu. Zaprezentowano wykorzystanie kamery termowizyjnej do lokalizacji miejsc niebezpiecznych w konstrukcji kotwy podczas badań i analizy rozkładu temperatury na długości badanej kotwy. Analizę wytrzymałościową wzbogacono ponadto o obserwacje z kamery cyfrowej, którą rejestrowano przebiegi prób. Pozwoliło to na określenie charakteru zniszczenia elementów kotew i zjawisk dynamicznych zachodzących podczas prób, które ze względu na krótkotrwały charakter, nie były możliwe wcześniej do uchwycenia przez badaczy.

  Kup Teraz

LISTA PUBLIKACJI

 • Rok 2022
  Andrzej Pytlik: Odporność udarowa kotew górniczych

  Hydrogeologia w praktyce. Praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego i Przemysława Bukowskiego

  Rok 2021
  Stanisław Prusek, Piotr Małkowski, Marek Rotkegel, Marcin Broda: Beton natryskowy w polskich kopalniach węgla kamiennego

  Clean Energy from road acoustic barriers infrastructure development. Edited by Janusz Kompała

  Andrzej Lisowski: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Broniąc nasze górnictwo węglowe przed degradacją i groźbą likwidacji - trzeba wdrożyć plan jego rozwoju oraz wzrostu efektywności

  Innowacyjna Zielona Gospodarka. Część 1: Gospodarka o obiegu zamkniętym w systemach przemysłowych - możliwości praktycznego zastosowania. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Zawartki (e-book)

  Innowacyjna Zielona Gospodarka. Część 2: Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach i regionach - możliwości praktycznego zastosowania. Praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Kruczka (e-book)

  Transformacja energetyczna - zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Tokarskiego

  Zagrożenia naturalne w kopalniach podziemnych. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Makówki

  Rok 2020
  Janusz Karwot: Model transferu technologii zwiększający potencjał innowacyjno-wdrożeniowy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ISBN 978-83-65503-26-8

  W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii. Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Kani, ISBN 978-83-65503-27-5

  Tomasz Jacek Niemiec: Model dyskretny i stochastyczny oddziaływania eksploatacji górniczej, ISBN 978-83-65503-25-1

  Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych. Wybrane zagadnienia. Redakcja naukowa Zbigniew Lubosik i Jerzy Jaroszewicz, ISBN 978-83-65503-29-9

  Andrzej Kowalski: Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego, ISBN 978-83-65503-23-7

  Rok 2019
  Eugeniusz Krause: Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego, ISBN 978-83-65503-16-9

  Grzegorz Mutke: Oddziaływanie górniczych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię, ISBN978-83-65503-21-3

  Janusz Karwot, Jan Bondaruk, Marcin Głodniok: Innowacyjne rozwiązania i technologie zagospodarowania osadów ściekowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, ISBN 978-83-65503-24-4

  Rok 2018
  Andrzej Lisowski: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Po blisko trzech dekadach rynkowej transformacji nasze górnictwo węgla kamiennego wymaga wdrożenia skutecznego programu jego naprawy i rozwoju (2014-2017), ISBN 978-83-65503-13-8, obj. 138 str.

  Janusz Karwot, Jan Bondaruk, Dariusz Zdebik: Optymalizacja procesu usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice, ISBN 978-83-65503-12-1, obj. 108 str.

  Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Stoińskiego, ISBN 978-83-65503-09-1, obj. 226 str.

  Janusz Cygankiewicz: Prognozowanie procesu samozapalania węgla w podziemiach kopalń, ISBN 978-83-65503-06-0, obj. 178 str.

  Niska emisja – węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-65503-15-2, obj. 272 str.

  Edyta Sermet, Marek Nieć, Jarosław Chećko, Jerzy Górecki: Baza zasobowa węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania, ISBN 978-83-65503-18-3, obj. 150 str.

  Katarzyna Zarębska: Geopolimery w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, ISBN 978-83-65503-17-6, obj. 140 str.

  Eugeniusz Krause: Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego, ISBN 978-83-65503-16-9

  Rok 2017
  Tadeusz Majcherczyk, Stanisław Prusek, Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski, Marek Rotkegel, Łukasz Szot: Stalowa obudowa podporowa podatna wyrobisk korytarzowych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, ISBN 978-83-65503-04-6, obj. 120 str.

  Hydrogeologia w praktyce. Praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec i Jacka Szczepińskiego, ISBN 978-83-65503-11-4, obj. 290 str.

  Marek Rotkegel: Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych, ISBN 978-83-65503-08-4, obj. 176 str.

  Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć? Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-65503-05,-3, obj. 252 str.

  Rok 2016
  Jerzy Korol: Ocena śladów środowiskowych na przykładzie biokompozytów i tworzyw polimerowych, ISBN 978-83-65503-01-5, obj. 120 str.

  Józef Kabiesz: Koincydencja górniczych zagrożeń naturalnych, ISBN 978-83-65503-00-8, obj. 222

  Rtęć w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych i w produktach jego przeróbki. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej i Ireneusza Pyki, ISBN 978-83-61126-99-7, obj. 166 str.

  Stanisław Prusek: Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych, ISBN 978-83-61126-98-0, obj. 236 str.

  Carbo et terra, laudate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Witolda Kani, ISBN 978-83-65503-10-7, obj. 142 str.

  Rok 2015
  Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Wybrane zagadnienia, Część 2. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, ISBN 978-83-61126-88-1, obj. 174 str.

  Marian Turek, Stanisław Prusek, Wojciech Masny: Obudowa podporowo-kotwowa w kopalniach węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-89-8, obj. 134 str.

  Andrzej Kowalski: Deformacje powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ISBN 978-83-61126-93-5, obj. 282 str.

  Eugeniusz Krause, Wacław Dziurzyński: Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego, ISBN 978-83-61126-96-6, obj. 262 str.

  Mariusz Szot, Łukasz Małecki, Piotr Gospodarczyk: Metody konstruowania sztucznego dna szybu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 892, ISBN 978-83-61126-97-3, obj. 86 str.

  Rok 2014
  Adam Smoliński: Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie, ISBN 978-83-61126-76-8, obj. 140 str.

  Irena Pluta: Hydrogeochemia utworów karbonu obszarów górniczych zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ISBN 978-83-61126-74-4, obj. 110 str.

  Zrównoważona rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej, ISBN 978-83-61126-80-5, obj. 158 str.

  Sylwia Jarosławska-Sobór: Odpowiedzialna kopalnia. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-78-2, obj. 258 str.

  Włodzimierz A. Sokół: Metodologia zarządzania terenami poprzemysłowymi z wykorzystaniem ekoefektywnych technologii środowiskowych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 891, ISBN 978-83-61126-83-6, obj. 150 str.

  Janusz Makówka: metoda określania trójosiowego stanu naprężenia w górotworze z wykorzystaniem ukierunkowanego hydroszczelinowania N-UHS. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 890, ISBN 978-83-61126-75-1, obj. 70 str.

  Rok 2013
  Andrzej Lisowski: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Krytyczna ocena sposobu przeprowadzania rynkowej transformacji i dyskusja problemów wciąż oczekujących na rozwiązanie 2006-2013, ISBN 978-83-61126-72-0, obj. 202

  Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, tom 1: Górnictwo i środowisko. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-60-7, obj. 406 str.

  Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego, tom 2: Zagrożenia naturalne. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-61-4, obj. 434 str.

  Zatapianie i odwadnianie zlikwidowanych kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pluty, ISBN 978-83-61126-65-2, obj. 130 str.

  Andrzej Krowiak: Metody oceny opłacalności udostępniania i eksploatacji pokładów węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-58-4, obj. 162 str.

  Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Dubińskiego, ISBN 978-83-61126-62-1, obj. 232 str.

  Charakterystyka stanu naprężeniowo-deformacyjnego w strefach zagrożenia sejsmicznego na podstawie parametrów mechanizmu ognisk wstrząsów. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stec, ISBN 978-83-61126-67-6, obj. 136 str.

  Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego, ISBN 978-83-61126-63-8, obj. 138 str.

  Starzenie się społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazania na determinanty i wyzwania. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej i Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-68-3, obj. 200 str.

  Kazimierz Lebecki, Piotr Rosmus, Joanna Martyka, Adam Markowski: Zintegrowane metody zarządzania ryzykiem zawodowym, społecznym i środowiskowym dla zagrożeń stwarzanych przez poważne awarie przemysłowe, ISBN 978-83-61126-73-7, obj. 116

  Jarosław Zuwała: Ocena efektów energetycznych i ekologicznych współspalania paliw kopalnych i biomasy w technologiach skojarzonych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 889, ISBN 978-83-61126-57-7, obj. 190 str.

  Rok 2012
  Mirosława Bukowska: Skłonność górotworu do tąpań – geologiczne i geomechaniczne metody badań, ISBN 978-83-61126-37-9, obj. 224 str.

  Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-61126-54-6, obj. 194 str.

  Adam Smoliński: Metody kalibracyjne w opracowaniach danych eksperymentalnych, ISBN 978-83-61126-43-0, obj. 64 str.

  Ochrona przed naturalnym promieniowaniem jonizującym w podziemnych zakładach górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Michalika i Małgorzaty Wysockiej, ISBN 978-83-61126-55-3, obj. 232 str.

  Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. Monografia AZR. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka, ISBN 978-83-61126-51-5, obj. 192 str.

  Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Trząskiego, ISBN 978-83-61126-47-8, obj. 136 str.

  Katarzyna Zarębska: Analiza możliwości wykorzystania polskich węgli kamiennych do sekwestracji CO2. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 888, ISBN 978-83-61126-56-0, obj. 122 str.

  Andrzej Nierobisz: Rola obudowy w utrzymywaniu wyrobisk korytarzowych w warunkach zagrożenia tąpaniami. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 887, ISBN 978-83-61126-46-1, obj. 206 str.

  Eleonora Solik-Heliasz: Wody geotermalne regionu górnośląskiego i ich zasoby energetyczne. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 886, ISBN 978-83-61126-42-3, obj. 124 str.

  Rok 2011
  Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, ISBN 978-83-61126-32-4, obj. 436 str.

  Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku. Praca zbiorowa pod redakcją Ireneusza Pyki i Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-61126-35-5, obj. 158 str.

  Irena Pluta: Hydrogeochemia utworów karbonu obszarów górniczych południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, ISBN 978-83-61126-38-6, obj. 170 str.

  Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Praca zbiorowa pod redakcją Kai Gadowskiej, ISBN 978-83-61126-39-3, obj. 240 str.

  Wizja przyszłości metropiltalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka, ISBN 978-83-61126-40-9, obj. 152

  Małgorzata Wysocka: wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 885, ISSN 1230-2643, obj. 182 str.

  Sławomir Bock: Rozkład naprężeń w rejonie połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 884, ISSN 1230-2643, obj. 68 str.

  Bogusław Michalik: Skażenie promieniotwórcze środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 883, ISSN 1230-2643, obj. 262 str.

  Rok 2010
  Jan Wachowicz: Zagrożenia pożarowe w kopalniach powodowane stosowaniem materiałów organicznych, ISBN 978-83-61126-23-2, obj. 152 str.

  Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza, ISBN 978-83-61126-24-9, obj. 330 str.

  Warunki bezpiecznej eksploatacji pokładów węgla zagrożonych metanem, tąpaniami i pożarami endogenicznymi. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Konopko, ISBN 978-83-61126-25-6, obj. 234 str.

  Dobra praktyka = dobra praca. Modelowe rozwiązania w zakresie organizacji praktyk studenckich. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Surowca, Joanny Martyki, Dariusza Szymańskiego, ISBN 978-83-61126-26-3, obj. 120 str.

  Technologie zeroemisyjne i energooszczędność – uwarunkowania wdrażania w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz i Ireneusza Pyki, ISBN 978-83-61126-27-0, obj. 166 str.

  Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Program pozytywny. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Nowak, ISBN 978-83-61126-30-0, obj. 160 str.

  Rynek pracy Bytomia. Szanse i zagrożenia u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-31-7, obj. 166 str.

  Marian Turek: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-33-1, obj. 356 str.

  Studium bezpiecznego składowania dwutlenku węgla na przykładzie aglomeracji śląskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Wachowicza, ISBN 978-83-61126-29-4, obj. 190 str.

  Przemysław Bukowski: Prognozowanie zagrożenia wodnego związanego z zatapianiem wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 882, ISSN 1230-2643, obj. 214 str.

  Marek Rotkegel, Sławomir Bock, Marcin Witek: Analiza wybranych sposobów pełnego wykorzystania parametrów nośnościowych portalowej obudowy odgałęzienia. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 881, ISSN 1230-2643, obj. 54 str.

  Adam Smoliński: Niekonwencjonalne metody wykorzystywania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 880, ISSN 1230-2643, obj. 114 str.

  Rok 2009
  Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ISBN 978-83-87610-99-9, obj. 194 str.

  Jerzy Kornowski, Joanna Kurzeja: Krótkookresowa prognoza zagrożenia sejsmicznego w górnictwie, ISBN 978-83-61126-17-1, obj. 260 str.

  Miasto Wałbrzych – centrum innowacyjności i rozwoju gospodarczego w subregionie wałbrzyskim. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Marszowskiego, ISBN 978-83-61126-19-5, obj. 160 str.

  Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadkach przy pracy. Praca zbiorowa pod redakcją Konarada Tausza, ISBN 978-83-61126-20-1, obj. 184 str.

  Stateczność górotworu i obudowy przy łącznym obciążeniu statycznym i dynamicznym. Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Kidybińskiego, ISBN 978-83-61126-22-5, obj. 236 str.

  Adam Lurka: Wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia tomografii pasywnej w górnictwie podziemnym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 879, ISSN 1230-2643, obj. 168 str.

  Eugeniusz Krause: Ocena i zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 878, ISSN 1230-2643, obj. 178 str.

  Janusz Kompała: Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem jako elementy systemu zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 877, ISSN 1230-2643, obj. 132 str.

  Leokadia Róg: Stężenie naturalnych nuklidów promieniotwórczych w węglach kamiennych o zróżnicowanym składzie petrograficznym i chemicznym. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 876, ISSN 1230-2643, obj. 90 str.

  Rok 2008
  Andrzej Nierobisz: Analiza badań odporności dynamicznej elementów i zespołów obudów górniczych, ISBN 978-83-61126-12-6, obj. 54 str.

  Antoni Kidybiński, Renata Patyńska: Analiza zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce i na świecie, ISBN 978-83-61126-03-4

  Krzysztof Stańczyk: Czyste technologie użytkowania węgla, ISBN 978-83-61126-15-7, obj. 218 str.

  Barbara Białecka: Podziemne zgazowanie węgla. Podstawy procesu decyzyjnego, ISBN 978-83-61126-13-3, obj. 152 str.

  Selected problems of environmental engineering and management in degraded areas. Monograph under the direction of M. Jacek Łączny, ISBN 978-83-61126-16-4, obj. 140 str.

  Marta Rożkowicz: Opracowanie kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestu w powietrzu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 875, ISSN 1230-2643, obj. 190 str.

  Stanisław Prusek: Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w strefach wpływu eksploatacji z zawałem stropu. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 874, ISSN 1230-2643, obj. 186 str.

  Stanisław Prusek, Janina Świątek: Obudowa drewniana – jej cechy i zastosowanie. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 873, ISSN 1230-2643, obj. 52 str.

  Rok 2007
  Marek Rogoż: Dynamika wód podziemnych, ISBN 978-83-87610-97-5, obj. 706 str.

  Jerzy Sablik: Fizykochemiczne właściwości powierzchniowe węgli kamiennych, ISBN 978-83-87610-92-0, obj. 122 str.

  Dystrybucja prestiżu w środowisku górniczym. Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza, obj. 88 str.

  Marian Turek: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, ISBN 978-83-61126-01-0, obj. 482 str.

  Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Część 1: Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2013. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-87610-94-4, obj. 302 str.

  Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Część 2: Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2013. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz, ISBN 978-83-87610-98-2, obj. 188 str.

  Stanisław Chałupnik: Rad w wodach kopalń węgla na Górnym Śląsku – metody badań, ocena wpływu na środowisko, zapobieganie skażeniom. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 870, ISSN 1230-2643, obj. 186 str.

  Andrzej Kowalski: Nieustalone deformacje powierzchni w aspekcie dokładności prognoz. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 871, ISSN 1230-2643, obj. 130 str.

  Grzegorz Mutke: Charakterystyka drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich źródła sejsmicznego w aspekcie oceny zagrożenia tąpnięciem. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa nr 872, ISSN 1230-2643, obj. 146 str.

+ 48-32-259-2000