Projekty międzynarodowe

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

EPOS Implementation Phase (faza implementacyjna projektu EPOS)
W kierunku sprawiedliwego i otwartego ekosystemu danych w środowisku badawczym zajmującym się energetyką niskoemisyjną
W kierunku skutecznej ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez radon i NORM opartej o pogłębione dowody naukowe z uwzględnieniem aspektów społecznych
Strategiczne planowanie na poziomie regionów i obszarów Europy wspierające niskoemisyjne wytwarzanie energii i niskoemisyjny przemysł poprzez CCUS
Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych
Podziemne magazynowanie wodoru w Europie

Projekty realizowane w ramach Interreg Europe

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej
Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Jednolity system ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach regionu TRITIA
Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej
Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Odzysk i wykorzystanie metanu do celów energetycznych i chemicznych w kopalniach węgla
Produktywność i bezpieczeństwo obudów zmechanizowanych
Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy
Innowacyjne zarządzanie produktami ubocznymi ze spalania węgla prowadzące również do redukcji emisji CO2
Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje
Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie zasobów węgla w przemyśle stalowym z zastosowaniem wodoru
Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko
Działania Wspomagające RFCS w zakresie europejskich badań naukowych w obszarze węgla w świetle celów polityki UE do roku 2050 oraz globalnych kierunków wykorzystania węgla
Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)
Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego
Integracja łańcucha dostaw węgiel-paliwa ciekłe w świetle oceny ryzyka operacyjnego, ekonomicznego i środowiskowego w złożonych układach geologicznych
Zrównoważone wykorzystanie hałd górniczych
Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych
Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą
Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych
Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą
Utworzenie obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla
Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów
Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment
Ponowne wykorzystanie aktywów elektrowni węglowych w okresie transformacji energetycznej
Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla

Inne

Zautomatyzowana metoda pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych z wykorzystaniem teledetekcji
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie ukraińskim
Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych - wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

INTERREG V-A CZ-PL

Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL
Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane

Program LIFE

Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych
Innowacyjna technologia oczyszczania wód z pestycydów w oparciu o system mokradeł
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation

Projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej NCBR

Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów

+ 48-32-259-2000