Badania akredytowane

Wybierz kategorię

 

 

Laboratoria Głównego Instytutu Górnictwa wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prowadzą badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 005 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 005) w następujących dziedzinach:
 • Badania akustyczne i drgań, badania dotyczące inżynierii środowiska: drgania - obiekty budowlane (pomieszczenia w budynkach, budynki i budowle; urządzenia techniczne o masie do 120 kg); hałas (maszyny i urządzenia do wysokości 4 m; pochodzący od instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych; pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych); ekrany akustyczne „in situ” - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania chemiczne – próbki środowiskowe (próbki gazowe) paliwa stałe (węgiel kamienny) - Laboratorium Samozapalności Węgla (BD-3).
 • Badania chemiczne – paliwa stałe (węgiel kamienny) - Laboratorium Analizy Gazów (BD-4),
 • Badania elektryczne i elektroniczne – taśmy przenośnikowe; materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne; układ obuwie i podłoga z udziałem człowieka; wykładziny podłogowe i gotowe podłogi; węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych; odzież ochronna, rękawice, obuwie; materiały, wyroby i urządzenia metalowe - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
 • Badania mechaniczne – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody; stal do sprężania betonu – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania mechaniczne – elementy konstrukcji technicznych; cierne stojaki odporowe; stojaki hydrauliczne; stojaki podpory i siłowniki pomocnicze; elementy hydrauliki siłowej; rozpory; strzemiona oraz złącza odrzwi z kształtowników korytkowych; kotwie górnicze; odrzwia obudowy chodnikowej; hydrauliczne elementy sterujące; stopy podporowe; siatki okładzinowe zgrzewane; krążniki przenośników taśmowych o d ługości do 2100 mm i średnicy do 245 mm; hydrauliczne przewody giętkie; węże gumowe tłoczne; łożyska elastomerowe o wymiarach w planie do 200x300 mm; złącza wtykowe górnicze, rury z tworzyw termoplastycznych o średnicy wew. od 1200 do 4000 mm – Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych (BL-2).
 • Badania właściwości fizycznych – druty; liny stalowe; łańcuchy ogniwowe górnicze; elementy konstrukcyjne; uniwersalne ogniwa złączne; przewody – Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych (BL-1).
 • Badania właściwości fizycznych – wyroby chemiczne – żywice organiczne i organiczno-mineralne; materiały budowlane – beton; próbki środowiskowe – skały zwięzłe, materiały kamienne – Laboratorium Geomechaniki Górniczej (BL-4).
 • Badania właściwości fizycznych – azbest; środowisko pracy – powietrze; filtry membranowe z pobranym pyłem z powietrza - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne – produkty rolne; pasze dla zwierząt; obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań; wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane; próbki środowiskowe (powietrze, woda, gleba, odpady i ścieki); wyroby inne; wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - tym żywność; wyroby inne - dawkomierze - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer (BCR).
 • Pobieranie próbek powietrza – Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG dr inż. Zbigniew Lubosik  
ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ IM. MARII GOEPPERT MAYER
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG 01.12.1993 (AB 005)
LABORATORIUM SAMOZAPALNOŚCI WĘGLA
dr Agnieszka Dudzińska 18.12.1998 (AB 222)
LABORATORIUM LIN I URZĄDZEŃ SZYBOWYCH
dr inż. Bogusław Kubiś 29.11.1994 (AB 021)
LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
dr inż. Krzysztof Pacześniowski 15.05.1998 (AB 021)
LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ
mgr Alicja Bramorska 15.02.2002 (AB 385)
LABORATORIUM GEOMECHANIKI GÓRNICZEJ
dr inż. Sławomir Baranowski 18.12.1998 (AB 221)
LABORATORIUM ANALIZY GAZÓW
mgr inż Marcin Karbownik 28.02.2014
LABORATORIUM POMIARÓW ZAPYLENIA POWIETRZA
dr Tomasz Pindel 17.05.2006 (AB 712)
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych (SW) Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 069 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 069), w następujących dziedzinach:
 • Badania fizykochemiczne paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych i odpadów paleniskowych:
  • analiza techniczna;
  • analiza elementarna;
  • analiza petrograficzna;
  • analiza typu węgla;
  • analiza właściwości koksotwórczych;
  • ocena składu i właściwości popiołów z węgli;
 • Pobieranie próbek węgla kamiennego do badań.
 • Sprawdzanie mechanicznych i automatycznych urządzeń do pobierania próbek węgla kamiennego.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
ZAKŁAD OCENY JAKOŚCI PALIW STAŁYCH
dr Leokadia Róg, prof. GIG 17.06.1996 (AB 069)
Laboratoria Zakładu Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa prowadzą prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 072 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 072), w następujących dziedzinach:
 • Badania chemiczne: kompozytów, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania ogniowe: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania mechaniczne: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania inne: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.
 • Badania właściwości fizycznych: kompozytów, materiałów i wyrobów budowlanych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyroby inne.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
dr inż. Arkadiusz Kulawik 28.08.1998 (AB 072)
LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH
dr inż. Klaudiusz Wypior 20.09.1996 (AB 072)
Laboratoria Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa prowadzą prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 145 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 145), w następujących dziedzinach:
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania chemiczne materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.
 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleb, gruntów.
 • Badania właściwości fizycznych materiałów budowlanych, odpadów, paliw stałych.

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
LABORATORIUM ANALIZ ODPADÓW STAŁYCH
dr inż. Katarzyna Bojarska 01.12.1997 (AB 145)
LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW
mgr Beata Kostka 01.12.1997 (AB 145)
PRACOWNIA ANALIZ EKOLOGICZNYCH
dr Zbigniew Bzowski 19.07.2012 (AB 145)
LABORATORIUM ANALIZ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
mgr inż. Agnieszka Nycz 19.07.2012 (AB 145)
LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI
dr inż. Joanna Całus-Moszko 12.07.2017 (AB 145)
Jednostka Oceny Zgodności (JOZ) Głównego Instytutu Górnictwa prowadzi badania zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 1710 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat AB 1710), w następujących dziedzinach:
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E).
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J).
 • Badania właściwości fizycznych (N).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
dr inż. Michał Szastok 15.03.2019 (AB 1710)
LABORATORIUM SYSTEMÓW I ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII
dr inż. Gerard Kałuża 15.03.2019 (AB 1710)

+ 48-32-259-2000