Technologie i Produkty

NOWE TECHNOLOGIE dla przemysłu i środowiska


  • Laserowy czujnik drgań i wychyleń
    Laserowy czujnik drgań i wychyleń pozwala na dokładny i ciągły pomiar wielkości wychyleń obiektu, zapewniając automatyzację pomiarów geodezyjnych. Wynik prezentowany w formie graficznej daje pełny obraz zmian zarówno co do wartości wychyleń (w mm wychylenia na każdy metr wysokości [mm/m]), ich kierunków (np. względem stron świata) oraz czasu w którym wystąpiły.

    Pobierz PDF

  • Przyrząd do mierzenia emisji CO2
    Przyrząd do mierzenia poziomu emisji ditlenku węgla z hałd górniczych powstał w ramach projektu rozwojowego „System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych” o akronimie COOL’S. Rezultatem prac jest przenośny zestaw pomiarowy do badań w terenie, składający się z miernika CO2 IR-GIG, klosza desorpcyjnego, anemometru ultradźwiękowy do pomiaru siły i róży wiatru, przepływomierza, pirometru optycznego oraz modułu zasilająco-rejestrującego.

    Pobierz PDF


  • Sorter pneumatyczny ELMECH&GIG
    Urządzenie umożliwia precyzyjne rozdzielanie frakcji materiałów zróżnicowanych pod względem gęstości ziaren i współczynnika oporu aerodynamicznego – głównie materiałów skalnych. Sorter ELMECH&GIG dedykowany jest przede wszystkim do separacji urobków surowych oraz innych frakcji zawierających ziarna węgla w stanie suchym lub wilgotnym.

    Pobierz PDF sortingmachines.eu

  • Oczyszczanie wód kopalnianych z izotopów radu
    Pierwiastki promieniotwórcze, takie jak rad, występują w przyrodzie powszechnie. Znajdują się więc również w górotworze, z którego są wypłukiwane i rozpuszczane przez słone wody kopalniane, a te z kolei wypompowane z podziemnych wyrobisk na powierzchnię i odprowadzane do środowiska, mogą powodować zarówno skażenie wód powierzchniowych, jak i powstanie odpadów stałych.

    Pobierz PDF

  • BioCargo
    Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.

    Pobierz PDF biocargo.eu


  • Granulacja osadu ściekowego
    Osady ściekowe zgodnie z prawem stanowią odpad, a oczyszczalnie ścieków ponoszą koszty związane z ich utylizacją lub odbiorem przez wyspecjalizowane podmioty. Osady ze względu na właściwości palne nie mogą też być magazynowane. Częściowe rozwiązanie problemu stanowią technologie przetworzenia osadów w kompost. Taki produkt nie może być jednak transportowany na większe odległości, a jego rozsiew jest znacznie utrudniony.

    Pobierz PDF

  • Wytwarzanie nawozów z osadów ściekowych
    Technologia obejmuje wieloetapowy proces osuszania komunalnych osadów ściekowych, poprzez ich mieszanie i prowadzi do wytworzenia, poprzez proces kapsulacji, granulowanego nawozu – osadu ściekowego zamkniętego w nośniku hydrożelowym, zabezpieczonego przed pyleniem i zbrylaniem poprzez otoczkę biopolimerową. Zastosowanie alginianu sodu nadaje mu właściwości hydrożelu, a więc zdolność magazynowania i oddawania wody.

    Pobierz PDF

  • Biokompozyt PE / TPS
    Rozwiązanie umożliwia zastosowanie skrobi jako komponentu biokompozytu. U jego podstaw legła innowacyjna idea zastąpienia surowców petrochemicznych, surowcami odnawialnymi, wytwarzanymi na bazie biokompozytów polimerowo – skrobiowych.

    Pobierz PDF


  • Przetwarzanie odpadów poliuretanowych
    Proponowane kompleksowe rozwiązanie technologiczne umożliwia przetwarzanie odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z zastosowaniem metod rozdrabniania, aglomeracji i reaktywnego wytłaczania odpadów pianek z udziałem niskocząsteczkowego polietylenu. Odpady pianek poliuretanowych są odpadami trudno przetwarzalnymi. Materiały te nie ulegają uplastycznieniu wraz ze wzrostem temperatury, a w wysokich temperaturach ulegają rozkładowi.

    Pobierz PDF

  • Wytwarzanie materiałów polimerowych
    Prezentowane kompleksowe rozwiązanie technologiczne umożliwia przetwarzanie odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z zastosowaniem metod rozdrabniania, aglomeracji i reaktywnego wytłaczania odpadów pianek z udziałem niskocząsteczkowego polietylenu. Odpady pianek poliuretanowych są odpadami trudno przetwarzalnymi.

    Pobierz PDF

  • Wytwarzanie mieszanin i granulatów
    Intensywny mieszalnik przeciwbieżny jest narzędziem umożliwiającym wytworzenie w trakcie jednej operacji technologicznej mieszaniny o bardzo wysokim stopniu homogeniczności z substancji drobnoziarnistych (np. z proszków, pyłów, mułów, popiołów, szlamów) z jednoczesnym nadaniem im kształtu zwartych granul o uziarnieniu 0,5 – 8 mm.

    Pobierz PDF


  • Upłynnianie węgla metodą hydrotermalną
    Technologia opiera się na innowacyjnym podejściu do konwersji wysokozawodnionych węgli brunatnych do ciekłych produktów węglowodorowych, metodą hydrotermalną - ang. Hydrothermal Liquefaction (HTL). Celem badań było opracowanie podstaw procesu HTL dla wytwarzania paliw ciekłych z krajowych zasobów węgli brunatnych. Zrealizowano program eksperymentalny prowadzony do prób doświadczalnych w instalacji o pracy ciągłej w Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG.

    Pobierz PDF

  • Instalacja zgazowania węgla
    Rozwiązanie polega na produkcji gazu niskokalorycznego metodą zgazowania podziemnego węgla in-situ przy pomocy powietrza, ewentualnie wzbogaconego tlenem, oczyszczenia gazu do wymaganego poziomu oraz jego spaleniu w kotle dwupaliwowym z gazem metanowym (kopalnianym lub sieciowym) lub węglem.

    Pobierz PDF

  • System obserwacji sejsmologicznej
    Identyfikacja ryzyka związanego z niestabilnością górotworu, której skutkiem mogą być spowodowane wstrząsami uszkodzenia w podziemiach kopalń, jest jednym z głównych celów monitoringu sejsmologicznego. Kompletne systemy mikrosejsmiczne, opracowane i dostarczane przez Zakład Geologii i Geofizyki GIG, są niezwykle łatwe w obsłudze i wyposażone w modularną, rozszerzalną architekturę działającą w środowisku MS Windows.

    Pobierz PDF


  • Eko Patrol GIG
    Celem projektu Eko Patrol GIG jest zbudowanie gęstej sieci pomiarowej stanowiącej systemowe wsparcie działań antysmogowych, przydatnej zarówno dla władz lokalnych jak i mieszkańców, pozwalającej na dokładną identyfikację źródeł problemów i ich precyzyjną lokalizację, szybką analizę danych oraz przygotowanie miarodajnej informacji dla decydentów.

    Pobierz PDF ekopatrolgig.pl

  • Pyłomierz Dust Air
    Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych. Ciągły monitoring i systematyczne zagęszczanie sieci pomiarowej programu Dust Air realizowane jest dzięki stale rozbudowującej się społeczności użytkowników pyłomierzy osobistych.

    Pobierz PDF dustair.gig.eu

  • Ocena jakości wklejenia żerdzi kotwiowych
    Metoda opiera się na wymuszeniu drgań badanego obiektu z wykorzystaniem młotka udarowego wyposażonego w przetwornik siły umieszczony w głowicy młotka, oraz równoczesnej rejestracji sygnału wymuszenia.

    Pobierz PDF


  • Katalog GIGANT prezentujący rozwiązania opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa, bazujące na nowoczesnych technologiach, a dedykowane różnym branżom przemysłu oraz ochronie środowiska.

    Pobierz komplet PDF

+ 48-32-259-2000