Projekty zakończone

Programy operacyjne

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

Pozostałe programy i projekty

Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów górniczych

Pozostałe programy i projekty

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu

Regionalne programy operacyjne

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Programy operacyjne

KBT
Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu

Programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne

Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"

Programy operacyjne

Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast

Programy krajowe NCBiR

Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM

INTERREG V-A CZ-PL

Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych

INTERREG V-A CZ-PL

Współpraca VŠB-TUO/GIG Katowice w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

Wspólny europejski program integracji badań w obszarze ochrony radiologicznej

Programy operacyjne

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV

Programy operacyjne

Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych

Inne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń

Projekty realizowane w ramach programu Horyzont 2020

Europejska infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS

Programy krajowe NCBiR

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Programy krajowe NCBiR

Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Ocena możliwości kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadów produktów spalania

Projekty realizowane w ramach NCBiR

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.

BIP

Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych

Inne

Monitoring radu i talu w sąsiedztwie obszarów górniczych

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych

Programy krajowe NCBiR

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

O INSTYTUCIE

Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne

Programy krajowe NCBiR

Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych

Inne

Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego

Projekty realizowane w ramach Baltic Sea Region

Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie

Projekty realizowane w ramach Baltic Sea Region

Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii

Projekty realizowane w ramach 7. PR UE

Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Agencja analiz strategicznych w sektorze energii

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Zgazowanie węgla

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji

Projekty realizowane w ramach Knowledge & Innovation Community

Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowany substytut gazu ziemnego otrzymany z węgla za pomocą wewnętrzej sekwestracji CO2

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej

BIP

Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń

BIP

Zaawansowane systemy obudowy górniczej dla poprawy kontroli górotworu w warunkach dużych naprężeń

JPBR

Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

JPBR

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice

JPBR

Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym
Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce
Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu
Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"

O INSTYTUCIE

Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej

Projekty realizowane w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

Projekty realizowane w ramach Interreg Central Europe

TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów

O INSTYTUCIE

Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i wydzielania metanu

Projekty realizowane w ramach Interreg IVC

Brownfield Policy Improvement Task Force

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka

O INSTYTUCIE

Centrum Czystych Technologii Węglowych

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

+ 48-32-259-2000