Prace nad jednolitą metodą oceną szacowania utraty wartości budynków wychylonych od pionu

Problem szkód górniczych na terenach objętych eksploatacją górniczą jest niezwykle ważny w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Jednym z rodzajów szkód jest wychylenie budynków od pionu, co powoduje uciążliwość ich użytkowania.

W praktyce górniczej stosuje się wypłatę odszkodowań z tytułu użytkowania budynków wychylonych od pionu, przy czym orzecznictwo w polskim porządku prawnym nie jest ujednolicone – mówi profesor Andrzej Kowalski z Głównego Instytutu Górnictwa. Wyroki, co do wysokości odszkodowań, są wydawane na podstawie opinii biegłych sądowych i często są bardzo zróżnicowane. Wynika to między innymi z braku jednolitych zasad pomiaru wychylenia budynku od pionu oraz z braku jednolitego systemu szacowania utraty wartości budynku z tego tytułu.

W Zakładzie Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowalnych Głównego Instytutu Górnictwa, na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., została zrealizowana praca, której celem było opracowanie jednolitej metody oceny wpływu wychylenia od pionu budynków na utratę ich wartości. 

Na podstawie wykonanych badań, obejmujących testowe pomiary wychyleń od pionu budynków oraz analiz teoretycznych, w tym kosztów szkód górniczych, zostały wypracowane propozycje:
- zasad pomiaru wychylenia budynków od pionu oraz
- algorytmu obliczania odszkodowania za utratę wartości wychylonych budynków. 

16 listopada 2021r. zespół GIG zaprezentował wyniki pracy przedstawicielom JSW, które zostały wspólnie omówione i wstępnie zaakceptowane. Autorzy opracowania mają nadzieję, że ich wdrożenie przyczyni się do ujednolicenia zasad obliczania utraty wartości budynków wychylonych od pionu. 

+ 48-32-259-2000