PICTO

Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego

Koordynator projektu: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Kierownik projektu w GIG:
dr hab inż Eugeniusz Krause, prof. GIG

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2021

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie PICTO jest realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS - Research Fund for Coal and Steel).

Projekt jest realizowany przez międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół naukowców oraz praktyków, w składzie : Instytut Mechaniki Górotworu PAN (IMG-PAN) - koordynator projektu, Główny Instytut Górnictwa (GIG), IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE (Imperial (Wielka Brytania), Eickhoff Bergbautechnik GmbH (Eickhoff Mining) GMBH (Niemcy), PREMOGOVNIK VELENJE DD (PV) DD (Słowenia), POLSKA GRUPA GORNICZA SA (PGG SP. ZOO), mający szerokie doświadczenie w realizacji projektów RFCS oraz posiadający wystarczające środki i zasoby, aby wykonać planowane prace, wnosząc różną wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje, co zapewnia komplementarność planowanych prac.

Projekt PICTO dotyczy dwóch różnych systemów wydobycia węgla w Europie przy pomocy ścian wydobywczych. Pierwszy z nich dotyczy pokładów o grubości umożliwiającej wydobycie jedną warstwą (z wykorzystaniem zasobów jednej z kopalń polskiej grupy PGG), w którym występuje emisja gazu. Jego źródłem są niewyeksploatowane pokłady nadległe i podległe, a także wydobywany węgiel i gaz zrobowy. Drugi z systemów dotyczy grubych / bardzo grubych pokładów węgla, również brunatnego gdzie źródłem emisji gazów jest górny węgiel, proces zawałowy, pokład nadległy węgla, poziom wydobycia i pokład podległy węgla. System ten nazywany jest wydobyciem warstwami (ang. Longwall Top Coal Mining (LTCC). W tym przypadku będą wykorzystane złoża słoweńskiej kopalni węgla brunatnego Velenje.

Projekt PICTO ukierunkowany jest na poprawę zarządzania ryzykiem dla środowiska i zdrowia w wysokowydajnych rejonach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego.

Celem projektu jest : opracowanie systemu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. information and communication technologies - ICT) w celu wyeliminowania lub minimalizowania niepożądanych i nieplanowanych przestojów w produkcji ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji gazów w rejonach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego dzięki wykorzystaniu zintegrowanego procesu produkcji i monitorowania środowiska, a także systemu kontroli zintegrowanego, który regulowałby pracę kombajnów ścianowych w zależności od monitorowanych warunków środowiskowych.

+ 48-32-259-2000