Bedeker pogórniczy

Bedeker pogórniczy

czyli nowe walory starych miejsc.

Nowoczesna architektura, wystawy, ekspozycje, koncerty, miejsca rekreacji czy punkty widokowe to tylko nieliczne atrakcje, przyciągające turystów i mieszkańców regionu do Strefy Kultury w Katowicach. Niezaprzeczalnym atutem tego typu miejsc jest fakt zaadaptowania  infrastruktury poprzemysłowej w nowym kształcie, stanowiącym dziś o jego walorach kulturowych i historycznych. Takie podejście jest typowym przykładem działań, zmierzających do przekuwania skutków transformacji przemysłowej w nową jakość, podnoszącą walory regionu.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Śląskiego rozpoczął w styczniu br. realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” – OPI-TPP 2.0. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej „Cyfrowe Śląskie” będzie stanowić bazę informacyjną i narzędzie systemowego wsparcia mechanizmu transformacji terenów pogórniczych w województwie śląskim. 

Głównym celem projektu jest wdrożenie ogólnodostępnej e-usługi zapewniającej dostęp do bazy danych terenów pogórniczych oraz cyfrowego archiwum dokumentów dotyczących tych obszarów. Projekt jest wspierany i promowany, jako dobra praktyka w regionach górniczych przez inicjatywę Komisji Europejskiej Coal Regions in Transition, a także został ujęty w Programie dla Śląska. W jego realizację włączyły się instytucje, fundusze, agencje wspierające inwestycje i rozwój w regionie, podmioty górnicze, w tym największy operator terenów pogórniczych – SRK S.A., przedstawiciele śląskich organizacji naukowych i pozarządowych jak również lokalne samorządy.

Autorzy projektu podjęli się zadania przeprowadzenia wielowymiarowej waloryzacji i oceny atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej terenów, na których prowadzona była działalność związana z wydobyciem węgla kamiennego wraz z analizą ich powiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Dostępność do aktualnych danych odnośnie prowadzonej działalności i podjętych działaniach naprawczych wraz z intuicyjnym zestawem narzędzi do benchmarkingu będą wspomaga inwestorów w podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji na terenach pogórniczych województwa śląskiego.

Partnerzy projektu OPI-TPP 2.0, w ciągu trzyletniej współpracy, przygotują opisy kilkuset terenów pogórniczych i zgromadzą szeroki zakres aktualnych danych, które w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej województwa śląskiego o terenach poprzemysłowych będą stanowiły strategiczny zasób informacji dla regionu.

Nowobudowany system zawiera obszerny zbiór informacji historycznych - fotografie, szkice i mapy, obrazujące zakres przestrzenny prowadzonej działalności oraz przebiegu sieci i rozlokowania obiektów kubaturowych w tym dokumenty związane z likwidacją działalności górniczej na danym terenie. Użytkownik systemu uzyska również dostęp do licznych wizualizacji, modeli 3D i prezentacji terenów, które będą przedstawiane jako produkty o wysokim potencjale inwestycyjnym i gospodarczym. Umożliwi to formułowanie scenariuszy inwestycyjnych na terenach pogórniczych oraz strategii biznesowych nie tylko przez inwestorów krajowych, ale również zagranicznych. Realizatorzy projektu postawili sobie ambitny cel przygotowania użytecznej, opartej o wiarygodne źródła i atrakcyjnej w formie e-usługi, dostępnej również przez urządzenia mobilne.

BJ

Opublikowano w PGG Magazyn, lipiec 2020

+ 48-32-259-2000