BioCargo, czyli przenośny, złoty wynalazek „made in Silesia”

BioCargo

(czyli przenośny, złoty wynalazek „made in Silesia”)

Czy wiecie, że według danych GUS za rok 2019, w Polsce funkcjonuje 3279 komunalnych oczyszczalni ścieków, z usług których korzysta blisko 75% ludności? Co roku oczyszczalnie te przetwarzają (czytaj: oczyszczają) 1 343 275 000 metrów sześciennych  ścieków, wytwarzając przy tym 574 643 ton suchej masy osadów!

Zmiany klimatyczne i środowiskowe, z którymi mamy ostatnio do czynienia, zmuszają do zredefiniowania naszego podejścia do zasobów wodnych planety, a także wskazują na potrzebę traktowania cyklu wodnego jako zasobu cennego i niezbędnego do życia. Ostatnie analizy wykazują na przykład, że epidemiologia, może wykorzystywać informacje zebrane z lokalnych oczyszczalni ścieków do śledzenia i lokalizowania wirusów. Oczyszczanie ścieków przywraca równowagę biologiczną ekosystemu, przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków dla bakterii, które oczyszczają wodę.

Wszystkie oczyszczalnie ścieków powinny w tym roku uzyskać pełną zgodność z prawem unijnym. Tymczasem przestarzałe nierzadko technologie, awarie oraz intensywne opady, powodują bardzo często ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Dotychczasowy sposób dokonywania pomiarów nie daje oczyszczalniom dostatecznych informacji o stanie zdrowia bakterii. W konsekwencji zakłady te borykają się z permanentnie z trudnościami w utrzymaniu stałej jakości ścieków oczyszczonych, a także z oceną prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niesprawdzonej, a więc często niedostatecznej jakości, nie tylko naraża oczyszczalnie na kary, lecz przede wszystkim negatywnie oddziałuje na ekosystemy wodne.

Może się to już niebawem zmienić dzięki autorskiemu, nowoczesnemu urządzeniu opracowanemu przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa. Podstawowym przeznaczeniem Analizatora BioCargo – bo taka jest jego oficjalna nazwa - jest utrzymanie odpowiedniej jakości ścieków oczyszczanych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz analiza stanu fizjologicznego osadu czynnego i ocena toksyczności ścieków, a także wstępna diagnostyka podczas uruchomienia, serwisu i napraw w tych obiektach. Urządzenie to, przygotowane do komercjalizacji w ścisłej współpracy z katowicką firmą Emag-Serwis Sp. z o.o., jest wynalazkiem w całości „made in Silesia”, a ostatnio przetestowane zostało gruntownie w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Analizator BioCargo umożliwia wykonanie na miejscu, w terenie testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej próbki (wody, ścieków, gleby), a następnie, w razie potrzeby dalszych badań, dostarczenie jej do laboratorium, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu. Posiada autonomiczne zasilanie, pozwalające na kilkugodzinną pracę w terenie, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Istnieje też możliwość zaprogramowanie dedykowanych algorytmów analitycznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego różnego rodzaju próbek biologicznych. Całość umieszczona została w pojemniku przypominającym nieco walizę podróżną na kółkach, co znacznie ułatwia transport.

W początkowym zamyśle urządzenie miało być wyposażone w prosty układ pomiarowy, umożliwiający wstępne badanie aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego, mówi doktor Marcin Głodniok, autor rozwiązania. Skala problemu okazała się jednak znacznie większa, zakres pomiarowy zwiększono  więc o testy toksyczności dla ścieków dowożonych, jak i o test optymalizacyjny ułatwiający pracę operatorom oczyszczalni ścieków. Należy mieć na uwadze, że Unia Europejska nakłada na oczyszczalnie dotkliwe kary w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych, o niesprawdzonej jakości. Rzecz dotyczyć może sporej części z prawie 3300 obiektów tego typu działających w naszym kraju. Podobne uwarunkowania dotyczą również gmin, które mają obowiązek kontroli użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.

BioCargo, jako system przenośny, znajdzie z pewnością szersze zastosowania, na przykład do prac dydaktycznych i naukowych w laboratoriach biotechnologicznych i mikrobiologicznych, gdzie stosowane są próbki mikroorganizmów służące do założenia kultur komórkowych, do wstępnej analizy i transportu próbek biologicznych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, w rolnictwie czy w rybołówstwie. Analizator BioCargo był prezentowany podczas czerwcowych XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021, gdzie zdobył Złoty Medal!

Po więcej informacji i specifikacje urządzenia zapraszamy na biocargo.eu

BJ

+ 48-32-259-2000