Transformacja energetyczna u Kowalskich

Transformacja energetyczna u Kowalskich

(narodowa, kompleksowa, samorządowa i lokalna zarazem)

Z powodu zanieczyszczenia powietrza, każdego roku umiera prawie 50 tys. Polaków. Nie od dziś wiadomo, że smog jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, wpływając negatywnie również na otaczające nas środowisko. Tymczasem węgiel wciąż jest głównym surowcem energetycznym, wykorzystywanym w gospodarstwach domowych do celów grzewczych, a to one są jednym z głównych źródeł emisji do powietrza dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, a ponadto istotnym emitentem ołowiu, arsenu, chromu, miedzi, niklu i cynku. Gospodarstwa domowe są jednocześnie ważnym odbiorcą energii – to ponad 20% krajowego jej zużycia. Dowodzi to, że problem transformacji energetycznej dotyczy nie tylko energetyki, górnictwa i przemysłu. Transformacja energetyczna indywidualnych gospodarstw domowych jest równie konieczna. Zły stan powietrza, szczególnie dotkliwy w małych miejscowościach oraz na wsiach, związany jest przede wszystkim z dużą energochłonnością budynków oraz spalaniem paliw stałych złej jakości i odpadów.

Zarówno europejskie, jak i krajowe czy miejscowe przepisy prawne wymuszają zmiany w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych. Brakuje jednak rzetelnych informacji na temat efektów środowiskowych oraz kosztów zastosowania różnych technologii, co pozwoliłoby opracować skuteczne rozwiązania dla konkretnych miast i gmin, a zaangażowanie w transformację energetyczną właścicieli indywidualnych, jest mniejsze niż oczekiwano.

Jednym z założonych przez Europejski Zielony Ład celów jest dostarczenie obywatelom czystej i bezpiecznej energii, przy zapewnieniu akceptowalnych przez społeczeństwo cen. Jego osiągnięcie możliwe jest poprzez aktywizację obywateli w całym procesie transformacji energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie Unia Europejska stara się zapewnić ochronę obywateli przed wykluczeniem energetycznym. Służą temu inicjatywy, polegające na finansowaniu renowacji i termomodernizacji budynków oraz obniżeniu rachunków za prąd.  Dokument „Zalecenia dotyczące ubóstwa energetycznego”, skierowany do państw członkowskich, zawiera zalecenia, do opracowania wskaźników zaliczania obywateli do grupy dotkniętej ubóstwem energetycznym. Podkreśla się w nim też ogromną rolę jednostek samorządu terytorialnego, w planowaniu, wspieraniu renowacji budynków i zwiększeniu efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym.

Oferowane dziś mieszkańcom narzędzia wsparcia to przede wszystkim flagowe programy rządowe CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD. Działania związane z transformacją energetyczną będą również wspierane w perspektywie 2021-2027 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mieszkańcom dotkniętym ubóstwem energetycznym dedykowany jest program STOP SMOG, którego beneficjentem są głównie gminy. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono w nim zmiany - zniesiony został między innymi obowiązek sporządzania gminnych programów niskoemisyjnych. Skrócono do 5 lat okres zobowiązań beneficjenta, zmniejszono do 1 %. minimalną liczbę budynków jednorodzinnych, która umożliwia aplikowanie do programu i dopuszczono do programu budynki znajdujące się w zasobach mieszkaniowych gminy.

W ostatnim czasie znowelizowano też ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Każdy właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany w ciągu 12 miesięcy zgłosić czym ogrzewa swój budynek. Informacje, zapisywane w bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zawierać mają również dane o źródłach emisji w budynkach wielorodzinnych, publicznych i lokalach usługowych oraz o otrzymanej pomocy finansowej. Projekt, finansowany przez Unię Europejską, ma być realizowany etapami do sierpnia 2023 r., a w bazie znajdzie się ok. 5 mln budynków. W pierwszym etapie projektu, do CEEB trafią informacje o źródłach spalania w domach jednorodzinnych. System będzie w pełni elektroniczny, dostępny w Internecie, również przez urządzenia mobilne. Dzięki takim zmianom samorządy otrzymają ważne narzędzie wspomagające dobór właściwego programu walki ze smogiem.

Dla poprawy jakości powietrza nie pozostają bez znaczenia obowiązujące już w wielu województwach uchwały „antysmogowe”. Dla przykładu „Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. przewiduje, że od 1 stycznia 2022 roku wyeliminowane zostaną z użytku instalacje eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadające tzw. tabliczki znamionowej. Sankcje przewidziane w zapisach uchwały spowodowały w wielu gminach intensywne działania zachęcające mieszkańców do wymiany kotłów i skierowane na pozyskanie środków na ten cel. Podobne uchwały wprowadzono w wielu innych województwach. Starania o poprawę jakości powietrza obejmują zarówno wymianę starych źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów” jak i termomodernizację budynków. Wśród nowoczesnych systemów energetycznych dostępne są m.in. kotły na paliwa stałe 5 klasy, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory, panele fotowoltaiczne, a także ciepło systemowe dostarczane z lokalnej kotłowni, farmy wiatrowej lub farmy PV.

Istnieje jednak szereg uwarunkowań eliminujących lub rekomendujących zastosowanie różnych rozwiązań w zależności od konkretnej sytuacji. Na przykład wykorzystanie ciepła systemowego jest uzasadnione głównie na obszarach silnie zurbanizowanych, a w przypadku małych miejscowości czy wsi należy brać pod uwagę raczej różne warianty ogrzewania indywidualnego. Z kolei wysoki ślad węglowy energii elektrycznej w Polsce czyni korzyści w postaci redukcji emisji COmniejszymi od spodziewanych, zaś kotły gazowe, charakteryzujące się wysoką sprawnością energetyczną i niską emisją pyłów, należy uznać za rozsądne rozwiązanie przejściowe dla gospodarstw domowych. Uwzględniając wiek budynków, władze gminne powinny położyć nacisk na termomodernizację, co jednak ze względu na niską opłacalność ekonomiczną takich inwestycji wymaga zazwyczaj dofinansowania. Działania powinny być więc prowadzone w oparciu o plany lokalne, te z kolei muszą uwzględniać wiele uwarunkowań i specyficznych danych, a rozwiązania proponowane przez producentów i handlowców nie są zoptymalizowane pod względem tych potrzeb i budzą często nieufność. Opracowanie lokalnych planów walki z niską emisją, zgodnych z priorytetami krajowymi, ale uwzględniających interesy lokalnych społeczności, jest również szansą na zwiększenie zaangażowania społecznego w działania.

Bardzo przydatną metodę, ukierunkowaną kompleksowo na potrzeby konkretnej gminy czy miejscowości i uwzględniające jej morfologię, opracowano w Głównym Instytucie Górnictwa. Pozwala ona zaproponować mieszkańcom rozwiązania, które są dla nich optymalne. GIG od lat jest partnerem wielu samorządów, realizując projekty zarówno dla małych miast i gmin, jak i dużych aglomeracji. Szeroka oferta Instytutu powoduje, że samorządy chętnie korzystają z opracowanych tu technologii, produktów i rozwiązań. Ich tematyka rozciąga się od tradycyjnych problemów związanych z oddziaływaniem przemysłu górniczego, przez kwestie ochrony środowiska i rewitalizacji terenów, aż po ekspertyzy w zakresie planowania procesów inwestycyjnych. W ramach pracy statutowej „Ocena efektywności środowiskowej i kosztów wykorzystania różnych źródeł ciepła u użytkowników końcowych” opracowano metodę wykonania modelu energetycznego miejscowości, służącego do zdiagnozowania stanu obecnego oraz oceny potencjalnych skutków różnych wariantów modernizacji energetycznej.

Badania przeprowadzono w 2020 roku dla jednej z miejscowości w woj. śląskim, na podstawie typowych ankiet gminnych używanych do rozpoznania potrzeb mieszkańców pod kątem dotacji. Pytania dotyczyły powierzchni budynku, stanu i wieku urządzeń grzewczych i dostarczających ciepłą wodę, zużycia paliwa, wykonanych ociepleń, wymiany stolarki, posiadanych źródeł energii odnawialnej, a także planowanych modernizacji. Łączną liczbę budynków mieszkalnych oszacowano na 600, w tym około 35% stanowiły budynki wielorodzinne. Analiza wykazała ich niską efektywność energetyczną. Połowa budynków okazała się starsza niż 50 lat. Około 60% przeszło usprawnienia energetyczne, a około 20% posiadało odnawialne źródła energii. Budynki wyposażono w większości w kotły lub piece węglowe, a ok. 75% źródeł ciepła nie posiadało deklaracji zgodności z normami. 85% ankietowanych mieszkańców wyraziło chęć wymiany źródła ciepła. Połowa mieszkańców była zainteresowana kotłem gazowym, 25% kotłem węglowym 5 klasy, 37% ociepleniem budynku i wymianą stolarki, a 31% montażem ogniw PV. Jednak wśród właścicieli najstarszych budynków odsetek osób deklarujących chęć podjęcia działań był znacznie niższy i wynosił ok. 50%. Wyniki wskazały jednoznacznie na potrzebę podjęcia działań informacyjnych, a także skierowania środków finansowych w ramach interwencji publicznej do grup wrażliwych.

Wyniki takiej kompleksowej analizy, łączącej perspektywę energetyczną, środowiskową i kosztową dla wybranych rozwiązań, dają samorządom solidną podstawę do zdiagnozowania problemów i potrzeb oraz opracowania lokalnego planu transformacji energetycznej, uwzględniającego uwarunkowania takie, jak np. morfologia danego obszaru (gmina, miejscowość) czy efektywność różnych źródeł energii w konkretnych warunkach lokalnych, a także dobór właściwych narzędzi wsparcia.

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, wynikający z powszechnego stosowania nieefektywnych i przestarzałych kotłów węglowych nie znajduje swojego odzwierciedlenia w innych krajach europejskich, w których głównym paliwem do wytwarzania ciepła jest gaz ziemny. Uwarunkowania gospodarcze oraz geograficzne decydują jednak o tym, że w Polsce węgiel nadal pozostaje głównym surowcem do wytwarzania ciepła, co przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku węgla, jak również dodatkowo generuje powstawanie smogu. Narzędzia do walki z tym zjawiskiem, na poziomie narodowych strategii oraz programów finansowania powinny być niewątpliwie wsparte poprzez strategie dedykowane samorządom lokalnym, a plany inwestycyjne w nich zawarte powinny uwzględniać dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Tylko takie podejście zapewni ich skuteczne wdrożenie i osiągnięcie zakładanych celów ekologicznych.

BJ

+ 48-32-259-2000