EPOS-PL

System Obserwacji Płyty Europejskiej

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 / NCBR

Numer umowy:
POIR.04.02.00-14-A003/16-00

Termin realizacji projektu:
01.09.2016r. - 28.02.2022r.

W skład konsorcjum wchodzi 7 podmiotów:
Instytut Geofizyki PAN Warszawa – Lider
Główny Instytut Górnictwa 
Instytut Geodezji i Kartografii 
Wojskowa Akademia Techniczna 
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Polska Grupa Górnicza 

Kierownik projektu:
Dr inż. Dorota Olszewska
E-mail: dolszewska@igf.edu.pl

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki
e-mail: gmutke@gig.eu

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (European Plate Observing System).Wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

+ 48-32-259-2000