HyStorIES

Podziemne magazynowanie wodoru w Europie

         

Projekt o akronimie HyStorIES, pt. „Podziemne magazynowanie wodoru w Europie” to międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane ze środków Programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020 na podstawie Porozumienie grantowego nr 101007176 — HyStorIES— H2020-JTI-FCH-2020-1, z dnia  04.12.2020 r.

GIG uczestniczy w projekcie jako Linked Third Party w ramach Sieci doskonałości w zakresie geologicznej sekwestracji CO2 (CO2GEONET) na podstawie Accession Agreement to the Grant Agreement and Consortium Agreement for the FCH2JU project n. 101007176 — “HyStorIES”

Czas realizacji projektu:
1.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Opis projektu:
Wodór otrzymywany ze źródeł odnawialnych w połączeniu z podziemnym jego magazynowaniem na dużą skalę umożliwia transport energii w czasie, równoważąc wpływ zmiennej produkcji energii odnawialnej. Chociaż przechowywanie czystego wodoru w kawernach solnych praktykowano w Europie od lat 70., nigdy nie przechowywano go w wyeksploatowanych polach lub warstwach wodonośnych.

Przeprowadzone techniczno-ekonomiczne studia wykonalności zapewnią decydentom w rządzie i przemyśle lepszy wgląd w tematykę podziemnego magazynowania wodoru. Modelowanie europejskiego systemu energetycznego określi najpierw zapotrzebowanie na magazynowanie wodoru. Opracowane zostaną badania wpływu na środowisko i społeczeństwo. Dla danej lokalizacji i zapotrzebowania na magazynowanie wodoru zostanie dokonana ocena kosztów rozwoju każdej z konkurencyjnych opcji geologicznego składowania w tej lokalizacji, a lokalizacje zostaną uszeregowane na podstawie kryteriów techniczno-ekonomicznych opracowanych w ramach projektu. Kilka studiów przypadku umożliwi rozważenie realizacji potencjalnych projektów, zwłaszcza poprzez rozważenie ich interesu ekonomicznego.

Kierownik prjektu w GIG:

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni
mgr inż. Tomasz Urych
e-mail: turych@gig.eu
tel. 32 259 27 84

 

+ 48-32-259-2000