BESTSELLERY 2023

Przedstawiamy pięć publikacji, które są najlepiej sprzedającymi się pozycjami, opublikowanymi przez GIG-PIB, w 2023 r.


Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/zasady-okreslania-odszkodowania-pienieznego-za-utrate-wartosci-budynkow-wychylonych-na-skutek-dzialalnosci-gorniczej/

Zasady określania odszkodowania pieniężnego za utratę wartości budynków wychylonych na skutek działalności górniczej. Seria Instrukcje, nr 24 / Andrzej Kowalski, Wiesław Mika – Katowice, 2023

Przedstawiono propozycję metody służącej do określania wysokości odszkodowania pieniężnego za utratę wartości budynku mieszkalnego, wychylonego na skutek działalności górniczej, w tym metody pomiaru zaistniałego wychylenia, na podstawie którego oblicza się to odszkodowanie.

Zasady zostały opracowane dla budynków mieszkalnych posiadających 1–3 kondygnacji, których stan techniczny nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dalszego użytkowania.

Zasady zawierają propozycje działań, jakie należy podjąć, aby określić wysokość odszkodowania pieniężnego za wychylenie budynku, natomiast warunki wypłaty odszkodowania powinna regulować ugoda zawarta między poszkodowanym a przedsiębiorcą górniczym, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami przedsiębiorstw.

Zasady zostały opracowane do wykorzystania przez:

  • poszkodowanych w celu ułatwienia postępowania w dochodzeniu roszczeń,
  • przedsiębiorców górniczych, ponieważ orzecznictwo w sprawie odszkodowań za ten rodzaj szkód nie jest ujednolicone,
  • biegłych sądowych.

Zasady mogą także stanowić podstawę orzecznictwa sądowego. Zasady nie naruszają przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz Prawa budowlanego, a także przepisów aktów wykonawczych do tych ustaw.


 

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/raport-roczny-2022-o-stanie-podstawowych-zagrozen-naturalnych-i-technicznych-w-gornictwie-wegla-kamiennego/

Raport roczny (2022) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Makówki – Katowice, 2023

W Raporcie przedstawiono ogólną charakterystykę zagrożeń występujących w polskich kopalniach węgla kamiennego i stan zagrożeń: gazowych, pyłowego, pożarowego, klimatycznego, sejsmicznego, tąpaniami, radiacyjnego, zawałem i obwałem skał oraz zagrożeń występujących w zakładach przeróbki mechanicznej węgla w roku 2022 na tle danych statystycznych z ostatnich 10 lat.


 

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/zasady-stosowania-gorniczej-skali-intensywnosci-sejsmicznej-gsis-2017-do-prognozy-i-oceny-skutkow-oddzialywania-wstrzasow-indukowanych-eksploatacja-na-obiekty-budowlane-oraz-klasyfikacji-ich-odpornosc/

Zasady stosowania Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej GSIS-2017 do prognozy i oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją na obiekty budowlane oraz klasyfikacji ich odporności dynamicznej. Seria Instrukcje nr 23 / Adam Barański, Jacek Chodacki, Józef Dubiński, Tomasz Kowal, Adam Lurka, Lucjan Muszyński, Grzegorz Mutke, Krystyna Stec – Katowice, 2018 

Komisja ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę nr 1/2018, w której pozytywnie zaopiniowała „Zasady stosowania Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej GSIS-2017 do prognozy i oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją na obiekty budowlane oraz klasyfikacji ich odporności dynamicznej” i zaleciła ich stosowanie w kopalniach węgla kamiennego.


 

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/odpornosc-udarowa-kotew-gorniczych/

Odporność udarowa kotew górniczych / Andrzej Pytlik – Katowice, 2022

Inspiracją do napisania monografii była chęć zebrania wyników badań odporności udarowej różnych typów kotew górniczych. Przedstawiono nowe wyniki badań kotew obecnie stosowanych w kopalniach na całym świecie, jak również wyniki badań już opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach, rozszerzone o dodatkowe wykresy, obliczenia i analizy dotyczące energii pochłanianej przez kotwy oraz właściwości mechanicznych stali przy obciążeniu dynamicznym. Nowością w monografii są przedstawione analizy i wyznaczone zależności pozwalające na określenie różnic między statycznymi a dynamicznymi przebiegami obciążenia i energią pochłanianą przez kotwy oraz modele matematyczne siły tarcia wewnętrznego i wydłużenia żerdzi kotwy przy obciążeniu udarowym. Przedstawiono różnice odporności udarowej konstrukcji różnych typów żerdzi i gatunków stali przy dużych prędkościach odkształcania żerdzi wykonanych w postaci: prętów gładkich i żebrowanych, prętów żebrowanych spiralnie z gwintem na całej długości, żerdzi wykonanych z profilów rurowych z gwintem falistym oraz kotew linowych i strunowych.


 

Zobacz i zamów: https://wydawnictwo.gig.eu/katalog/zagrozenie-metanowe-w-kopalniach-wegla-kamiennego/

Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego / Eugeniusz Krause – Katowice, 2019

Monografia przedstawia istotne problemy związane z występowaniem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rosnące nasycenie metanem pokładów wraz z głębokością, przy jednoczesnej zmianie właściwości gazowych i zwiększającej się koncentracji wydobycia, są przyczyną wydzielania się większej ilości metanu do środowiska ścian. Taki stan rzeczy wymusił opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych i wyprzedzających decyzji przez kierownictwo kopalń, na etapie projektowania eksploatacji. Monografia nie jest podręcznikiem obejmującym całokształt problematyki zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Omawia zagadnienia związane z kształtowaniem się zagrożenia metanowego w okresie ostatnich 25 lat i wskazanie zasadności opracowanych nowych metod i narzędzi pozwalających na prowadzenie wyprzedzającej i bieżącej oceny zagrożenia metanowego.


 

+ 48-32-259-2000