Centrum Inżynierii Środowiska

W Głównym  Instytucie Górnictwa  utworzone zostało Centrum Inżynierii Środowiska, które integruje kompetencje i zasoby wydzielonych zakładów naukowo – badawczych i akredytowanych laboratoriów.  Centrum realizować będzie w sposób kompleksowy  prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska i tzw.  zielonej gospodarki, dzięki czemu klienci i partnerzy GIG otrzymają pełną ofertę usług środowiskowych.  Skutki działalności przemysłowej, a zwłaszcza górniczej mają  poważny wpływ na stan środowiska naturalnego. Także na możliwości i plany ponownego zagospodarowania zdegradowanych terenów. Opracowywane będą  więc nowe technologie, produkty i rozwiązania ograniczające skutki oddziaływania człowieka na środowisko, wspomagające ochronę zasobów i ich współużytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Działanie Centrum Inżynierii Środowiska obejmuje bowiem prace badawcze, demonstracyjne i wdrożeniowe dotyczące między innymi: technologii oczyszczania ścieków i gospodarowania zasobami wodnymi, remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych w tym pogórniczych, monitoringu i modelowania zmian w środowisku, gospodarki odpadowej i technologii zagospodarowania odpadów,  technologii materiałów niemetalowych przyjaznych dla środowiska, technologii recyklingu materiałów, optymalizacji układów technologicznych w kierunku ograniczania ich energo- i zasobochłonności, wdrażania ekoefektywnych technologii w przemyśle i sektorze komunalnym, technologii odzysku energii z wód i ścieków, biomasy oraz technik odzysku ciepła, systemów zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią.  Centrum skupiające interdyscyplinarne zespoły wielu ekspertów z różnych dziedzin  oferuje  również studia i analizy strategiczne w tym badania społeczne i gospodarcze oraz analizy ekonomiczne opłacalności i wykonalności przedsięwzięć proekologicznych. Najważniejsze kierunki działań w tym obszarze wynikają przede wszystkim z potrzeb regionów, szczególnie regionów przemysłowych oraz działających na ich terenie przedsiębiorstw i instytucji.

Tak szerokie zadania Centrum Inżynierii Środowiska realizują zakłady naukowo-badawcze GIG, które od wielu lat prowadzą badania i usługi z obszaru ochrony środowiska, takie jak:  Zakład Ochrony Wód, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami, Zakład Inżynierii Materiałowej, Zakład Monitoringu Środowiska, Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych, Laboratorium Akustyki Technicznej.

+ 48-32-259-2000