Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu POMHAZ

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu POMHAZ Post-Mining Multi-Hazards evaluation for land planning (Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego). 

Liderem projektu jest francuski instytut INERIS, a partnerami - ośrodki badawcze oraz eksperckie,  firmy zarządzające zamkniętymi kopalniami, firma konsultingowa oraz dwa zainteresowane polskie miasta.  Projekt obejmuje europejskie regiony górnicze we Francji, Grecji, Niemczech, Polsce i Hiszpanii.

Główny Instytut Górnictwa będzie realizował poszczególne zadania i etapy w ścisłej współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A, będącą również partnerem projektu.

Głównym celem projektu POMHAZ będzie poszerzenie wiedzy dotyczącej efektów oddziaływania górnictwa, jak osiadanie powierzchni, migracja gazów czy problemy hydrologiczne. Planuje się, że analizie poddane zostaną interakcje zagrożeń związanych z zamkniętymi kopalniami węgla i ich konsekwencje dla rozwoju miast. Zakłada się, że wyniku realizacji projektu zostaną opracowane metodologie wspierające planowanie przestrzenne  na terenach pogórniczych, w celu ograniczania niekorzystnych efektów i zagrożeń będących efektem zamykania kopalń węgla kamiennego. Metodologia ta zostanie sprawdzona i zastosowana w warunkach rzeczywistych w wybranych obszarach pogórniczych. Polskie miasta partnerskie projektu to Piekary Śląskie, Sosnowiec i Wałbrzych.

Ogólnym celem projektu jest poszerzenie wiedzy metodologicznej, w celu praktycznej realizacji analiz wielozagrożeniowych, w skali zagłębia górniczego, w korelacji z głównymi rodzajami zagrożeń pogórniczych. Mając na uwadze aktualny stan wiedzy oraz specyfikę terenów pogórniczych w różnych krajach europejskich, bardzo ważne jest opracowanie wspólnego - europejskiego narzędzia zarządzania wieloma zagrożeniami. 

Strona www projektu:
https://www.pomhaz-rfcs.eu/
 

+ 48-32-259-2000