Międzynarodowe warsztaty projektu LIFE BRINE-MINING

3 października 2023 w GIG-PIB miało miejsce trzecie, międzynarodowe spotkanie interesariuszy organizowane w ramach projektu LIFE BRINE-MINING pn. „Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 interesariuszy z jednostek naukowych, firm górniczych, czy instytucji rządowych i samorządowych, takich jak: PGG, JSW, SRK, Tauron Wydobycie, KGHM, PCC Rokita, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach czy Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na miejsce instalacji odsalania wód kopalnianych skonstruowanej w ramach projektu, która umiejscowiona została na terenie Kopalni PGG Ruch Ziemowit w Lędzinach. Interesariusze zostali oprowadzeni po instalacji gdzie mieli możliwość zrozumienia jej działania w praktyce.
Podczas spotkania podkreślono potrzebę rozwiązania problemu zasolonych wód kopalnianych trafiających do rzek oraz zagrożeń z tym zwianych. Partnerzy projektu szczegółowo omówili technologię proponowaną w projekcie. Zebrani eksperci podjęli dyskusję na temat wyzwań rynkowych i ekonomicznych związanych z rozwiązaniem omawianego problemu.
Projekt LIFE BRINE-MINING, którego liderem jest Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, realizowany jest przez konsorcjum 9 partnerów reprezentujących jednostki naukowe, badawcze oraz przedsiębiorstwa pochodzące z Polski, Grecji oraz Holandii. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz promowanie rozwiązań zmierzających do realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając tym samym sektorowi górnictwa węgla kamiennego poprawę wydajności gospodarowania wodami kopalnianymi. Opracowany innowacyjny system pozwoli na eliminację i odzysk zasobów w zasolonych wodach pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, a także na oczyszczanie i bezpośredni odzysk produktów końcowych (soli i wody) o wysokiej jakości i czystości.
Projekt LIFE BRINE-MINING finansowany jest w ramach unijnego programu LIFE.

+ 48-32-259-2000