O projektach badawczych w Parlamencie Europejskim

23 maja 2023r. podczas seminarium w Parlamencie Europejskim przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa prezentowali projekty realizowane w Instytucie ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Dyrektor Stanisław Prusek i doktor Jacek Skiba omówili cele i założenia projektu REM: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM, a pani profesor Alicja Krzemień przedstawiła projekty POTENTIALS i GreenJOBS.
 
Celem projektu POTENTIALS: Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, była ocena możliwości wykorzystania potencjału likwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz połączonych z nimi elektrowni węglowych do stymulowania nowej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, szczególnie w regionach górniczych. Wykonana w ramach projektu analiza bada modele biznesowe, opierające się na energii odnawialnej, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz magazynowaniu energii na dużą skalę, gwarantujące zrównoważone wykorzystanie zasobów. Pozwoliło to na określenie obszarów stymulowania nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionów górniczych w transformacji oraz wspieranie polityki regionalnej umożliwiającej rozwój nowych lub ulepszonych technologii i modeli biznesowych, które będą opierać się na produkcji i magazynowaniu energii odnawialnej. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum międzynarodowe jednostek z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Grecji.
 
Celem projektu GreenJOBS: Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości zielonych miejsc pracy, jest wskazanie optymalnych scenariuszy zmiany przeznaczenia wycofywanych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego, pozwalających na opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Planuje się tu wykorzystać pięć przewag konkurencyjnych, takich jak: woda kopalniana jako zasób geotermalny, zdolność odprowadzania energii elektrycznej do sieci z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, wykorzystanie hałd do budowy farm fotowoltaicznych, infrastruktura do budowy podziemnych elektrowni szczytowo-pompowych z wykorzystaniem cieczy o zwiększonej gęstości oraz wykorzystanie odpadów wydobywczych do produkcji cieczy gęstych do produkcji substytutów gleb do rekultywacji terenów pogórniczych. W ramach projektu opracowane zostaną dwa innowacyjne modele biznesowe: Elektrownia Wirtualna oraz Zielona Elektrownia Wodorowa. Elektrownia Wirtualna to układ wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej energii odnawialnej, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych. Zielona Elektrownia Wodorowa to system w którym odnawialny wodór będzie produkowany w wyniku elektrolizy wody kopalnianej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekt realizowany jest we współpracy trzech europejskich ośrodków badawczych z Hiszpanii, Polski i Niemiec oraz pięciu partnerów przemysłowych z Hiszpanii, Słowenii i Polski, w tym polskiej firmy Węglokoks Kraj S.A.

+ 48-32-259-2000