Spotkanie międzynarodowego zespołu zainaugurowało realizację projektu HealingPlaces

W dniach 29-31 maja 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbywało się spotkanie projektu o HealingPlaces: Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego.

Jego głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju uzdrowisk, przy jednoczesnej ochronie unikalnych zasobów naturalnych, jakimi wody mineralne i termalne. Kluczowym elementem jest opracowanie internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na zasoby wód termalnych i mineralnych, które będzie stanowić wsparcie dla administracji publicznej dla zrównoważonego zarządzania tymi obszarami. Nasze narzędzie, web gis tool będzie integrowało wszystkie aplikacje, które powstaną w ramach projektu i wszystkie informacje, które zostaną zebrane, a więc np. miejscowości uzdrowiskowe, złoża, potencjalne zagrożenia i potencjał społeczno-ekonomiczny, mówi Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Instytut jest drugim polskim partnerem projektu i będzie wdrażał narzędzie w wybranych uzdrowiskach na terenie województwa dolnośląskiego.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń oraz realizacja dedykowanych działań pilotażowych doprowadzi do opracowania zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju uzdrowisk, podkreśla Małgorzata Markowska, kierownik projektu w GIG. Strategia zostanie udostępniona decydentom i będzie mogła być wykorzystana do planowania dalszego rozwoju miejscowości i regionów uzdrowiskowych.

Projekt realizowany będzie do 2022r w międzynarodowym partnerstwie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, agencji rozwoju oraz jednostek naukowych z Polski, Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier i Włoch. Główny Instytut Górnictwa pełni rolę Partnera Wiodącego, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem.

Projekt HealingPlaces realizowany jest ze środków programu Interreg Central Europe. Program Interreg Central Europe jest programem Unii Europejskiej, który zachęca do współpracy między krajami Europy Środkowej w celu poprawy innowacyjności, dostępności i środowiska naturalnego oraz wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów.

 

+ 48-32-259-2000