Trwa zasypywanie szybu Głowacki

W Rybniku trwają prace  związane z zasypywaniem szybu Głowacki, który zlokalizowany  jest na terenie byłej kopalni KWK „Ignacy", a obecnie stanowi własność Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Szyb Głowacki w ostatnich latach funkcjonowania był szybem transportowym. Górnicy ostatni raz wyjechali nim na powierzchnię w 2008 roku, maszyna wyciągowa została wyłączona z ruchu, a Głowacki  stał się szybem wentylacyjnym kopalni Rydułtowy. Likwidacja szybu prowadzona jest zgodnie z projektem technicznym opracowanym wspólnie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń i  Główny Instytut Górnictwa. Zadanie to stanowi pilotaż w projekcie TEXMIN, który dotyczący wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na obiekty infrastruktury kopalnianej.

Nasze prace pilotażowe w projekcie TEXMIN obejmują dwa  zadania obejmujące  zbadanie wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na stabilność zwałowisk odpadów wydobywczych  i likwidowane szyby górnicze - mówi Małgorzata Markowska z Głównego Instytutu Górnictwa, kierownik projektu. Potencjalne mechanizmy powstawania sytuacji niebezpiecznych związanych z szybami górniczymi określiliśmy wspólnie z SRK. Na potrzeby realizacji prac pilotażowych wytypowaliśmy dwa rejony w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Pierwszy z nich to region północny, obejmujący Nieckę Bytomską, który jest ważny ze względu na aktualne i planowane odwadnianie wyrobisk zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Drugim z rejonów jest część południowo – zachodnia GZW, gdzie położony jest szyb Głowacki.

Całkowita głębokość szybu Głowacki to 625,33 metra. Ze względu na planowaną przez PGG pobliską eksploatację w kopalni Rydułtowy za optymalny wariant uznano wykonanie w szybie przepuszczalnej kolumny zasypowej i wykorzystanie rury szybowej, wypełnionej przesiąkliwym kruszywem hutniczym, jako drogi spływu wody z poziomów wyższych na poziom 600 m. Jak podkreślają przedstawiciele SRK takie rozwiązanie nie zmieni istniejącego systemu doprowadzania wody do rejonu szybu „Głowacki”, który opiera się na grawitacyjnym spływie wody wyrobiskami w kierunku tego szybu. Z analizy GIG wynika, że zlikwidowany szyb „Głowacki” będzie mógł przez długi czas spełniać funkcję drogi grawitacyjnego spływu wód przez przepuszczalny zasyp. Kruszywo hutnicze wykorzystywane do likwidacji szybu zostało poddane badaniom laboratoryjnym, które obejmowały określenie degradacji ziarnowej, wyznaczenie ściśliwości, współczynnika wodoprzepuszczalności oraz badanie wymywalności substancji rozpuszczalnych kruszywa hutniczego z zastosowaniem wody dołowej.

Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu Głowacki miało na celu określenie optymalnego pod względem technicznym, bezpiecznego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami sposobu likwidacji szybu „Głowacki”, z uwzględnieniem istniejącego stanu technicznego obudowy szybu, warunków geologicznych, hydrogeologicznych, zagrożeń występujących w rejonie likwidowanego szybu i ograniczeń technologicznych dotyczących realizacji robót.

Projekt „TEXMIN: Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą”  jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

+ 48-32-259-2000