W dniu 15 marca 2016 roku Zakład Ochrony Wód w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zorganizował seminarium pod tytułem: Wyzwania dla gospodarki wodno-ściekowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu

W dniu 15 marca 2016 roku Zakład Ochrony Wód w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zorganizował seminarium pod tytułem: Wyzwania dla gospodarki wodno-ściekowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin, Urzędów Marszałkowskich oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa śląskiego oraz sąsiednich województw. W seminarium wzięły udział 63 osoby.

Tematyka seminarium obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu, rozpatrywanych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, planowania przestrzennego, rozwoju obszarów miejskich, finansowania inwestycji a także zarządzania informacją. Łącznie zorganizowano jedenaście prelekcji, umożliwiając po każdej z nich zadawanie pytań i udział w dyskusji. Jedno z wystąpień p.t.: Zadania adaptacyjne dla miast wynikające z dokumentów strategicznych poprowadził Pan Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska.

Program seminarium ułożono tak, aby jak najlepiej uwzględniał potrzeby i zainteresowania zaproszonych gości. Omówiono najważniejsze dokumenty strategiczne wyznaczające cele i zadania adaptacyjne. Wskazano wyzwania i problemy, jakie wynikają ze zmian klimatu, szczególnie na obszarach miejskich. Zaprezentowano praktyczne rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczyniające się do adaptacji do zmian klimatu, takie jak wielofunkcyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych, planowanie gospodarki wodami opadowymi czy gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni oczyszczalni ścieków.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem gości, którzy nie tylko z uwagą słuchali i notowali najważniejsze dla nich informacje, ale także prosili o rozesłanie materiałów w celu jak najlepszego zaznajomienia się z zaprezentowaną tematyką.

+ 48-32-259-2000