PIANOFORTE

Partnerstwo na rzecz europejskich badań w zakresie ochrony radiologicznej i detekcji promieniowania jonizującego w kierunku bezpieczniejszego stosowania i lepszej ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego

Ten projekt jest dofinansowany ze środków Programu badawczo-szkoleniowego Euratom na lata 2021–2025 na podstawie Porozumienia Grantowego (Grant Agreement) nr 101061037 — PIANOFORTE, z dnia  08.06.2022 r.

   

Czas realizacji projektu:
1.06.2022 r. – 31.05-2027 r.

Koordynator projektu:
Jean-Christophe GARIEL
(INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE -IRSN, Francja)

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG
Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej - SCR
e-mail: bmichalik@gig.eu
tel. 32 259 23 80

Opis:

Podstawowy cel partnerstwa PIANOFORTE to poprawa ochrony przed promieniowaniem jonizującym ogółu społeczeństwa, pracowników, pacjentów oraz szeroko rozumianego środowiska z uwzględnieniem wszystkich możliwych sytuacji związanych z ekspozycją na promieniowanie jonizujące, zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa opublikowanymi w dyrektywie UE 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r.  Z założenia, projekt uwzględnia wszystkie aspekty narażenia na promieniowanie jonizujące związane z ekspozycją zawodową, medycyną nuklearną, narażeniem osób postronnych i środowiska, w kontekście zarówno ekspozycji planowanej oraz istniejącej, jak i ekspozycji w warunkach nadzwyczajnych.

Formuła partnerstwa opiera się na działalności podstawowego konsorcjum, w którym są odpowiednio reprezentowane środowiska zaangażowane w badania w zakresie ochrony radiologicznej w krajach członkowskich EU. W pierwszej fazie realizacji projektu, konsorcjum to jest odpowiedzialne za opracowanie priorytetów badań i sformułowanie tematów badawczych. Badania w ramach zdefiniowanych priorytetów są następnie realizowana przez odrębne konsorcja wyłonione za pomocą trzech edycji konkursów wewnętrznych ogłaszanych w ramach partnerstwa. W konkursach wewnętrznych mogą uczestniczyć   zarówno organizacje uczestniczące w partnerstwie jak i każda inna organizacja, zainteresowana badaniami w zakresie tematyki danego konkursu. Struktura partnerstwa umożliwia przeprowadzenie i bezstronne rozstrzygnięcie konkursów wewnętrznych.

Wstępnie zdefiniowana, na podstawie wymagań określonych w Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022, tematyka badań uwzględnia (i) optymalizację ochrony radiologicznej w medycynie nuklearnej, z szczególnym uwzględnieniem stosowania nuklidów promieniotwórczych/promieniowania jonizującego w terapii chorób nowotworowych, (ii) konsolidację przepisów prawnych oraz optymalizację limitów i poziomów referencyjnych  stosowanych w ochrony radiologicznej w oparciu o wyniki badań naukowych, w szczególności w zakresie niskich dawek promieniowania, (iii) rozwój możliwości przewidywania zdarzeń radiacyjnych oraz poprawę skuteczności metod prewencji oraz działań ograniczających ich skutki. W celu zachowania ciągłości badań przewiduje się wykorzystanie rezultatów uzyskanych w ramach projektu CONCERT- European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 oraz strategii (SRA - strategic research agendas) opracowanych przez europejskie platformy badawcze (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE i SHARE).

Nie mniej jednak, ostateczna lista priorytetów zostanie ustalona przez konsorcjum partnerstwa na podstawie działań   uwzględniających: konsolidację istniejącej w krajach członkowskich UE wiedzy w zakresie ochrony radiologicznej; identyfikację istniejących luk oraz pojawiających się wyzwań, również w zakresie nauk społecznych, wynikających zarówno z rozwoju dotychczasowych działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jak i powstawaniem nowych obszarów stosowania promieniowania jonizującego; rozwój nowych, innowacyjnych metod umożliwiających maksymalizację korzyści wynikających ze stosowania promieniowania jonizującego (i energetyki jądrowej) z zachowaniem optymalnego poziomu ochrony radiologicznej.

Równolegle z pracami badawczymi w ramach partnerstwa prowadzone jest działalność edukacyjno- szkoleniowa. W każdym roku realizacji projektu ogłaszany jest konkurs na organizację i przeprowadzenie szkoleń w zakresie, zarówno odstaw ochrony radiologicznej jak i ustalonych priorytetów badawczych. Celem działalności E&T jest zapewnienie odpowiednich kadr dla realizacji zadań w zakresie ochrony radiologicznej oraz rozwój młodych naukowców..

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum 54 partnerów, parterów stowarzyszonych (Associated Partners) oraz podmiotów powiązanych (Affiliated entities):

1. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN), Francja - koordynator

2. BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ (BfS)  Niemcy

3. STOCKHOLMS UNIVERSITET (SU), Szwecj

3.1. KOMMUNALFORBUNDET AVANCERAD STRALBEHANDLING (SKANDION) - Szwecja

4. ASSOCIATION MELODI (Melodi), Francja

5. STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE / CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (SCK CEN), Belgia

5.1. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven), Belgia

6. EUROPEAN RADIATION DOSIMETRY GROUP (EURADOS), Niemcy

7. STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY v.v.i. (SURO vvi), Czechy

8. ASSOCIATION DE LA PLATEFORME EUROPENNE NERIS (NERIS), Francja

9. ASSOCIATION ALLIANCE EUROPEENNE ENRADIOECOLOGIE (ALLIANCE), Francja

10. EUROPEAN PLATFORM FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH RELATING TO IONIZING RADIATION (SHARE), Belgia

11. EUROPEAN ALLIANCE FOR MEDICAL RADIATION PROTECTION RESEARCH (EURAMED)EUROPAISCHE ALLIANZ FUR STRAHLENSCHUTZ-FORSCHUNG IM MEDIZIN (EURAMED), Austria

11.1. OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG (OVGU), Niemcy

12. INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA (IFA), Rumunia

13. NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI KOZPONT (NNK), Węgry

14. TARTU ULIKOOL (UTARTU), Estonia

15. GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG), Polska

15.1. THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES (IFJ PAN), Polska

16. NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" (NCSR "D"), Grecja

17. ITA-SUOMEN YLIOPISTO (UEF), Finlandia

17.1. SATEILYTURVAKESKUS (STUK), Finlandia

18. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT (CIEMAT), Hiszpania

18.1. MERIENCE SCP (MERIENCE SCP), Hiszpania

19. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR), Polska

20. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS),  Włochy

21. ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT (EK), Węgry

22. INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI), Słowenia

22.1. Elektroinstitut Milan Vidmar (EIMV), Słowenia

23. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), Francja

23.1. UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE (UNICAEN), Francja

23.2. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), Francja

23.3. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS), Francja

24. AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Włochy

24.1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA (UNIPV), Włochy

25. FORSVARET OG FORSVARSMINISTERIETS STYRELSER (MoD), Dania

26. HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV (HZDR), Niemcy

27. ELLINIKI EPITROPI ATOMIKIS ENERGEIAS (ΕΕΑΕ), Grecja

28. INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAZIVANJA I MEDICINU RADA (IMROH Zagreb), Chorwacja

28.1. SVEUCILISTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOSKONAFTNI FAKULTET (UNIZGRGNF), Chorwacja

29. AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE IP (APA, I.P.), Portugalia

30. INSTITUTO SUPERIOR TECNICO (IST), Portugalia

31. RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (RIVM), Niderlandy

31.1. NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP (NRG), Niderlandy

32. STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), Szwecja

33. ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN), Włochy

34. NATSIONALEN TSENTAR PO RADIOBIOLOGIYA I RADIATSIONNA ZASHTITA  (NCRRP), Bułgaria

35. URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ÚVZSR), Słowacja

36. Ministero dell'università e della ricerca (MUR), Włochy

37. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND (EPA), Irlandia

38. SAECHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT, KULTUR UND TOURISMUS (SSWKT), Niemcy

39. LATVIJAS ZINATNES PADOME (LZP), Łotwa

40. Department of Health (DH), Wielka Brytania – AP

41. THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF  THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UCAMB), Wielka Brytania – AP

42. THE UNIVERSITY OF EXETER (UEXT), Wielka Brytania – AP

43. DIREKTORATET FOR STRALEVERN OG  ATOMSIKKERHET (DSA), Norwegia – AP

44. NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE  UNIVERSITET (NMBU), Norwegia – AP

+ 48-32-259-2000