EPOS PL+

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy:
POIR.04.02.00-00-C005/19-00

Termin realizacji projektu:
01.01.2020r. - 31.12.2023r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 52 844 599,09 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 47 316 820,60 zł
Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej: 37 853 456,48 zł 
Wkład przedsiębiorcy:  8 000 000,00 zł
Wkład finansowy partnerów naukowych: 1 463 364,12 zł

W skład konsorcjum wchodzi 7 podmiotów:
Główny Instytut Górnictwa – Lider Konsorcjum

Partnerzy: 
Instytut Geofizyki PAN,
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Instytut Nauk Geologicznych PAN,
Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Polska Grupa Górnicza S.A.

Kierownik Projektu:
dr hab. inż. Adam Lurka, prof.GIG
e-mail: alurka@gig.eu
telefon: 32 259 25 75

Zastępca Kierownika Projektu:
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
e-mail: gmutke@gig.eu
telefon: 32 259 21 89

Kierownik Projektu w GIG:
dr hab. inż. Adam Lurka, prof.GIG
e-mail: alurka@gig.eu
telefon: 32 259 25 75

Cel projektu:
Celem projektu EPOS PL+ jest zwiększenie funkcjonalności infrastruktury badawczej projektu EPOS-PL. W ramach  projektu EPOS-PL+ powstaną, między innymi: nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS), nowy poligon pomiarowy (Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych) oraz Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI). Celem pośrednim projektu jest promowanie współpracy nauki z biznesem.

Projekt EPOS-PL+ jest elementem największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System)  i stanowi jego integralną część. Program EPOS obejmuje obecnie 25 krajów Europy. W Polsce integrowane są dziedzinowe infrastruktury badawcze, które będą stanowiły Lokalne Centra Danych dla zagrożeń antropogenicznych, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, danych GNSS i radiometrycznych, obserwacji grawimetrycznych, badań sejsmicznych litosfery i danych satelitarnych.

 

+ 48-32-259-2000