LIFE BRINE-MINING

Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych

 

LIFE BRINE-MINING
Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych (ang. Demonstration of an advanced technique for eliminating coal mine wastewater (brines) combined with resource recovery)

Nazwa Programu 
Program LIFE

Nr projektu
LIFE18 ENV/GR/000019

Lider projektu
Politechnika Narodowa w Atenach – Grecja

Kierownik projektu w GIG
Zakład Ochrony Wód
dr inż. Grzegorz Gzyl
e-mail: ggzyl@gig.eu
tel. 32 259 24 55

Okres realizacji
01.09.2019 - 31.08.2023

Partnerzy projektu
W projekcie uczestniczy 9 partnerów reprezentujących 3 państwa: Grecję, Holandię oraz Polskę. Politechnika Narodowa w Atenach jest koordynatorem całości projektu. Polskim partnerami projektu są: Główny Instytut Górnictwa, Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Politechnika Śląska. Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

Instytucjami zaangażowanymi w projekcie są:

Beneficjent koordynujący:

 • Grecja: Politechnika Narodowa w Atenach

Współbeneficjenci:

 • Polska: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A., GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
 • Holandia: LENNTECH, SEALEAU B.V., Titan Salt B.V.
 • Grecja: NEVIS-NOVEL Environmental Solutions S.A., THERMOSSOL S

Opis projektu

LIFE BRINE-MINING to projekt, polegający na demonstracyjnym wdrożeniu zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz promowanie rozwiązań zmierzających do realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu zaprojektowany zostanie prototypowy system LIFE BRINE MINING, który pozwoli na eliminację i pełny odzysk zasobów ujętych u źródła w zasolonych wodach pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, a także na oczyszczanie i bezpośredni odzysk produktów końcowych (soli i wody) o wysokiej jakości i czystości.

Prototypowy system łączyć będzie metody filtracji, wytrącania, elektrodializy i odparowywania.  Instalacja prototypowa zostanie wybudowana na terenie KWK Piast-Ziemowit w Lędzinach (PL). Realizacja projektu przyczyni się poprawy wydajności gospodarowania zasolonymi wodami kopalnianymi w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Cele projektu:

 • Osiągnięcie do 90% odzysku wody z zasolonych wód kopalnianych.
 • Promocja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w wyniku uzdatniania zasolonych wód kopalnianych poprzez odzyskiwanie wartościowych dla rynku produktów końcowych.

Oczekiwane rezultaty:

 • Minimalizacja wpływu na środowisko spowodowanego niekontrolowanym zrzutem zasolonych wód kopalnianych.
 • Zmniejszenie konieczności składowania wysokiej jakości produktów końcowych, odzyskiwanych z zasolonych wód kopalnianych, dzięki poddaniu ich recyklingowi a następnie ponownemu wykorzystaniu.
 • Możliwość replikacji wyników projektu w innym sektorze / rynku.
 • Zwiększenie świadomości społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno wśród władz lokalnych, regionalnych, ośrodków naukowych jak i przedstawicieli sektora wydobywczego węgla kamiennego.
 • Rekomendacje polityczne dla UE uwzględniające wyniki projektu dotyczące sektora wydobywczego węgla kamiennego.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki proponowanych działań pozwolą na stworzenie efektywnego łańcucha wartości.

Oczekuje się, że projekt przyczyni się do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska w zakresie takich dokumentów jak: Ramowa Dyrektywa Wodna, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (BREF dla przemysłu wydobywczego), REACH oraz ustawa o odpadach.

Strona internetowa projektu
https://brinemining.eu/

Newsletter nr 1:
>> kliknij, aby otworzyć

Ulotka projektu:
>> kliknij, aby otworzyć

 

 

+ 48-32-259-2000