RadoNorm

W kierunku skutecznej ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez radon i NORM opartej o pogłębione dowody naukowe z uwzględnieniem aspektów społecznych

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 900009

 

Koordynator projektu:
BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ (BfS) - Niemcy

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG

Okres realizacji projektu:
01.09.2020 - 31.08.2025

Informacja o projekcie RadoNorm:
Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (BSS) po raz pierwszy wprowadziła wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i naturalnych nuklidów promieniotwórczych. Specyfika zagrożenia radiacyjnego występującego w dziedzinach przemysłu, gdzie występują materiały zawierające podwyższone stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych (NORM – Naturally Occurring Radiaoctive Materials), jak i również w przypadku występowania radonu w sposób istotny różni się od warunków istniejących w energetyce jądrowej czy wykorzystaniu źródeł promieniowania, klasycznych domenach stosowania ochrony radiologicznej. Nie mniej jednak, ww. dyrektywa wymaga włączenia metod kontroli i nadzoru narażenia występującego w przypadku radonu i NORM w jeden spójny system ochrony radiologicznej uwzględniający wszystkie istniejące źródła narażenia.

Projekt RadoNorm ma na celu zainicjowanie i prowadzenie badań oraz ukierunkowanie rozwoju technicznego w celu wspierania państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i Komisji Europejskiej w ich wysiłkach na rzecz wdrożenia europejskich podstawowych norm bezpieczeństwa wynikających z ww. dyrektywy. Przedmiotem prac badawczych podczas realizacji projektu RadonNorm będą:

 • charakterystyka narażenia na radon i NORM,
 • dozymetria ukierunkowana na pomiary dawek pochodzących od radonu i NORM,
 • ocena zagrożeń i potencjalnych skutków dla ludzi i środowiska,
 • rozwój i doskonalenie metod ograniczania zagrożenia i prewencji, z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań dostosowanych do istniejących procesów technologicznych/warunków pracy/ekspozycji,
 • poszerzenie wiedzy na temat aspektów socjalnych i negatywnych skutków społecznych/ekonomicznych wynikających z irracjonalnego postrzegania zagrożenia na promieniowanie.

Realizacja projektu z założenia ma stworzyć naukową i techniczną podstawę wszystkich kluczowych etapów cyklu zarządzania ryzykiem radiacyjnym w zakresie specyficznym dla radonu i NORM oraz adaptację rozwiązań istniejących w konwencjonalnej ochronie radiologicznej. W rezultacie projekt ma integracyjny i  multidyscyplinarny charakter, który  potwierdzają:

 • ukierunkowanie badań i rozwoju na elementy istotne na wszystkich etapach cyklu zarządzania zagrożeniem,
 • połączenie badań biomedycznych i ekologicznych z rozwojem metod ograniczania skutków i prewencji z uwzględnieniem istotnych aspektów społecznych i socjologicznych,
 • integracja naukowców z krajowych instytucji zajmujących się ochroną przed promieniowaniem, ośrodków badawczych, uniwersytetów i MŚP,
 • włączenie działań E&T (Education & Training) do wszystkich przedsięwzięć,
 • bezpośrednie powiązanie prac badawczych z działaniami upowszechniającymi wiedzę  i osiągnięcia projektu  oraz tworzeniem nowych zaleceń ochrony przed radonem i NORM.

Struktura projektu obejmuje 8 zadań (pakietów roboczych - WP), uwzględniających zarzadzanie projektem (WP1), inicjowanie i prowadzenie badań i rozwoju technicznego WP2 – ekspozycja, WP3 - dozymetria, WP4 - ryzyko i skutki, WP5 - ograniczanie, WP6 - aspekty socjologiczne), edukacja i szkolenia do wszystkich działań badawczo-rozwojowych (WP7)  oraz rozpowszechnianie osiągnięć projektu poprzez ukierunkowane działania wśród społeczeństwa, interesariuszy i organów decyzyjnych (WP8). Główny Instytut Górnictwa jest zaangażowany w realizację zadań 2 (WP 2) i 5 (WP5).

Realizacja projektu jest zaplanowana na 60 miesięcy. W projekcie zaangażowanych jest 56 instytucji  (uczelni, instytutów badawczych, urzędów państwowych i MŚP) z 22 krajów członkowskich EU i krajów stowarzyszonych.

Partnerzy

 1. BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ (BfS), Germany  - koordynator
 2. INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN), France
 3. ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT (EK), Hungary
 4. SATEILYTURVAKESKUS (STUK), Finland
 5. STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY v.v.i. (SURO), Czechia
 6. STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE / CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE (SCK CEN), Belgium
 7. STOCKHOLMS UNIVERSITET (SU), Sweden
 8. Elektroinstitut Milan Vidmar (EIMV), Slovenia
 9. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (UMB), Slovakia
 10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND (EPA), Ireland
 11. UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UANTWERP), Belgium
 12. MERIENCE SCP (MERIENCE SCP), Spain
 13. CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB), France
 14. OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH (AGES), Austria
 15. KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT), Germany
 16. PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB), Germany
 17. PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF THE ACADEMY OF TECHNOLOGICAL SCIENCES OF UKRAINE (RPI), Ukraine
 18. RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (RIVM), Netherlands
 19. UNIVERSITEIT HASSELT (UHasselt), Belgium
 20. KRAEFTENS BEKAEMPELSE (DCS), Denmark
 21. THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN (TCD), Ireland
 22. Department of Health (DH), United Kingdom
 23. HELSINGIN YLIOPISTO (UH), Finland
 24. ITA-SUOMEN YLIOPISTO (UEF), Finland
 25. UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR), Spain
 26. ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN (LUMC), Netherlands
 27. HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV (HZDR), Germany
 28. INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA (INSP), Romania
 29. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT (CIEMAT), Spain
 30. UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), Spain
 31. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CVUT), Czechia
 32. STATNI USTAV JADERNE, CHEMICKE A BIOLOGICKE OCHRANY VVI (SUJCHBO), Czechia
 33. UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UAVR), Portugal
 34. UNIVERSIDADE DO PORTO (UPorto), Portugal
 35. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), France
 36. CENTRE D'ETUDE SUR L'EVALUATION DE LA PROTECTION DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE (CEPN), France
 37. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICAL (INSERM),  France,
 38. HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO), Switzerland
 39. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN (LMU), Germany,
 40. UNIVERSITE DE PARIS (UP), France
 41. HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH (HMGU),  Germany
 42. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS),  Italy
 43. GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG), Poland
 44. TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (TAU), Finland
 45. UNIVERSITAET BERN (UBern), Switzerland
 46. CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS), Spain
 47. INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (IGR), France
 48. THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARSOF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UCAM), United Kingdom
 49. ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO (IST ID), Portugal
 50. STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), Sweden
 51. GSI HELMHOLTZZENTRUM FUER SCHWERIONENFORSCHUNG GMBH (GSI),  Germany
 52. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS),  France
 53. DIREKTORATET FOR STRALEVERN OG ATOMSIKKERHET (DSA),  Norway
 54. FOLKEHELSEINSTITUTTET (NIPH), Norway
 55. NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU),  Norway
 56. EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER AISBL (EORTC), Belgium

 

+ 48-32-259-2000