RadoNorm

W kierunku skutecznej ochrony przed promieniowaniem emitowanym przez radon i NORM opartej o pogłębione dowody naukowe z uwzględnieniem aspektów społecznych

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 900009

 

Koordynator projektu:
BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ (BfS) - Niemcy

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Bogusław Michalik, prof. GIG

Okres realizacji projektu:
01.09.2020 - 31.08.2025

Informacja o projekcie RadoNorm:
Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (BSS) po raz pierwszy wprowadziła wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i naturalnych nuklidów promieniotwórczych. Specyfika zagrożenia radiacyjnego występującego w dziedzinach przemysłu, gdzie występują materiały zawierające podwyższone stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych (NORM – Naturally Occurring Radiaoctive Materials), jak i również w przypadku występowania radonu w sposób istotny różni się od warunków istniejących w energetyce jądrowej czy wykorzystaniu źródeł promieniowania, klasycznych domenach stosowania ochrony radiologicznej. Nie mniej jednak, ww. dyrektywa wymaga włączenia metod kontroli i nadzoru narażenia występującego w przypadku radonu i NORM w jeden spójny system ochrony radiologicznej uwzględniający wszystkie istniejące źródła narażenia.

Projekt RadoNorm ma na celu zainicjowanie i prowadzenie badań oraz ukierunkowanie rozwoju technicznego w celu wspierania państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i Komisji Europejskiej w ich wysiłkach na rzecz wdrożenia europejskich podstawowych norm bezpieczeństwa wynikających z ww. dyrektywy. Przedmiotem prac badawczych podczas realizacji projektu RadonNorm będą:

  • charakterystyka narażenia na radon i NORM,
  • dozymetria ukierunkowana na pomiary dawek pochodzących od radonu i NORM,
  • ocena zagrożeń i potencjalnych skutków dla ludzi i środowiska,
  • rozwój i doskonalenie metod ograniczania zagrożenia i prewencji, z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań dostosowanych do istniejących procesów technologicznych/warunków pracy/ekspozycji,
  • poszerzenie wiedzy na temat aspektów socjalnych i negatywnych skutków społecznych/ekonomicznych wynikających z irracjonalnego postrzegania zagrożenia na promieniowanie.

Realizacja projektu z założenia ma stworzyć naukową i techniczną podstawę wszystkich kluczowych etapów cyklu zarządzania ryzykiem radiacyjnym w zakresie specyficznym dla radonu i NORM oraz adaptację rozwiązań istniejących w konwencjonalnej ochronie radiologicznej. W rezultacie projekt ma integracyjny i  multidyscyplinarny charakter, który  potwierdzają:

  • ukierunkowanie badań i rozwoju na elementy istotne na wszystkich etapach cyklu zarządzania zagrożeniem,
  • połączenie badań biomedycznych i ekologicznych z rozwojem metod ograniczania skutków i prewencji z uwzględnieniem istotnych aspektów społecznych i socjologicznych,
  • integracja naukowców z krajowych instytucji zajmujących się ochroną przed promieniowaniem, ośrodków badawczych, uniwersytetów i MŚP,
  • włączenie działań E&T (Education & Training) do wszystkich przedsięwzięć,
  • bezpośrednie powiązanie prac badawczych z działaniami upowszechniającymi wiedzę  i osiągnięcia projektu  oraz tworzeniem nowych zaleceń ochrony przed radonem i NORM.

Struktura projektu obejmuje 8 zadań (pakietów roboczych - WP), uwzględniających zarzadzanie projektem (WP1), inicjowanie i prowadzenie badań i rozwoju technicznego WP2 – ekspozycja, WP3 - dozymetria, WP4 - ryzyko i skutki, WP5 - ograniczanie, WP6 - aspekty socjologiczne), edukacja i szkolenia do wszystkich działań badawczo-rozwojowych (WP7)  oraz rozpowszechnianie osiągnięć projektu poprzez ukierunkowane działania wśród społeczeństwa, interesariuszy i organów decyzyjnych (WP8). Główny Instytut Górnictwa jest zaangażowany w realizację zadań 2 (WP 2) i 5 (WP5).

Realizacja projektu jest zaplanowana na 60 miesięcy. W projekcie zaangażowanych jest 56 instytucji  (uczelni, instytutów badawczych, urzędów państwowych i MŚP) z 22 krajów członkowskich EU i krajów stowarzyszonych.

 

 

+ 48-32-259-2000