ROPT

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Okres realizacji: od  01.04.2022 do 30.09.2023

Wartość projektu: 1 576 277,85 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 1 497 463,96 PLN

Projekt „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji, ROPT” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

  1. Główny Instytut Górnictwa
  2. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  3. Związek Zawodowy Górników

Cel projektu:

Celem projektu jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat:

  • procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie,
  • skutecznych modeli transformacyjnych wypracowanych w ramach dobrych praktyk
  • innowacyjnych technologii wspierających proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego,

oraz promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez inicjowanie współpracy:

  • partnerów lokalnych z obszarów podlegających transformacji społeczno-gospodarczej;
  • jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

 

+ 48-32-259-2000