Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego

OPI-TPP 2.0

 

Projekt

pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” (OPI-TPP 2.0)

realizowany jest przez Główny Instytut Górnictwa w partnerstwie z Województwem Śląskim. Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

METRYCZKA PROJEKTU

Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 930 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 580 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020  –  31-03-2023

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania. Projekt obejmuje szereg kompleksowych działań zmierzających do budowy i uruchomienia platformy informacyjnej pn. OPI-TPP 2.0, w tym m.in.

  • inwentaryzację terenów pogórniczych oraz terenów bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności górniczej w celu tworzenia bazy danych;- realizację procesu digitalizacji i cyfryzacji nieudostępnionych dotychczas materiałów i dokumentacji dotyczących terenów pogórniczych, jak również działalności na nich prowadzonej;
  • opracowanie zestawu algorytmów dla potrzeb waloryzacji terenów pogórniczych w aspekcie kosztów ich rewitalizacji, atrakcyjności gospodarczej oraz potencjału środowiskowego;
  • zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i udostępnienie platformy OPI-TPP 2.0;
  • włączenie szerokiej grupy interesariuszy w proces budowania zakresu funkcjonalności systemu i jego testowania poprzez realizację cyklu spotkań warsztatowych.

Wyniki projektu stanowiły będą istotne wsparcie dla procesu transformacji gmin górniczych i wykorzystania potencjału województwa śląskiego.
Ponadto na podstawie decyzji Komisji Europejskiej projekt realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy wsparcia regionów górniczych pn. Coal Regions in Transition.

Kierownik projektu:
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
dr Adam Hamerla
e-mail: ahamerla@gig.eu
tel. 32 259 22 92

 

+ 48-32-259-2000