TEXMIN

Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą

Kierownik projektu:
mgr Małgorzata Markowska

Termin realizacji projektu:
01.06.2019 – 31.05.2022

Projekt TEXMIN (Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą) jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa (GIG – Lider projektu, PL), University of Exeter (UNEXE, UK), Politechnika Śląska (PL), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH, GR), Subterra Ingenieria, S.L. (SUB, ES), DMT GmbH & Co. KG (DMT, DE), Výzkumný ústav pro Hnědé Uhlí (VUHU, CZ), Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A (SRK, PL) oraz Tauron Wydobycie S.A. (TWD, PL) w terminie 01.06.2019 – 31.05.

Zmiany klimatu są przedmiotem badań od wielu lat, dopiero niedawno temat ten stał się problemem na skalę międzynarodową, szczególnie w aspekcie występujących ekstremalnych zdarzeń pogodowych mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jeszcze do niedawna powiązania zmian klimatu i przemysłu wydobywczego były rozpatrywane tylko pod kątem wpływu działalności wydobywczej na wszystkie elementy środowiska.

Ze względu na znaczną liczbę zarówno działających, jak i zlikwidowanych kopalń w Polsce i całej Europie, istotne jest reagowanie na występujące ryzyko wynikające ze zmian klimatycznych. Z przeprowadzonych dotychczas badań lokalnych wynika, iż zmiany klimatyczne mają wpływ na stabilność pustek podziemnych (Gombert & Charmoille, 2010). Wpływ wyższych opadów atmosferycznych powoduje  zmniejszenie stabilności podłoża i górotworu w rejonie naruszonym już eksploatacją górniczą. Proces ten ma bezpośredni wpływ na powierzchnię i bezpieczeństwo ludności na terenach objętych działalnością wydobywczą, jak i na terenach pogórniczch. Z badań prowadzonych przez Ch. Klingera i zespół (2012) wynika, iż problemem jest także powstawanie wody wtórnej w starych i niedostępnych płytkich otworach wydobywczych, gdzie istnieje większe ryzyko zanieczyszczenia wód w wyniku spłukiwania produktów utleniania i hydrolizy. Istotne są także zmiany emisji gazów ze starych szybów kopalnianych w odniesieniu do spadków ciśnienia barometrycznego, występujące w czasie gwałtownych zjawisk pogodowych (A. Wrana i in., 2016).

W ramach projektu TEXMIN zidentyfikowane i ocenione zostaną wpływy środowiskowe na działające i zlikwidowane kopalnie spowodowane zarówno krótkoterminowymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak długotrwałymi zmianami klimatycznymi. W ramach projektu oszacowane zostaną ryzyka i zagrożenia, a także opracowane zostaną strategie adaptacji i monitorowania działań w celu złagodzenia obecnych i przyszłych skutków. Niektóre z proponowanych działań naprawczych dla szybów i składowisk odpadów wydobywczych zostaną przetestowane w skali pilotażowej.

+ 48-32-259-2000