O ośrodku

W Głównym Instytucie Górnictwa, na podstawie umowy z dnia 07.09.1993r. zawartej  z Urzędem Patentowym RP, przedłużonej umową nr 23 DL/2005 z dnia 18.02.2005r., został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej pełniący ważną rolę Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, głównie dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W znacznym stopniu korzystają z niego pracownicy zakładów przemysłowych, wynalazcy, studenci i rzecznicy patentowi.

Ośrodek Informacji Patentowej mieści się w 2 jednostkach Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego Instytutu to jest w Biurze Wsparcia oraz w Bibliotece Naukowej.

Fachową obsługę Ośrodka pełni  rzecznik patentowy, który udziela także doradztwa w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zawierania umów licencyjnych, unikania i zwalczania naruszania obcych praw wyłącznych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie spraw procesowych.

+ 48-32-259-2000