Hydrogeologia Górnicza i Środowiskowa

 • mapy metanośności pokładów węgla wykonane dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
 • ocena zasobów złóż węgla kamiennego pod względem zawartości siarki, popiołu i pierwiastków toksycznych
 • bank informacji o metanośności pokładów węgla
 • wykorzystanie zrobów w czynnych i likwidowanych kopalniach do zatrzymywania najbardziej zasolonych wód kopalnianych
 • ocena wpływu stosowania odpadów z procesu odsiarczania węgla w dołowych pracach górniczych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych w wybranych kopalniach węgla kamiennego
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • wytyczne postępowania w zakresie wymaganych badań dla odpadów przeznaczonych do lokowania w wyrobiskach górniczych
 • wpływ zlikwidowanego zakładu górniczego na zmiany warunków wodnych w górotworze i na powierzchni oraz wynikające stąd skutki dla środowiska przyrodniczego
 • badania symulacyjne procesu zatapiania kopalń
 • rozwój metod ograniczania słonych wód kopalnianych przez ich wtłaczanie do górotworu
 • strategia i działania ograniczające zasolenie wód
 • koncepcja zabezpieczenia Kopalni Soli "Wieliczka" przed zagrożeniem wodnym za pomocą przekopu odwadniającego lub wieloodcinkowej bariery drenażowej wraz z koncepcją wtłaczania słonych wód do górotworu
 • analizy konsekwencji hydrogeologicznych likwidacji kopalń
 • hydrogeologiczne konsekwencje eksploatacji górniczej lub likwidacji kopalń dla obszarów leśnych
 • opracowywanie bilansu oraz prognozy ilości i jakości wód dopływających do kopalń węgla kamiennego

+ 48-32-259-2000