Zakład Inżynierii Materiałowej

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

p.o. Kierownika Zakładu
mgr inż. Krzysztof Mijalski
e-mail: kmijalski@gig.eu
telefon 32 259 26 44
telefon 512 293 853

 

 

 

CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kierownik

dr inż. Arkadiusz Kulawik
e-mail: akulawik@gig.eu
telefon: 32 259 24 93

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH

Kierownik

dr inż. Klaudiusz Wypior
e-mail: kwypior@gig.eu
telefon: 32 259 21 95

 

 

Zakres działalności zakładu:

Kierunki działalności Zakładu Inżynierii Materiałowej wynikają z tradycji i doświadczenia w badaniach nad nowymi materiałami polimerowymi specjalnego przeznaczenia i określaniu ich właściwości mechanicznych i palnych. Ważnym elementem potencjału usługowo-badawczego są badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji i oceny zgodności oraz wydawanie opinii technicznych.

Zakład Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczonym personelem, oraz bogatym wyposażeniem pomiarowo-badawczym najnowszej generacji pozwalającym na: "Badania materiałów niemetalowych i tworzyw sztucznych"

 • Kompleksowe badania rur z tworzyw sztucznych.
 • Kompleksowe badania trudnopalności materiałów niemetalowych.
 • Kompleksowe badania właściwości oraz ocenę walorów użytkowych taśm przenośnikowych i innych wyrobów z materiałów niemetalowych.
 • Opracowanie nowych materiałów o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych dla potrzeb górnictwa i innych dziedzin przemysłu.
 • Wytwarzanie i badanie biomateriałów, membran polimerowych oraz kompozytów polimerowych o szczególnie dużej wytrzymałości mechanicznej.
 • Rozwijanie technologii recyklingu tworzyw sztucznych.

Zakład Inżynierii Materiałowej wysoki poziom usług i badań Zakład uzyskuje dzięki opracowaniu, wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu funkcjonującego w Głównym Instytucie Górnictwa Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-N 18001:2004; PN-EN ISO 14001:2005 oraz obowiązującego w Zakładzie Inżynierii Materiałowej systemu zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Bogaty dorobek i doświadczenie wynikające z wieloletniej działalności Zakładu stanowią podstawę dla utrzymania znaczącej pozycji naukowej i rynkowej u producentów, przetwórców i użytkowników materiałów niemetalowych i wyrobów z tych materiałów.

Zakres działalności Zakładu Inżynierii Materiałowej:

 • Efektywne systemy uniepalniające oparte na efektywnych i przyjaznych dla środowiska uniepalniaczach.
 • Opracowanie składu uniepalnionych koncentratów oraz materiałów polimerowych o zmniejszonej palności, toksyczności produktów spalania oraz dymotwórczości.
 • Technologie otrzymywania optymalnych składów trudnopalnych materiałów polimerowych oraz koncentratów uniepalniających.
 • Efektywne metody przetwórcze prowadzące do otrzymywania wyrobów o wymaganych właściwościach, np. ograniczona palność oraz dobre właściwości mechaniczne.
 • Projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych uniepalnionych kompozytów polimerowych na bazie surowców odnawialnych, polimerów termoplastycznych i biopolimerów.
 • Projektowanie i wytwarzanie nanokompozytów polimerowych i biopolimerowych, w tym z nanonapełniaczami o specjalnych właściwościach, między innymi o zwiększonej odporności na działanie ognia, właściwościach elektro-przewodzących.
 • Opracowanie biopolimerów o strukturze nano do specjalnych zastosowań.
 • Opracowanie receptur nowych odmian materiałów polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów o różnym składzie (także z wykorzystaniem surowców odnawialnych) i scharakteryzowanych parametrach użytkowych.
 • Otrzymywanie funkcjonalnych kompozytów polimerowych wykazujących charakterystyczne właściwości wobec specyficznych warunków zewnętrznych.
 • Opracowanie receptur trudnopalnych materiałów polimerowych oraz koncentratów o ograniczonej palności, które zostaną wykorzystane w przemyśle, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach krajowych, które z otrzymanych gotowych granulatów wytworzą metodą wtryskiwania gotowe elementy o ograniczonej palności.
 • Produkcja (wytwarzanie) granulatów i koncentratów polimerowych w skali małotonażowej na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej.
 • Produkcja (wytwarzanie) granulatów i koncentratów polimerowych w skali małotonażowej na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej.
 • Badania właściwości tworzyw sztucznych w tym oznaczanie właściwości mechanicznych (m.in. cech wytrzymałościowych przy rozciąganiu), reologicznych (m.in. wskaźnik szybkości płynięcia), stopnia palności i innych.
 • Badania procesów modyfikacji polimerów zarówno chemicznej jak i fizycznej.
 • Dobór surowców do wytwarzania określonego wyrobu z tworzyw sztucznych gwarantujących najwyższą jakość wyrobów finalnych.
 • Opracowanie nowych technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych do celów użytkowych.
 • Prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym z zakresu wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów polimerowych oraz charakterystyki ich właściwości.
 • Badania rur niemetalowych
  • Wymiary geometryczne kształtek i rur
  • Skurcz wzdłużny Zmiany wymiarów liniowych
  • Absorpcja wody
  • Odporność na dichlorometan
  • Temperatura mięknienia Zakres: (50 – 250) °C
  • Temperatura ugięcia Zakres: (50 – 250) °C
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160°
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 100 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na zginanie. Maksymalne obciążenie 100kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa. Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Elastyczność obwodowa. Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Masowy i objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia. Zakres: (0,1-75) g/ 10 min
  • Udarność Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania
  • Odporność na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
  • Odporność na ścieranie. Zakres: do 10 mm
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Twardość Zakres: (0 – 98) ShA
  • Twardość Zakres: (20 – 80)
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba oddzierania tworzyw sztucznych
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych
  • Badania termocykliczne systemów rurowych C.W.U. i C.O
  • Oznaczanie czasu indukcji utleniania
  • Próba pełzania próbek z karbem (FNCT)
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami elastomerowymi
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Odporność na uderzenie metodą zrzutu
  • Badanie trwałości materiału w próbie na podciśnienie
  • Badanie spójności konstrukcyjnej
  • Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne
  • Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą aparatu z obracającym się bębnem
  • Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła
  • Badanie sztywności obwodowej
 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania wytrzymałościowe
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu. Maksymalne obciążenie 100 kN wydłużenie do 800 %
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Kąt zginania wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Zakres: do 160 0
  • Wytrzymałość na rozciąganie wyrobów z połączeniami spawanymi lub zgrzewanymi Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na zginanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Moduł sprężystości przy zginaniu Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wytrzymałość na ściskanie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne
  • Metoda spadającego ciężarka. Masa ciężarka do 8 kg. Wysokość spadania do 3 m
  • Odporność na uderzenia zewnętrzne Metoda schodkowa.Masa ciężarka do 8 kg Wysokość spadania do 3 m
  • Sztywność obwodowa Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Elastyczność obwodowa Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Udarność. Zakres: energia udaru do 50 J Wytrzymałość na udarowe rozciąganie Zakres: energia udaru do 50 J
  • Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
  • Wskaźnik pełzania Zakres: wielkość odkształcenia do 50 mm
  • Próba rozciągania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Próba zginania tworzyw sztucznych termoplastycznych
  • Badanie sztywności obwodowej
  • Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC)
  • Rozwarstwianie rur
  • Udarność metodą Charpy
  • Wytrzymałość mechaniczna kształtek
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Oznaczanie wytrzymałości
 • Poznaj pełen zakres badań.

Zakres działalności:

 • Badania taśm przenośnikowych
  • Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Wydłużenie względne w chwili zerwania. Zakres: do 500 %
  • Wydłużenie względne przy obciążeniu równym 10 % wytrzymałości nominalnej Zakres: do 100 %
  • Wytrzymałość adhezyjna Maksymalne obciążenie 100 kN
  • Czas palenia i żarzenia. Metoda płomieniowa
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej Długość niespalonego odcinka
  • Metoda cierna. Najwyższa temperatura bębna ciernego oraz obecność płomienia i żaru
  • Oznaczanie grubości elementów taśmy
  • Oznaczanie elastyczności poprzecznej
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Analiza termiczna TGA, DSC
 • Badania tkanin, folii i klejów
  • Metoda pionowego palenia się
  • Wskaźnik tlenowy
  • Skurcz wzdłużny. Zmiany wymiarów liniowych
  • Gęstość Zakres: (0,5 – 3) g/cm3
  • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu
  • Analiza terrmograwimetryczna TGA
  • Badania produktów rozkładu oksydacyjnego
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie
  • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego metodą paska
  • Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni
  • Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
 • Badania palności
  • Metoda A: HB,HB40, HB75
  • Metoda B: Kategoria pionowego palenia się
  • Metoda pionowego palenia się
  • Metoda płomieniowa Czas palenia i żarzenia
  • Metoda płomieniowa Czas palenia
  • Wskaźnik tlenowy
  • Metoda sztolni modelowej
  • Oznaczanie palności aerozoli
  • Oznaczanie odporności na działanie płomienia, przemysłowych hełmów ochronnych
  • Badanie trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni
  • Badanie trudnopalności węży metodą płomieniową
  • Oznaczanie temperatury zapłonu i temperatury palenia. Metoda otwartego i zamkniętego tygla
  • Badanie palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego
  • Badanie niepalności wyrobów budowlanych
  • Badanie palności materiałów niemetalowych płomieniem probierczym 500W
  • Badania materiałów niemetalowych rozżarzonym / gorącym drutem
  • Badania zapalności materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu pojedynczego małego płomienia
  • Analiza termiczna TGA i DS

+ 48-32-259-2000