Zakład Oceny Ryzyka i Bezpieczeństwa w Przemyśle

ZAKŁAD OCENY RYZYKA I BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Alicja Krzemień
e-mail: akrzemien@gig.eu
telefon: 32 259 25 56

 

Zakres działalności zakładu:

 • wykonywanie prac w zakresie analizy i oceny ryzyka, między innymi:
  1. oceny ryzyka procesowego metodami HAZOP, FMEA, FTA, ETA,
  2. oceny możliwości wystąpienia awarii/wypadku,
  3. oceny ryzyka środowiskowego – ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
  4. oceny ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi,
 • prowadzanie analizy wypadków przy pracy w górnictwie i innych gałęziach przemysłu,
 • badania i analizy w zakresie bezpiecznego prowadzenia procesów produkcyjnych oraz nowych technologii przemysłowych,
 • współpraca z przemysłem w obszarach związanych z bezpieczeństwem produkcji, pracy oraz ochrony środowiska,
 • konsultacje przy opracowywaniu "Dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia",
 • inspirowanie prac w zakresie modyfikacji przepisów z zakresu  bezpieczeństwa pracy,
 • opracowywanie „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, zgodnie z obowiązu-jącymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • współudział w pracach dotyczących zmian przepisów i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • analiza podmiotów gospodarczych pod kątem wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy zarówno w górnictwie jak i innych gałęziach gospodarki,
 • inicjowanie i promocja szkoleń realizowanych przez GIG w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • analiza ryzyka ekonomicznego dla inwestycji w ramach szeroko pojętego przemysłu energetyczno-wydobywczego,
 • analiza kosztów profilaktyki związanej z bezpieczeństwem,
 • analiza kosztów wypadków przy pracy,
 • prowadzenie prac w zakresie oceny funkcjonalności i eksploatacji sprzętu ochrony indywidualnej w górnictwie i innych gałęziach przemysłu wydobywczego.

+ 48-32-259-2000