Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych

ZAKŁAD OCHRONY POWIERZCHNI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Dariusz Ignacy
e-mail: dignacy@gig.eu
telefon: 32 259 25 70
kom. 798-980-954

 

 

 

PRACOWNIA OCHRONY POWIERZCHNI

Kierownik

dr inż. Piotr Gruchlik
e-mail: pgruchlik@gig.eu
telefon: 32 259 26 41

 

 

 

PRACOWNIA BUDOWNICTWA NA TERENACH GÓRNICZYCH

Kierownik

dr inż. Wiesław Mika
e-mail: wmika@gig.eu
telefon: 32 259 23 53

 

 

 • Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych:
  • Ocena oddziaływania eksploatacji górniczej na różne elementy zagospodarowania powierzchni terenu górniczego.
  • Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic terenów górniczych.
  • Wyznaczanie granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Ocena zaistniałych szkód w obiektach i powierzchni terenu pod kątem ich związku z ruchem zakładów górniczych.
 • Kategoryzowanie terenów górniczych i pogórniczych:
  • Ocena zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych.
  • Kategoryzowanie przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzennego, w tym do zabudowy.
 • Konsultacje i weryfikacje dokumentacji technicznych napraw szkód górniczych.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów budowlanych i projektów wykonawczych regulacji cieków powierzchniowych i budowy wałów przeciwpowodziowych na terenach górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Konsultacje i opiniowanie opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska terenów górniczych i pogórniczych.
 • Optymalizacja projektów eksploatacji górniczej kopalń podziemnych z uwagi na minimalizację deformacji górotworu i powierzchni oraz ochronę obiektów jej zagospodarowania:
  • Weryfikacja planów ruchu zakładów górniczych w zakresie ochrony powierzchni oraz zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  • Kwalifikacja zasobów kopalin do przemysłowych uwzględniająca ochronę powierzchni, w tym w szczególności brak nadmiernych zawodnień terenu górniczego.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic filarów ochronnych.
 • Monitoring obiektów budowlanych i powierzchni terenu, podlegających wpływom eksploatacji górniczej:
  • Skaning powierzchni terenu górniczego.
  • Skaning obiektów budowlanych.
  • Automatyczny monitoring ciągły wychyleń obiektów od pionu.
  • Automatyczny monitoring ciągły przemieszczeń i deformacji obiektów.

 • Ochrona obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu przed wpływami eksploatacji górniczej:
  • Inwentaryzacje oraz ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
  • Ocena stanu technicznego obiektów i diagnozowanie przyczyn wystąpienia uszkodzeń tych obiektów.
  • Ocena bezpieczeństwa i niezawodności obiektów budowlanych na terenach górniczych i przewidywanych uciążliwości ich użytkowania.
  • Kompleksowe oceny przyczyn i skutków wychyleń od pionu obiektów budowlanych na terenach górniczych.
  • Określenie metod oraz sposobów wzmacniania i zabezpieczenia istniejących obiektów, narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod oceny odporności budynków i sieci uzbrojenia technicznego, podlegających wpływom deformacji oraz wstrząsów górniczych.
  • Określenie warunków funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu, poddanych statycznym i dynamicznym wpływom eksploatacji górniczej.
  • Opracowanie sposobów renowacji istniejących sieci uzbrojenia, narażonych na deformacje podłoża i wstrząsy górotworu.
 • Ochrona obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu usytuowanych na terenach pogórniczych:
  • Identyfikacja i definiowanie obciążeń i oddziaływań obiektów budowlanych i sieci infrastruktury występujących na terenach pogórniczych.
  • Określenie wpływu obciążeń i oddziaływań występujących na terenach pogórniczych na obiekty budowlane i sieci infrastruktury technicznej.
  • Określenie optymalnych działań profilaktyczno-zabezpieczających.
 • Ocena wpływu drgań przemysłowych, komunikacyjnych i wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i sieci uzbrojenia terenu:
  • Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych na obiekty i sieci.
  • Określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania obiektów i sieci.
  • Dobór odpowiednich działań profilaktyczno-zabezpieczających.
 • Badania wyrobów budowlanych i wydawanie opinii technicznych o możliwości ich stosowania na terenach górniczych i pogórniczych, w szczególności:
  • rur i kształtek, studzienek, zbiorników i innych elementów sieci uzbrojenia,
  • bezwykopowych metod budowy i naprawy rurociągów,
  • materiałów geosyntetycznych przeznaczonych do zbrojenia gruntów.
 • Konsultowanie i opiniowanie projektów konstrukcyjnych obiektów budowlanych planowanych na terenach górniczych i pogórniczych:
  • Określanie przewidywanych skutków wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty zabudowy powierzchni, niezabezpieczonych na te wpływy.
  • Wskazanie optymalnych sposobów wzmacniania i zabezpieczania istniejących obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu przed wpływami deformacji i wstrząsów górniczych.
 • Konsultowanie i opiniowanie projektów budowy odcinków sieci uzbrojenia terenu przy zastosowaniu metod bezwykopowych.

+ 48-32-259-2000