HydroCOAL Plus

Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko

 

Źródło finansowania:
RFCS – 2017 porozumienie grantowe Nr 800757 (Fundusz Badawczy Węgla i Stali) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

Okres realizacji projektu:
01.06.2018 - 30.11.2022

Koordynator projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Józef Dubiński

Lider projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Partnerzy:
- PGE GiEK S.A. – Bełchatów, 
- POLTEGOR – Instytut Górnictwa Odkrywkowego PIB, 
- Uniwersytet Techniczny Akademii Górniczej – TU BAF FREIBERG (Niemcy),
- SD Severočeské Doly (Czechy).

Opis projektu:
Celem projektu HydroCoal Plus jest przetestowanie innowacyjnej technologii hydro-otworowej (HBM Hydraulic Borehole Mining) eksploatacji węgla brunatnego w warunkach złoża Bełchatów. Przed przystąpieniem do testów w Bełchatowie przeprowadzone zostaną również testy wstępne na złożu węgla kamiennego Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. 

Znaczenie dla przemysłu:
Technologia hydro-otworowa (HBM) nie stanowi konkurencji dla stosowanych obecnie metod klasycznych (odkrywkowa i podziemna), ale może być realną i jedyną alternatywą dla zagospodarowania złóż, których nie da się eksploatować powyższymi metodami klasycznymi.
Zainteresowanie europejskich producentów węgla brunatnego (PGE GiEK, Severočeské Doly) potwierdzają ważność i znaczenie założeń projektu dla przemysłu oraz daje możliwość rozpowszechnienia wyników projektu wśród wiodących europejskich partnerów przemysłowych.
Przeprowadzenie testów technologii HBM na poligonach w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (GIG) oraz w kopalni odkrywkowej Bełchatów (PGE) ma na celu wykazanie realnej możliwości wdrożenia technologii w skali przemysłowej. 

Innowacyjność projektu:
Dokonany w ciągu ostatnich trzech dekad postęp techniczny w zakresie parametrów pomp wysokociśnieniowych przyczynił się w istotnym stopniu do znacznego rozwoju technologii eksploatacji hydro-otworowej (HBM).
Technologia HBM została uznana za mogącą mieć przemysłowe zastosowanie w pokładach węgla brunatnego przez wiodące jednostki naukowo-badawcze oraz największe firmy z przemysłu wydobywczego na świecie. Może być stosowana między innymi w pokładach węgla brunatnego, charakteryzujących się: znaczną miąższością (od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów), umiarkowaną twardością oraz zaleganiem w interwale głębokości od kilkudziesięciu do 400 m.

Strona internetowa projektu:
https://hydrocoalplus.eu/

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Józef Dubiński
Tel: 32 259 22 22, email: jdubinski@gig.eu

Załącznik do pobrania tutaj.

+ 48-32-259-2000