Promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące

  • Promieniotwórcze skażenia środowiska
  • Ochrona radiologiczna w środowisku pracy
  • Radioekologia
  • Metrologia w badaniach promieniotwórczości i promieniowania jonizującego – radiometria
  • Dozymetria radiacyjna
  • Promieniotwórczość wód pitnych, środowiskowych i odpadów ciekłych
  • Metody ograniczania skażeń promieniotwórczych – technologie oczyszczania wód z radu
  • Zagrożenia związane z występowaniem podwyższonej naturalnej promieniotwórczości (NORM, TENORM)
  • Izotopy radonu i produkty jego rozpadu w budynkach mieszkalnych i w środowisku pracy

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

+ 48-32-259-2000