Czy Ukraina skorzysta z doświadczeń polskich regionów górniczych?

Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych są partnerami projektu, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w obszarze transformacji regionów górniczych.  Inicjatywa, realizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską,  jest częścią międzynarodowego programu, który wspiera kraje w tworzeniu strategii przechodzenia na niskoemisyjne systemy energetyczne. Ma ona na celu wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy regionami węglowymi w  Polsce i na Ukrainie a docelowo również w krajach Bałkanów Zachodnich.

Rząd Ukrainy, podobnie jak rząd Polski opracowuje obecnie plan transformacji sektora wydobywczego, którego celem jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nowych sektorów gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans dla górników i pracowników w branżach bezpośrednio związanych z sektorem górniczym.

Przedstawiciele ukraińskiego przemysłu oraz instytucji publicznych  spotkają się z przedstawicielami śląskich miast, by rozmawiać o doświadczeniach transformacji i wyzwaniach, z jakimi borykają się poszczególnie regiony górnicze, związanych między innymi z przepisami prawnymi, rozwiązaniami organizacyjnymi, gospodarczymi, społecznymi czy środowiskowymi.

Naszym celem jest zapoznanie partnerów z Ukrainy z projektami i rozwiązaniami składającymi się na trwający od ponad 20 lat proces transformacji w naszym regionie. Śląsk jest postrzegany jako swoiste laboratorium sprawiedliwej transformacji w Europie co wynika ze skali wyzwań przed którymi stoi nasz region. Dla potrzeb tego projektu opracowaliśmy autorski program warsztatów, prezentacji i różnych form interakcji dedykowany do szerokiej grupy interesariuszy -  mówi dr Jan Bondaruk, z-ca dyrektora ds. inżynierii środowiska Głównego Instytutu Górnictwa, który uczestniczy w pracach Platformy związanych z transformacją regionów górniczych (Coal Regions in Transition).

Nowy projekt będzie realizowany w ramach „Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie”, powołanej we wrześniu 2019 r. z inicjatywy Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Platforma bazuje na doświadczeniach „Inicjatywy na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji” Komisji Europejskiej, poszerzając zakres działań o nowe możliwości wymiany pomysłów i wiedzy, która wspierać będzie proces energetycznej i ekonomicznej transformacji regionów węglowych.

+ 48-32-259-2000