Warsztaty prezentujące wyniki pierwszego etapu realizacji projektu TERDUMP

13 czerwca 2018r w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbywały się warsztaty, prezentujące wyniki pierwszego etapu realizacji  projektu "TERDUMP: Współpraca VSB-TUO/GIG Kce w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy". Projekt realizowany jest we współpracy z czeskim partnerem Uniwersytetem Technicznym VSB w Ostrawie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Jakość powietrza na terenach przygranicznych jest mocno powiązana z jego obiegiem i systemem cyrkulacji, który nie zatrzymuje się w na granicy państwa.  Zjawiska pożarowe rozwijające się w obrębie hałd powodują zwiększoną emisję szkodliwych substancji i są uciążliwe dla środowiska. Jednym z celów projektu jest opracowanie wspólnych metod i procedur badań i oceny wyników porównywalnych badań dla obu partnerów projektu, polskiego i czeskiego, przy wykorzystaniu poligonu doświadczalnego, jakim są z termicznie czynne hałdy w rejonach przygranicznych.

W ramach kończącego się obecnie etapu realizacji projektu na wytypowanych obiektach badań, termicznie aktywnych hałdach odpadów powęglowych po obu stronach granicy, przeprowadzono badania wstępne. Po stronie polskiej jest to hałda Wrzosy I w Pszowie oraz hałda Marcel w Radlinie. W tych wytypowanych lokalizacjach rozpoczął się już także monitoring kwartalny, którego wyniki posłużą do próby oszacowania emisji do atmosfery poszczególnych związków, zanieczyszczeń uwalnianych z zapożarowanych hałd. Uzyskane wyniki badań będą również mogły być wykorzystane przez właścicieli, użytkowników składowisk w celu lepszego zarządzania tymi terenami oraz wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Należy jednak pamiętać, że głównym celem projektu jest zacieśnienie współpracy polskich i czeskich zespołów badawczych dla ustalenia zarówno jednolitych metod pomiaru i pobierania próbek w terenie, ich przygotowania oraz procedur analitycznych, tak abyśmy wspólnie otrzymywali porównywalne wyniki jak i metod ich oceny - mówi dr Leszek Drobek, kierownik projektu po stronie polskiego partnera.

+ 48-32-259-2000