REURIS

Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)

Partnerzy Projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – Partner Wiodący,
 • Urząd Miasta Katowice, Polska,
 • Urząd Miasta Bydgoszcz, Polska,
 • Urząd Miasta Brno, Republika Czeska,
 • Instytut Planowania i Rozwoju Miasta Pilzno, Republika Czeska,
 • Urząd Miasta Stuttgart, Niemcy,
 • "Zielony Pierścień" (Stowarzyszenie) Lipsk, Niemcy,
 • Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.

Cele projektu:

 • Wypracowanie i przetestowanie strategicznego podejścia do rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych, uwzględniającego zarówno specyfikę miast i regionów, jak elementy wspólne.
 • Wskazanie i sprawdzenie wspólnych metod i procedur pracy zespołów multidyscyplinarnych oraz konsultacji społecznej.
 • Wskazanie i rozwiązanie wspólnych barier dla rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych oraz sposobów usuwania barier – w tym poprzez realizację projektów pilotowych.
 • Transfer wiedzy i know-how w zakresie pro-przyrodniczego zagospodarowania miejskich przestrzeni nadrzecznych.

Krótki opis projektu:

Istotą projektu jest wdrożenie strategii i działań nakierowanych na rewitalizację miejskich przestrzeni nadrzecznych (odtworzenie zasobów przyrodniczych i elementów dziedzictwa kulturowego) i na zrównoważone gospodarowanie zrewitalizowaną przestrzenią.

Projekt obejmuje równoległe akcje pilotażowe, po jednej w każdym regionie. Celem akcji pilotażowych jest zademonstrowanie przejścia od strategii do praktyki rewitalizacji, przy uwzględnieniu zarówno wspólnych reguł postępowania, jak specyfiki rozwiązań zależnych zarówno od danego regionu, jak i obiektu.

Akcja pilotażowa obejmuje:

 • planowanie kooperatywne z udziałem lokalnej społeczności,
 • projekt techniczny,
 • inwestycję pilotażową,
 • monitorowanie rezultatów,
 • opracowanie i opublikowanie zaleceń praktycznych.

Każda akcja pilotażowa dotyczy jednego (bądź kilku) wybranych miejsc w dolinie rzecznej, np. zmiany charakteru kilkudziesięcio-kilkusetmetrowego odcinka brzegu rzeki, lub zagospodarowania 1-2 ha fragmentu doliny rzecznej, lub wykreowania:

 • Dolina rzeki Ślepiotki w Katowicach – częściowa renaturyzacja małej rzeki w przestrzeni podmiejskiej, wykorzystanie porzuconego terenu nadrzecznego dla zwiększenia retencji, odtworzenie lokalnego korytarza ekologicznego. 
 • Stary Kanał Bydgoski – przywrócenie zabytkowego założenia hydrotechnicznego, poprawa siedlisk ptaków, wzbogacenie nadwodnej szaty roślinnej (w tym w obrębie zabytkowego parku).
 • Stara Ponavka w Brnie – sztuczna odnoga rzeki, teren poprzemysłowy, wykreowanie „zielonego korytarza” (projekt, akcja bezinwestycyjna).
 • Rzeki: Mze, Radbuza, Uhlava, Uslava w Pilznie – wykreowanie lokalnego biocentrum w śródmiejskiej przestrzeni nadrzecznej.
 • Dolina rzeki Feuerbach w Stuttgarcie – renaturyzacja koryta rzecznego oraz terenów przyległych („korytarza potoku”) w dawnej przestrzeni przemysłowej, odtworzenie siedlisk oraz korytarza ekologicznego.
 • Rzeki i kanały w Lipsku – renaturyzacja linii brzegowej na terenach uprzednio dotkniętych wydobyciem węgla brunatnego, odtworzenie siedlisk łęgowych oraz ciągłości ekosystemów nadrzecznych.

Wdrożone rozwiązania sprzyjać będą podnoszeniu konkurencyjności całego regionu. Kształtowanie ładu przestrzennego, ogólne podnoszenie jakości środowiska, a także zmniejszanie negatywnych skutków lokalnych prowadzić będzie do ogólnego zwiększenia funkcjonalności przestrzeni miejskich. Ostatecznym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności przyległych terenów dla mieszkańców i dla inwestorów. Jeżeli zaproponowane rozwiązania upowszechnią się w regionie, rezultaty projektu przełożą się na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Termin realizacji:
01.09.2008 – 31.08.2012

Kierownik projektu:
dr Leszek Trząski

 

Osoba kontaktowa:

Zakład Ochrony Wód
mgr Małgorzata Markowska
e-mail: mmarkowska@gig.eu
tel. 32 259 22 07

 

Więcej informacji:
Projekt REURIS

 

Do pobrania:

Podręcznik: Rzeki w miastach – Przestrzenie pełne życia

TEMAT RZEKA - Rewitalizacja rzek miejskich: Przewodnik praktyczny

Guideline on detailed revitalisation principles (tylko w j. angielskim)

+ 48-32-259-2000