UCGWATERplus - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

 

Tytuł zadania: Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji”.

Wartość dofinansowania:  842 181 zł, całkowita wartość zadania: 2 391 311 zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 101033964-UCGWATERplus-RFCS-2020.

Projekt UCGWATERplus ma na celu zaprezentowanie europejskiemu sektorowi węglowemu zestawu rozwiązań ukierunkowanych na remediację wód zanieczyszczonych w i po procesie podziemnego zgazowania węgla, co stanowi główny aspekt innowacji zawartych w projekcie.

Obrane cele projektu UCGWATERplus mają zapewnić osiągnięcie głównych efektów, jakimi są: opracowanie grupy nowoczesnych materiałów w postaci HCPs i węgli aktywnych otrzymanych z produktów smoły węglowej i karbonizatu poprocesowego oraz ocenę protokołów procesów adsorpcji, koagulacji i bioremediacji w aspekcie ich wykorzystania w oczyszczaniu wód powstających w i po procesie podziemnego zgazowania. 

>> Więcej informacji o projekcie

 

+ 48-32-259-2000