Dla Nauki - Ewaluacja

I. EWALUACJA

a) Co to jest ORCID?

 • ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. W systemie tym naukowcy zakładają swoje indywidualne konta. 

  Odwiedź stronę ORCID: https://orcid.org
  Zarejestruj się/Zaloguj się w systemie ORCID: https://orcid.org/signin

   

 • Założenie konta wiąże się z uzyskaniem unikatowego numeru przypisanego do indywidualnego konta danej osoby. Numer ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908)
   
 • Konto ORCID uzupełnia się:
  - notą biograficzną
  - słowami kluczowymi
  - adresem strony internetowej naukowca lub instytucji
  - identyfikatorami z innych systemów (Scopus, Web of Science, Publons)
  - wykazem publikacji
  - wykazem projektów i grantów
  - wykazem czasopism, dla których wykonano recenzje artykułów
 • Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w bazach: Scopus (Author ID),  Web of Science (ResearcherID) i Polska Bibliografia Naukowa, aby umożliwić automatyczną wymianę danych, tworząc spójną całość.
   
 • Numer ORCID jest wykorzystywany między innymi:
  - przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer)
  - przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe
  - jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora
  - w ramach ewaluacji działalności naukowej w Polsce

b) ORCID na potrzeby ewaluacji - podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 265 ust. 11), który stanowi, iż „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)”
   
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Od 25 listopada 2018 r. wszyscy pracownicy GIG należący do liczby N są zobligowani do założenia kont w systemie ORCID.

c) Jak uzupełnić wykaz publikacji na koncie ORCID?

Konto ORCID można uzupełnić danymi dotyczącymi publikacji na trzy sposoby:
- wprowadzając dane manualnie (Instrukcja),
- importując dane z bazy Scopus lub Web of Science (Instrukcja),
- importując dane z Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) (Instrukcja).

 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest jednym z podsystemów zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.
   
 • Jest bazą danych o dorobku publikacyjnym polskich jednostek naukowych.
   
 • Dane do systemu mogą wprowadzać autorzy publikacji w zakresie tworzenia własnej bibliografii naukowej, jak również jednostki naukowe tworzące bibliografię naukową swojej jednostki.

  Odwiedź stronę PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
  Zarejestruj się/Zaloguj się w systemie PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login

   

 • Jednostki naukowe wprowadzają do PBN dane o:
  - monografiach,
  - rozdziałach monografii,
  - artykułach naukowych,
  - materiałach konferencyjnych,
  których autorami są pracownicy jednostki lub osoby niezatrudnione w jednostce, ale afiliujące daną publikację do tej jednostki. 
   
 • Informacje gromadzone w PBN posłużą jako element w przygotowaniu ankiety jednostki mającej na celu poddanie jednostki kompleksowej ocenie parametrycznej.
 • Obowiązek składania oświadczeń wynika z Zarządzenia nr 28/18 Dyrektora GIG z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie składania przez pracowników GIG oświadczeń.
   
 • Oświadczenia upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika są zbierane przez pracowników Centrum Informacji Naukowej na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.
   
 • Wzór oświadczenia można znaleźć w Wewnętrznym Biuletynie Informacyjnym INTRA-GIG, który jest dostępny dla wszystkich pracowników po zalogowaniu.

II. WYKAZY MINISTERSTWA

III. USŁUGI BIBLIOMETRYCZNE

+ 48-32-259-2000