Aparatura

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas wyposażony w przystawkę headspace SHIMADZU
Ultra GCMS-QP2010
Chromatograf gazowy z detektorem mas umożliwia analizę związków organicznych w próbce gazowej oraz ciekłej. Zakres mas analizowanych związków: m/z 1,5-1090. Dzięki zastosowaniu bardzo szybkiego zbierania danych z użyciem ASSP możliwa jest ocena ilościowa zestawu substancji w trybie SIM oraz identyfikacja w tym samym czasie innych substancji występujących w próbce w trybie skanowania. Chromatograf gazowy posiada piec wyposażony w dwudyskowy system chłodzenia dzięki czemu może być gwałtownie chłodzony – jest to ważne w aplikacjach analizy lotnych związków organicznych. Chromatograf wyposażony jest dodatkowo w przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace). Analiza związków organicznych w próbkach gazowych oraz analiza fazy nadpowierzchniowej

Zakład Aerologii Górniczej

nieaktualne dane

nieaktualne dane
2 Różnicowy kalorymetr przepływowy Calvet model C80 (SETARAM) z układem sterująco-przepływowym i generatorem gazu wilgotnego (BRONKHORST HIGH-TECH), sprzężony z chromatografem gazowym model 7890A (AGILENT TECHNOLOGIES Kalorymetr różnicowy wyposażony w naczynia do przepływu gazów umożliwia badanie ciepła sorpcji tlenu na próbkach ciał stałych w zakresie temperatur: od temperatury otoczenia do 200°C. Kalorymetr może pracować w trybie izotermicznym lub w trybie skaningowym z szybkością narostu temperatury od 0.001 do 2 °C/min.
Termiczne masowe regulatory przepływu sterują natężeniem przepływu gazów (azot, środowisko syntetyczne) w zakresie 0.2-10 mln/min. Istnieje możliwość wygenerowania nawilżonego strumienia środowisko. Sprzężony z kalorymetrem dedykowany chromatograf gazowy umożliwia analizę ilościową i jakością gazowych produktów utleniania węgla.
Badanie ciepła utleniania różnych materiałów i wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji utleniania.

Zakład Aerologii Górniczej

mgr inż. Anna Szumna
e-mail: aszumna@gig.eu
telefon: 32 259 21 86

 

3 Aparat ASAP 2010 firmy Micromeritics Aparat ASAP 2010 jest przeznaczony do badania struktury materiałów metodą sorpcji gazów – metoda objętościowa. Pozwala na wyznaczenie objętości i rozkładu porów, mikroporów, powierzchni właściwej zarówno na podstawie izoterm sorpcji azotu, jak i innych gazów, np. ditlenku węgla. Wyposażony jest również w opcję chemisorpcji. Bogate oprogramowanie współpracujące z aparatem umożliwia zastosowanie szeregu modeli matematycznych do opisu równowag sorpcyjnych, np. model BET, Langmuira, BJH, t-plot, Dubinina Raduszkiewicza i inne. Badania struktury ciał stałych, powierzchni właściwej, objętości porów, np. kontrola jakości materiałów, kontrola produkcji.

dr Agnieszka Dudzińska
e-mail: adudzinska@gig.eu
telefon: 32 259 21 27
4 Chromatograf gazowy Shimadzu GC 2014 Chromatograf gazowy dwukanałowy wyposażony w dwa detektory TCD i 2 kolumny wypełnione sitami molekularnymi Przeznaczony do oznaczenia zawartości wodoru w próbce gazu w zakresie 0,5 - 10000 ppm, stosowany do oznaczenia zawartości tego gazu w powietrzu kopalnianym

Zakład Aerologii Górniczej

nieaktualne dane
5 Chromatograf gazowy HP 6890 Chromatograf gazowy Fisons GC 8000 Chromatograf gazowy dwukanałowy wyposażony w dwa detektory FID i 2 kolumny wypełnione Aluminą F1 Chromatograf gazowy wyposażony w detektor FID, kolumnę wypełnioną Aluminą F1 oraz układ zagęszczający Przeznaczone do oznaczenia zawartości węglowodorów: etanu, etylenu, propanu, propylenu i acetylenu w próbce gazu, stosowane do oznaczenia zawartości tych gazów w powietrzu kopalnianym

Zakład Aerologii Górniczej

nieaktualne dane
6 Chromatograf gazowy Shimadzu GC 17A Chromatograf gazowy dwukanałowy wyposażony w detektory FID, TCD i kolumnę kapilarną wypełnioną Sitami molekularnymi 5A Przeznaczony do oznaczenia zawartości tlenku węgla w próbce gazu w zakresie 1 – 10000 ppm, stosowany do oznaczenia zawartości tego gazu w powietrzu kopalnianym

Zakład Aerologii Górniczej

nieaktualne dane
7 Chromatograf gazowy SRI 8610 C Chromatograf gazowy dwukanałowy wyposażony w 2 detektory TCD i kolumny wypełnione Sitami molekularnymi 5A i porapakiem Q. Przeznaczony do oznaczenia zawartości tlenu, azotu, metanu, ditlenku węgla, tlenku węgla, etanu w próbce gazu od 0,05 %, stosowany do oznaczenia zawartości tych gazów w powietrzu kopalnianym

Zakład Aerologii Górniczej

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000