Galeria

Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych
Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych
Wyniki modelowania w programie PETREL - przykład tworzenia powierzchni (surfaces)
Wyniki modelowania w programie PETREL - Widok ogólny na model geologiczny złoża wraz z otworami badawczymi oraz otworami kierunkowymi i pionowymi do odmetanowania wyprzedzającego
Wyniki modelowania w programie AnSys CFX - Zmiany ciśnienia gazu złożowego po upływie 20 minut (od chwili wykonania otworu)
Wyniki modelowania w programie AnSys CFX - Rozkład prędkości metanu w płaszczyźnie pionowej pokładu po upływie 24h
Wyniki modelowania w programie AnSys CFX - Zmiana metanonośności pokładu przedstawiona na płaszczyźnie pionowej prostopadłej do osi otworu poziomego
Prognoza temperatury dla wyrobisk kopalni - zmian temperatury suchej, temperatury wilgotnej oraz temperatury efektywniej powietrza tzw. temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach przewietrzanych wentylacją obiegową
Stanowisko odgazowania prób węgla z aparatem MOD-2
Stanowisko do testów desorpcji (USBM)
Stanowisko do badań desorpcji w warunkach zmiennej wielkości naporu hydrostatycznego
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i termo-przewodnościowym (TCD)
Akcesoria do poboru prób powietrza GAV system
Badania zmian sorpcji i desorpcji metanu na układzie grawimetrycznym IGA-001 w celu wyznaczenia parametrów sorpcyjnych węgla
Przykłady modelowania rozkładu metanonośności w pokladzie węgla, przy współpracy z Zakladem Geologii i Geofizyki (PETREL)
Schemat przestrzenny sieci wentylacyjnej kop. „S” w  programie Ventgraph
Prognoza rozkładu stężeń metanu na wylocie ze ściany (układ U) w którym nie zastosowano pomocniczych urządzeń wentylacyjnych (obliczenia CFD, oprogramowanie AnSys CFX)
Prognoza rozkładu stężeń metanu na wylocie ze ściany (układ U) w którym zastosowana została przegroda wentylacyjna (w oparciu o obliczenia CFD w oprogramowaniu AnSys CFX)
Prognoza rozkładu stężeń metanu na wylocie ze ściany (układ U) w którym zastosowana została przegroda wentylacyjna (w oparciu o obliczenia CFD w oprogramowaniu AnSys CFX)
Prognoza rozkładu strefy metanu o stężeniu 3% v/v, w głębionym zbiorniku retencyjnym przy użyciu kombajnu chodnikowego (w oparciu o obliczenia CFD w oprogramowaniu AnSys CFX)
Hydroslotting w pokładzie węgla - przy współpracy z Zakładem Tąpań i Mechaniki Górotworu oraz z Zakładem Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni (projekt GasDrain)
Badania właściwości sorpcyjnych węgla w celu identyfikacji zmian strukturalnych  (fot. struktury węgla -  IMG PAN)
Badania izoterm sorpcji na układzie grawimetrycznym IGA-001
Przykład symulacji rozkładu zawartości metanu w pokładzie węgla (metanonośności) z uwzględnieniem wpływu odgazowania eksploatacyjnego - stref obniżonej metanonośności tzw. metanonośności wtórnej
Przykład symulacji rozkładu ciśnień złożowych gazu w pokładzie węgla
Analiza wpływu zaburzeń geologicznych (stref uskokowych) na wskaźnik intensywności desorpcji metanu zwęgla (∆p)
Analiza wpływu zaburzeń geologicznych (stref uskokowych) na wskaźnik zwięzłości węgla (f) określany metodą Prodiakonowa

+ 48-32-259-2000