Górnictwo - szkolenia

Górnictwo to niezwykle ważny sektor polskiej gospodarki, który przez najbliższe dekady będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Główny Instytut Górnictwa posiada duży potencjał badawczy, aparaturowy i kadrowy. Od początku istnienia GIG dostarcza rozwiązania dla przemysłu wydobywczego z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz nowych technologii. Bez wątpienia priorytetowym obszarem badań są dzisiaj dla Instytutu nowe technologie węglowe, których rozwój jest niezbędny dla zapewnienia przyszłości polskiego węgla jak i bezpieczeństwa energetycznego.

Wybierz kategorię

 

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń na szkolenia.gig.eu

 

Przeprowadzanie warsztatów szkoleniowych dla kierowników średniego szczebla (np. osoby dozoru ruchu) w zakresie:

 • metod doskonalenia kultury bezpieczeństwa,
 • eliminacji ryzyka w zachowaniach pracowników,
 • podwyższania kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej, z uwzględnieniem takich tematów jak: motywacja, komunikacja interpersonalna, stres, asertywność, budowanie prestiżu, prawidłowości w postrzeganiu zagrożeń i ocenie ryzyka, rutyna, konflikty.

 

Konferencja naukowa poruszająca najważniejsze aspekty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, odbywająca się co dwa lata, będąca zarazem forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami przemysłu, jednostkami badawczymi, naukowymi oraz jednostkami nadzoru nad rynkiem.

 

Zakład oceny jakości paliw działa nieprzerwanie od 1945 roku. Wysokokwalifikowana kadra, nowoczesna aparatura oraz sprawny system zarządzania zapewniają rzetelność, terminowość i wiarygodność wykonywanych badań. Zakład wykonuje badania paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych, mieszanek biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z paliwami stałymi oraz odpadów (kod 10 01 z wyłączeniem 10 01 09). Zakład posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007+AC:2007 (numer akredytacji: AB 069);
 • Certyfikat Zatwierdzenia wystawiony przez Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, zaświadczający, że System Zarządzania Jakością Zakładu jest zgodny z normą ISO 9001:2008 (numer Certyfikatu Zatwierdzenia: GDK0003151/Q).

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Analizy fizykochemiczne węgli kamiennych, pokładowych i sortymentowych oraz innych paliw stałych, takich jak: węgiel brunatny, koks, półkoks, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego, biopaliwa stałe, stałe paliwa wtórne oraz mieszanki biopaliwa stałego i stałego paliwa wtórnego z węglem
 • Analizę techniczną:
  • oznaczanie wilgoci przemijającej Wexr,
  • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej Wa, (1)
  • wyliczanie wilgoci całkowitej Wtr (wykorzystując Wexr i Wa),
  • oznaczanie zawartości popiołu Aa, (1)
  • oznaczanie zawartości siarki całkowitej Sta, (2)
  • oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą EschkiSta, (3)
  • oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej Qsa, Qir (4).
 • Analizę fizykochemiczną:
  • oznaczanie zawartości części lotnych Va, (1)
  • wyliczanie zawartości części palnych (wykorzystując Wa i Aa),
  • oznaczanie gęstości rzeczywistej dra, (5)
  • wyliczanie wskaźnika fixedcarbonCfixed (wykorzystując Wa, Aa i Va),
  • oznaczanie wskaźnika podatności przemiałowej Hardgrove’aHGI, (6)
  • oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu, (7)
  • oznaczanie maksymalnej zdolności chłonienia wilgoci Wmax. (8)
 • Analizę elementarną:
  • oznaczanie zawartości węgla całkowitego Cta, (9)
  • wyliczanie zawartości węgla organicznego Co (wykorzystując Cta i WCO2),
  • oznaczanie zawartości wodoru całkowitego Hta, (9)
  • oznaczanie zawartości azotuNa, (9)
  • wyliczanie zawartości tlenu Oda (wykorzystując Wa, Aa, Cta, Hta, Na, SCa),
  • oznaczanie zawartości CO2 węglanowegoWCO2, (10)
  • wyliczanie zawartości węgla węglanowego WC (wykorzystując WCO2),
  • oznaczanie zawartości siarki siarczanowej (VI) SSO4a, (11)
  • oznaczanie zawartości siarki pirytowej Spa, (12)
  • wyliczanie zawartości siarki organicznej w węglu kamiennym i brunatnym Soa (wykorzystując Sta, SSO4a i Spa),
  • oznaczanie zawartości siarki popiołowej SAa(dodatkowo wykorzystując Aa), (2)
  • wyliczanie siarki palnej SCa (wykorzystując Sta i SAa),
  • oznaczanie zawartości chloru Cla,(13 i 14)
  • oznaczanie zawartości frakcji biodegradowalnej. (15)
 • Analizę petrograficzną:
  • oznaczanie refleksyjności witrynituRo, (16)
  • oznaczanie składu grup macerałów i substancji mineralnej. (16)
 • Analizę parametrów koksotwórczych:
  • oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi RI, (17)
  • oznaczanie typu koksu Gray-Kinga GK, (18)
  • oznaczanie wskaźników dylatometrycznych według Audibert-Arnu, (19)
  • oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania SI, (20)
  • oznaczanie wskaźników stanu plastyczne według Gieselera-Hoehnego,(21)
  • oznaczanie własności plastometrycznych za pomocą plastometru ze stałym momentem obrotu, (22)
  • oznaczanie wskaźników plastometrycznych według Sapożnikowa,(23) nie ciśnienia rozprężania Pmax. (24)
 • Analizę typu węgla.
 • Wyznaczenie międzynarodowej klasyfikacji węgli.
 • Wyznaczanie kodu międzynarodowego.
 • Ocenę składu i właściwości popiołów z węgli.
 • Analizę popiołów i żużli z kotłów energetycznych.

Inne badania specjalistyczne poza obszarem objętym akredytacją:

 • Skład grup macerałów i substancji mineralnej z wyznaczeniem zawartości semifuzynitu. (16)
 • Skład maceralny. (16)
 • Skład mikrolitotypu, karbominerytu i minerytu. (16)
 • Maksymalna i minimalna refleksyjność witrynitu (wyznaczanie anizotropii)Rmax. (16)
 • Oznaczanie zawartości siarki popiołowej w biopaliwie stałym i stałym paliwie wtórnym. (2)
 • Oznaczanie zawartości piasku.
 • Oznaczanie strat przy prażeniu.
 • Zawartość wilgoci całkowitej metodą destylacyjną. (25)
 • Gęstość pozorna.
 • Prognoza wytrzymałości koksu metodą Schapiro dla węgla jednoskładnikowego .
 • Wydajność produktów wytlewania. (26)
 • Analiza ziarnowa metodą przesiewania. (27)
 • Analiza gęstościowa.
 • Zawartość wolnego tlenku wapnia.
 • Oznaczanie wskaźnika podatności transportowej. (28)
 • Zawartość węgla błyszczącego.
 • Zawartość kamienia w węglu.
 • Analiza obciążnika magnetycznego. (29)
 • Ciepło właściwe ciał stałych.
 • Wskaźnik samozapalności. (30)
 • Kąt naturalnego zsypu.
 • Zawartość azotu metodą Kjeldahla.
 • Gęstość nasypowa w węglu, koksie z węgla kamiennego, biopaliwie stałym oraz stałym paliwie wtórnym. (31)
 • Testy wzbogacalności. (32)
 • Sprawdzanie sita laboratoryjnego.
 • Wytwarzanie i dystrybucja próbek wzorcowych i kontrolnych.
 • Analizy paliw stałych i odpadów paleniskowych dla celów emisji CO2;
 • Analizy odpadów (kod: 10 01 z wyłączeniem 10 01 09);
 • Wykonywanie analiz dla próbek rozjemczych w sytuacjach spornych;
 • Organizacja kompleksowych badań, w kooperacji z innymi laboratoriami w Głównym Instytucie Górnictwa;
 • Przeprowadzanie badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dla węgla kamiennego, biopaliwa stałego oraz stałego paliwa wtórnego (33).

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie

 • Pobieranie próbek węgla kamiennego według normy
 • PN-G-04502:2014-11u producentów i odbiorców, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069) lub sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych;
 • Opróbowanie składowisk u producentów i odbiorców paliw stałych (biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych lub odpadów paleniskowych);
 • Opróbowanie transportów całopociągowych i samochodowych u producentów i odbiorców paliw stałych, przy załadunku lub rozładunku;
 • Badania ilościowe zwałów paliw stałych (obmiar geodezyjny, wyznaczanie ciężaru objętościowego i/lub nasypowego);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego przez automatyczne próbobiorniki według obowiązującej normy technicznej PN-G-04502:2014-11, w ramach zakresu akredytacji (numer akredytacji AB 069);
 • Sprawdzanie dokładności i precyzji pobierania i przygotowania próbek paliw stałych (węgla kamiennego, węgla brunatnego, biopaliwa stałego i stałego paliwa wtórnego) przez automatyczne próbobiorniki według obowiązujących norm technicznych PN i ISO;
 • Doradztwo podczas projektowania systemów do pobierania próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych z ciągów technologicznych i transportów".

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Ocena jakości paliw stałych pod kątem możliwości wykorzystania ich w różnych procesach technologicznych;
 • Dokonywanie, w oparciu o posiadaną bazę danych w Banku Informacji, doboru węgla dla użytkowników z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych;
 • Prowadzenie badań prognostycznych nad jakością węgla surowego w dostosowaniu do programów wydobycia kopalń.

 

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych świadczy usługi w zakresie:

 • Konsulting w zakresie wprowadzania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych;
 • Opracowywanie i doradztwo przy wdrażaniu procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Weryfikację planów pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych;
 • Walidacja (sprawdzanie i wyznaczanie precyzji) dla procedur pobierania próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych, stosowanych w zakładach energetycznych;
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 i innych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;
 • Szacowanie ubytków w trakcie transportu i składowania

 

Rodzaj działalności:
 • Średnica liny (0 -300mm) - metoda pomiaru bezpośredniego
 • Rzeczywista siły zrywająca (0 - 5000 kN) - metoda obciążania siłą
 • Wydłużenie (0-2000mm) - metoda pomiaru bezpośredniego

Dokumenty odniesienia:

 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.1
 • PN-ISO 3108:1996
 • PN-ISO 3154:1997 pkt. 5.1.4.2
Rodzaj działalności:
 • Trwałość zmęczeniowa (20 - 1000 kN) - próba zmęczeniowa

Dokumenty odniesienia:

 • PN-G-46705:1997 pkt. 3.7.75

 

 • odpady wydobywcze - powęglowe – zapobieganie i zwalczanie pożarów zwałowisk odpadów powęglowych, badanie skłonności odpadów powęglowych do samozapłonu, technologie przetwarzania odpadów powęglowych;
 • odpady przemysłowe i komunalne: technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: koncepcje i projekty zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie koncepcji oczyszczania wód z zawiesin mineralnych;
 • ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji;
 • badanie materiałów zasypowych do likwidacji szybów kopalnianych;
 • badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów;
 • badania materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych;
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami.

 

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych bada skład ziarnowy metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej.

 

W Zakładzie Monitoringu Środowiska wykonywane są opracowania środowiskowe m.in. dla górnictwa, w tym opinie środowiskowe dotyczące spoiw oraz preparatów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w obszarze dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B". Prowadzimy prace o charakterze technologicznym, których celem jest określenie oraz optymalizacja, technicznych i technologicznych warunków waloryzacji i pozyskiwania produktów handlowych z kopalin i odpadów.

 

W Laboratorum Przeróbki Kopalin i Zagospodarowania Odpadów opracowujemy i konsultujemy:
 • Koncepcje technologii wzbogacania surowców mineralnych
 • Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • Instrukcje prowadzenia składowisk odpadów
 • Wnioski o pozwolenia/zezwolenia wynikające z ustawy "o odpadach" i ustawy "prawo ochrony środowiska"
 • Raporty oddziaływania na środowisko obiektów zagospodarowania odpadów
 • Technologie oczyszczania wód z zawiesin mineralnych
 • Ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji
 • Narzędzia i instrumenty wspomagające zarządzanie gospodarką odpadami

 

Zakład Monitoringu Środowiska wykonuje opracowania, przykładowo w zakresie:
 • odpady wydobywcze - powęglowe – zapobieganie i zwalczanie pożarów zwałowisk odpadów powęglowych, badanie skłonności odpadów powęglowych do samozapłonu, technologie przetwarzania odpadów powęglowych;
 • odpady przemysłowe i komunalne: technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: koncepcje i projekty zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie koncepcji oczyszczania wód z zawiesin mineralnych;
 • ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji;
 • badanie materiałów zasypowych do likwidacji szybów kopalnianych;
 • badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów;
 • badania materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych;
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i techniczna oraz nowoczesna aparatura naukowo-badawcza zapewniają wysoką jakość i wiarygodność prowadzonych badań.

 

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na:
 • pobieraniu próbek środowiskowych: gleb i gruntów, wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych, powietrza, gazów składowiskowych, ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe), odpadów, osadów ściekowych oraz dennych;
 • badaniu przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych;
 • badaniu stateczności skarp.

Pobieranie i transport próbek prowadzony jest na terenie całej Polski. Zespół doświadczonych pracowników pobierających próbki, wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje wysoką jakość usług realizowanych w każdych warunkach terenowych.

 

Szkolenia dla pracowników dozoru i eksploatacji, handlowców oraz innych osób związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym (w tym szkolenia zamawiane), prowadzone przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej "Barbara" GIG w Mikołowie. Więcej informacji www.KDBEx.eu

Tematyka zajęć obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dowiedz się więcej

Konferencja naukowa poruszająca najważniejsze aspekty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, odbywająca się co dwa lata, będąca zarazem forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami przemysłu, jednostkami badawczymi, naukowymi oraz jednostkami nadzoru nad rynkiem.

Dowiedz się więcej

 

+ 48-32-259-2000