Aparatura

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Termograwimetry TGA i MAC 500 firmy LECO Termiczna analiza grawimetryczna opiera się na określeniu zmian masy badanej próbki ogrzewanej w funkcji zadanej temperatury lub w funkcji czasu. Analizatory termograwimetryczne TGA 701 i MAC 500 firmy LECO służą do oznaczania zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu i części lotnych w materiałach stałych. Analiza jest szybka i dokładna. Umożliwia wykonanie oznaczeń dla małych ilości próbek i dla szerokiego zakresu materiałów stałych. Badania parametrów jakościowych (zawartości wilgoci w próbce analitycznej, popiołu i części lotnych) w paliwach stałych, biopaliwach stałych, stałych paliwach wtórnych, mieszankach paliwa stałego z biopaliwaem stałym lub stałym paliwem wtórnym, odpadach paleniskowych oraz innych materiałach stałych. Termiczna analiza grawimetryczna pozwala dodatkowo badać ubytek masy analizowanego substratu, przemian substancji organicznej oraz mineralnej w zależności od zadanych warunków temperaturowych, środowiskowych i przy różnym czasie analizy. Informacje te są pomocne przy określaniu składu i termicznej stabilności badanych próbek, a także kinetyki przemian jakie w nich zachodzą.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Justyna Guzy-Proc
e-mail: jguzy@gig.eu
telefon: 32 259 28 18
2 Truspec CHNS i CHNS628 firmy LECO Stanowisko do oznaczania form siarki jest wyposażone w automatyczne analizatory Truspec CHNS oraz CHNS628 firmy LECO. Zasada oznaczania siarki całkowitej i popiołowej polega na wysokotemperaturowym spaleniu próbki oraz pomiarze zawartości siarki z wykorzystaniem detekcji IR. Stanowisko ma zastosowanie do oznaczania zawartości siarki całkowitej i popiołowej w paliwach stałych, biopaliwach stałych, stałych paliwach wtórnych i mieszankach paliwa stałego z biopaliwem stałym lub stałym paliwaem wtórnym.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane

 

3 Piece muflowe firmy ITR Oznaczanie siarki całkowitej metodą Eschki polega na spaleniu badanej próbki w kontakcie z mieszaniną Eschki w atmosferze utleniającej i przeprowadzenia siarki w siarczany. Następnie siarczany są ekstrahowane kwasem chlorowodorowym, strącane chlorkiem baru i oznaczane wagowo. Stanowisko umożliwia zanalizować zawartości siarki całkowitej w węglu kamiennym i brunatnym, lignitach oraz koksie z zastosowaniem tradycyjnej analizy chemicznej, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 334:1997.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
4 Kalorymetr AC500 i AC350 firmy LECO; Kalorymetr C5000 firmy IKA W skład stanowiska wchodzą kalorymetry: AC-350 i AC-600 firmy LECO oraz C5000 firmy IKA, w których wykonuje się oznaczenie ciepła spalania. Zasada metody polega na całkowitym spaleniu odważki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej (przy stałej objętości) i pomiarze przyrostu temperatury wody w naczyniu kalorymetrycznym. Analiza może być prowadzona, w układzie izotermicznym lub adiabatycznym. Dodatkowo kalorymetr IKA C5000 pozwala na pracę z wykorzystaniem dynamicznej metody pomiarowej. Kalorymetry pozwalają na oznaczenie ciepła spalania w paliwach stałych, biopaliwach stałych, stałych paliwach wtórnych, mieszankach paliwa stałego z biopaliwaem stałym lub stałym paliwaem wtórnym, odpadach paleniskowych oraz innych stałych materiałach

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane
5 Suszarki laboratoryjne firmy Venticell Stanowisko służy do oznaczania gęstości rzeczywistej w oparciu o masy i objętości badanych próbek węgla kamiennego, brunatnego, brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz magnetytów, przez zważenie ich w powietrzu i w cieczy piknometrycznej. Metoda polega na oznaczeniu gęstości rzeczywistej badanych próbek, bez uwzględniania porowatości cząsteczek oraz pustych przestrzeni w badanym materiale. Zestaw pomiarowy jest wyposażony w nowoczesny eksykator próżniowy z manometrem i pompą próżniową. Elementem niezbędnym stanowiska jest łaźnia wodna wyposażona w regulator temperatury, umożliwiający utrzymanie temperatury 20oC±0,1oC lub 25oC±0,1oC. Stanowisko służy do oznaczania gęstości rzeczywistej węgla kamiennego, brunatnego, brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz magnetytów.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Katarzyna Kupś
e-mail: kkups@gig.eu
telefon: 32 259 22 41
6 - Stanowisko umożliwia charakteryzowanie względnej podatności przemiałowej węgla kamiennego. Metoda pozwala ocenić skłonność węgla do rozdrabniania podczas transportu, załadunku, przeładunku oraz pozwala określić stopień trudności podczas mielenia węgla do danej klasy ziarnowej. Stanowisko jest wyposażone w nowoczesny młynek Hardgrove’a i urządzenie do automatycznego zatrzymywania młynka po 60 obrotach, licznik obrotów, laboratoryjną wstrząsarkę sitową z zestawem ochronnym dla sit i elektroniczną wagę laboratoryjną. Wartość wskaźnika podatności przemiałowej wyznacza się na podstawie wyniku analizy ziarnowej rozdrobnionego paliwa na młynku Hardgrove’a oraz przez odczytanie wyniku z wykresu kalibracyjnego. Stanowisko jest przeznaczone do oznaczania wskaźnika podatności przemiałowej węgla kamiennego metodą Hardgrove’a zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5074:2002

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane
7 Wysokotemperaturowe mikroskopy firmy ITR Do oznaczania charakterystycznych temperatur topliwości popiołu służą nowoczesne wysokotemperaturowe mikroskopy firmy ITR. Podstawą oznaczania jest analiza obrazu próbki popiołu w czasie jej programowego ogrzewania do temperatury 1550 °C Analiza obrazu z kamery wizyjnej wysoko temperaturowego mikroskopu daje możliwość wyznaczenia czterech charakterystycznych temperatur przemian fazowych. Oznaczenie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu dostarcza informacji o zachowaniu się popiołu w kotłach energetyka. Parametr topliwości popiołu może służyć do zapobiegania zjawisku szlakowania powierzchni grzewczych. Analiza charakterystycznych temperatur topliwości popiołu jest wykonywana w oparciu o polskie i europejskie normy.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane
8 Automatyczna łaźnia wodna; suszarki laboratoryjne firmy Venticel Stanowisko służy do oznaczania maksymalnej zdolności chłonienia wilgoci przez węgiel kamienny (metodą zwykłą z klimatyzacją próbki węgla przy obniżonym ciśnieniu). Oznaczenie to wyraża wskaźnik stopnia uwęglenia węgla. Metoda polega na oznaczaniu metodą suszarkową zawartości wilgoci w węglu kamiennym, który po dokładnym wymyciu zostaje doprowadzony do umownego stanu nasycenia wilgocią w warunkach odpowiadających 96 % wilgotności względnej, w temperaturze 30 oC, przy obniżonym ciśnieniu. Stanowisko jest wyposażone w eksykator próżniowy z manometrem i pompą próżniową. Elementem niezbędnym stanowiska jest w pełni zautomatyzowana łaźnia wodna, wyposażona w regulator temperatury, umożliwiająca utrzymanie temperatury 30 oC oraz nowoczesna suszarka laboratoryjna firmy Venticell. Stanowisko służy do oznaczania maksymalnej zdolności chłonienia wilgoci przez węgiel kamienny według normy PN-G-04520:1983

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
9 Truspec CHNS i CHNS628 firmy LECO; Analizator ACS-40/1500 W skład stanowiska wchodzą urządzenia: ACS-40/1500 firmy ITR, Truspec CHNS oraz CHNS628 firmy LECO, w których wykonuje się analizę zawartości węgla całkowitego, wodoru całkowitego oraz azotu. Proces spalania naważki paliwa przebiega w temperaturze 1350 ºC dla analizatora ACS-40/1500 oraz w temperaturze 950 ºC dla analizatorów Truspec CHNS i CHNS628, w atmosferze tlenu. Zasada oznaczenia węgla całkowitego oraz wodoru całkowitego polega na wysokotemperaturowym spalaniu próbki oraz pomiarze zawartości tych pierwiastków z wykorzystaniem detekcji w IR. W przypadku oznaczania azotu, przed detekcją następuje redukcja NOx do azotu cząsteczkowego. Do tego celu urządzenie wykorzystuje miedź katalityczną. Natomiast sama detekcja azotu przebiega w detektorze katorometrycznym, czyli detektorze przewodnictwa cieplnego. Wysoce precyzyjna aparatura pozwala na detekcję składu elementarnego w paliwach stałych, biopaliwach stałych, stałych paliwach wtórnych, mieszankach paliwa stałego z biopaliwaem stałym lub stałym paliwaem wtórnym, odpadach paleniskowych oraz innych stałych materiałach. Analizator ACS-40/1500 pozwala na oznaczenie węgla całkowitego w materiałach charakteryzujących się trudnością w spalaniu, takich jak odpady paleniskowe.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
10 - Zasada działania polega na tym, że próbkę o znanej masie, poddaje się działaniu kwasu solnego, który reaguje z zawartymi w węglu węglanami, uwalniając dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla pochodzący z rozkładu węglanów jest absorbowany i ważony. Oznaczanie zawartości węgla węglanowego metodą wagową umożliwia określenie zawartości pierwiastka węgla występującego w formie nieorganicznej.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane
11 Piece muflowe firmy ITR Metoda według której oznaczana jest siarka siarczanowa (VI), polega na rozpuszczeniu zawartych w paliwaie siarczanów (VI) kwasem chlorowodorowym, wytrąceniu chlorkiem baru jonów siarczanowych (VI) w postaci siarczanu (VI) baru i jego oznaczeniu sposobem wagowym. Stanowisko umożliwia oznaczania zawartości siarki siarczanowej (VI) w węglu kamiennym i brunatnym z zastosowaniem tradycyjnej analizy chemicznej, zgodnie z normą PN-G-04582:1997.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
12 Piece muflowe firmy ITR Siarka pirytowa jest oznaczana metodą polegającą na utlenieniu pirytu zawartego w paliwaie kwasem azotowym (V) do rozpuszczalnych siarczanów (VI), strąceniu w uzyskanym roztworze jonów siarczanowych (VI) w postaci siarczanu (VI) baru i oznaczeniu jego masy sposobem wagowym. Służy do oznaczania zawartości siarki pirytowej w węglu kamiennym i brunatnym z zastosowaniem tradycyjnej analizy chemicznej. Jest to metoda znormalizowana, zgodnie z normą PN-G-04582:1997

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
13 Analizator Multi EA 4000 firmy AnalytikJena Zasada działania polega na analizie kulometrycznej, po termicznym rozkładzie próbki w rurze kwarcowej. Próbki, które mają być poddane badaniu, są wprowadzane do komory spalania w kwarcowej łódeczce poprzez otwarty wlot gazu. Analiza temperaturowa może zachodzić na dwa sposoby, w zależności od rodzaju próbki. Jedna możliwość, to bezpośrednie spalanie w strumieniu tlenu. Druga możliwość, to piroliza próbki w strumieniu gazu obojętnego (argonu), w temperaturze między 300 a 600°C, w przedniej części pieca, a produkty pirolizy są po niewielkim opóźnieniu całkowicie spalane w strumieniu tlenu, w tylnej części pieca, w temperaturze 1100°C. Tę ostatnią metodę zaleca się dla substancji organicznych, które mogą się wybuchowo palić w środowisku tlenowym. Proporcjonalnie HCl określa się za pomocą analizy kulometrycznej po wysuszeniu gazu do analizy (kwasem siarkowym). Jony chloru reagują całkowicie z jonami srebra, powstałymi za pomocą elektrolizy i otrzymujemy chlorek srebra. Posługując się prawem Faradaya, można obliczyć ilość chloru z ładunku potrzebnego do wyprodukowania jonów srebra. Cały cykl analityczny, prowadzony przy użyciu automatycznego analizatora Multi EA 4000, jest sterowany komputerowo, od momentu naważenia próbki do badań, do momentu uzyskania wyników w formie wydruku. Ocena kulometryczna Cl to metoda analizy dająca rezultaty w wartościach absolutnych. Nie przeprowadza się kalibracji. Poprawność opracowanej metody analitycznej sprawdza się stosując certyfikowany węglowy materiał odniesienia. Analiza prowadzona przy użyciu automatycznego analizatora Multi EA 4000 służy do określania zawartości ilości chloru w próbkach ciał stałych metodą kulometryczną. Technologia oznaczania chloru wykorzystywana jest podczas analizy składu badanych próbek, w celu określenia ilości pierwiastka, który w procesach energetyka przetwarzania wydziela się w formie agresywnego chlorowodoru, powodując korozję urządzeń, naloty na powierzchniach grzewczych czy zakwaszenie środowisko.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Monika Berda
e-mail: mberda@gig.eu
telefon: 32 259 22 78
14 Piece muflowe firmy ITR Stosowaną w pracowni analiz chemicznych jest metoda Volharda, w której próbkę o znanej masie, będącą w bezpośrednim kontakcie z mieszaniną Eschki, spala się w atmosferze utleniającej, w celu usunięcia substancji palnej i przeprowadzenia chloru w chlorki alkaliczne. Utworzone chlorki ekstrahuje się kwasem azotowym (V) lub wodą i oznacza metodą Volharda Służy do oznaczania zawartości chloru w paliwach stałych. Jest to metoda znormalizowana, przeznaczona dla węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu), koksu biopaliwa stałych i stałych paliwa wtórnych. Technologia oznaczania chloru wykorzystywana jest podczas analizy składu badanych próbek, w celu określenia ilości pierwiastka, który w procesach energetyka przetwarzania wydziela się w formie agresywnego chlorowodoru, powodując korozję urządzeń, naloty na powierzchniach grzewczych czy zakwaszenie środowisko.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Monika Berda
e-mail: mberda@gig.eu
telefon: 32 259 22 78
15 Suszarki laboratoryjne firmy Venticell; Piece muflowe firmy ITR Badanie frakcji biodegradowalnej wykonywane jest w pracowni analiz chemicznych metodą selektywnego rozpuszczania. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie rozkładu biomasy w podobny sposób jak podczas procesu degradacji z udziałem mikroorganizmów (biodegradacji), tzn. jej rozkładu z wydzieleniem wody, dwutlenku węgla oraz prostych nietoksycznych związków chemicznych. Oznaczenie polega na rozkładzie zawartej w badanej próbce biomasy pod wpływem stężonego kwasu siarkowego (hydroliza kwasowa). Produkty hydrolizy kwasowej frakcji biodegradowalnej ulegają utlenieniu pod wpływem skoncentrowanego roztworu nadtlenku wodoru z wydzieleniem dwutlenku węgla i wody. Kolejne etapy oznaczenia frakcji biodegradowalnej obejmują pomiar zmian masy badanych próbek, na których podstawie obliczana jest zawartość frakcji biodegradowalnej. Stanowisko służy do oznaczania zawartości frakcji biodegradowalnej w stałych paliwach wtórnych i biopaliwach stałych. Oznaczenie zawartości biomasy w badanym paliwie jest niezbędne do zaklasyfikowania paliwa jako zaklasyfikowania jako biopaliwo stałe.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11
16 Mikroskop polaryzacyjny Axio Imager D1.m firmy Carl Zeiss wraz z fotopowielaczem; Mikroskopy optyczne (HPRPOL firmy Opton i Zetopan firmy Reichert) Techniki mikroskopii optycznej wykorzystywane do badań węgla kamiennego i substancji organicznej w stałych odpadach paleniskowych dostarczają informacji o przebiegu procesów termicznych. Wyposażenie mikroskopu Axio Imager D1.m w fotopowielacz pozwala badać refleksyjność macerałów grupy witrynitu. Wartości tego parametru odpowiadają stopniu uwęglenia węgla kamiennego. Jest to niezastąpiona analiza w badaniach klasyfikujących węgiel do różnych zastosowań. Dodatkowo nowoczesny mikroskop Axio Imager D1.m jest wyposażony w zestaw do epifluorescencji, gdzie źródłem światła jest lampa rtęciowa typu HBO. Pozwala to prowadzić badania substancji organicznej w paliwach stałych i odpadach paleniskowych z użyciem fluorescencji. Taka technika mikroskopii fluorescencyjnej, w połączeniu z analizą petrograficzną w świetle białym, pozwala uzyskać obszerniejszą informację na temat właściwości badanego paliwa stałego. Laboratorium wyposażone jest dodatkowo w dwa inne mikroskopy optyczne: HPRPOL firmy Opton i Zetopan firmy Reichert, które są także wykorzystywane do badań petrograficznych węgla. Stanowisko mikroskopowe służy do wykonywania kompleksowej analizy petrograficznej węgla kamiennego, w skład której wchodzą: średnia refleksyjność witrynitu, maksymalna i minimalna refleksyjność witrynitu, reflektogram witrynitu i/lub wszystkich składników organicznych (skan), skład grup macerałów, zawartość macerałów i substancji mineralnej, zawartość mikrolitotypów, karbominerytu i minerytu, badania substancji organicznej węgla kamiennego z użyciem fluorescencji, identyfikacja substancji organicznej w paliwach stałych i odpadach paleniskowych z użyciem fluorescencji.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Justyna Guzy-Proc
e-mail: jguzy@gig.eu
telefon: 32 259 28 18
17 Bęben Rogi Wskaźnik spiekalności oznaczany metodą Rogi (RI) to jeden z najważniejszych parametrów jakościowych węgla kamiennego, będący miernikiem zdolności węgla do tworzenia spieków koksowych. Parametr ten jest stosowany w systemie klasyfikacji węgla według typów, zgodnie z normą PN-82/G-97002. Zasada metody polega na szybkim odgazowaniu pod stałym ciśnieniem mieszanki węgla i antracytu wzorcowego, a następnie poddaniu nielotnej pozostałości próbie wytrzymałościowej. Oznaczenie to jest przeprowadzane na stanowisku wyposażonym w dwa stalowe bębny umieszczone na poziomym wale, które po uruchomieniu obracają się z prędkością 50 ± 2 obr./min. Wskaźnik spiekalności metodą Rogi jest wykorzystywany do rozróżnienia węgli kamiennych stosowanych w energetyce i ciepłownictwie od tych używanych w przemyśle koksowniczym. Parametr ten służy do wyznaczania, zgodnie z normą PN-82/G-97002, typu węgla. Wskaźnik RI określa wartość użytkową węgli kamiennych dla procesów ich termicznego przekształcenia.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11
18 Piec Gray-Kinga MGK-1 ze stanowiskiem optycznym Jest to nowoczesne stanowisko badawcze wyposażone w jedyny w Polsce aparat do oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga firmy ITR. Metoda oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga pozwala określić zdolność węgla do tworzenia koksu, poprzez jego porównanie ze skalą wzorców i zaklasyfikowanie do jednego z typów (od A do Gx), zgodnie z wymaganiami normy PN–84/G–04519. Stanowisko umożliwia badanie mieszanek wsadowych do produkcji koksu. Dzięki nowoczesnemu systemowi wizyjnemu jest możliwe badanie struktury powierzchni otrzymanego w wyniku analizy koksu. Analiza prowadzona przy użyciu analizatora do otrzymywania koksu połączonego z systemem wizyjnym umożliwia oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga i określenie właściwości koksotwórczych węgla kamiennego. Badanie jest wykorzystywane podczas komponowania mieszanek wsadowych do baterii koksowniczej, prognozowania właściwości koksu oraz charakteryzowania węgla kamiennego z otworów wiertniczych z prac poszukiwawczych.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11
19 Dylatometry AA04/4 firmy RMI Do oznaczania wskaźników dylatometrycznych metodą Audiberta-Arnu służą dwa nowoczesne piece dylatometryczne firmy RMI typu AA 04/4. Każdy z nich jest przystosowany do wykonywania jednoczesnego oznaczenia w 4 retortach dylatometrycznych. Zasada metody polega na powolnym ogrzewaniu pod stałym ciśnieniem, w retorcie dylatometrycznej, słupka uformowanego z badanego węgla i pomiarze zmian jego długości pod wpływem wzrostu temperatury. Wynikiem analizy jest wskaźnik dylatacji i kontrakcji oraz temperatura mięknienia, kontrakcji i dylatacji. Analizy są rejestrowane i kontrolowane przez program komputerowy zainstalowany na wbudowanym w system pomiarowy komputerze. Z poziomu programu komputerowego jest nadzorowany przebieg analizy. Obliczenia wyników pomiarów i ich archiwizacja jest zapisywana w pliku programu. Analiza służy do określania wskaźnika dylatacji i kontrakcji oraz temperatur mięknienia, kontrakcji i dylatacji węgla kamiennego zgodnie z normą PN–81/G–04517. Wyniki oznaczania wskaźników dylatometrycznych wykorzystywane są do klasyfikacji węgla kamiennego zgodnie z normą PN-82/G-97002, badania właściwości koksotwórczych węgla oraz komponowania mieszanek węglowych do produkcji koksu na potrzeby przemysłu koksowniczego.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11
20 Piecyk ze stanowiskiem komputerowym do analizy koksików Nowoczesny analizator skonstruowany przez firmę ITR składa się z elektrycznego piecyka do otrzymywania koksików oraz komputerowego analizatora do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania, zgodnie z wymaganiami normy PN–ISO 501:2003. Zasada metody polega na odgazowaniu odważki węgla kamiennego w zamkniętym tyglu przez określony czas w temperaturze 820 ºC ± 5 ºC i na porównaniu zarysu powstałego koksika z zarysami profili wzorcowych. Analizator komputerowy jest wyposażony w program do automatycznego porównywania kształtów koksiku z kształtami wzorcowymi. Gwarantuje to precyzyjny odczyt wskaźnika wolnego wydymania (SI). Parametr ten umożliwia szybkie odróżnienie węgli koksujących od energetyka i charakteryzuje właściwości wydymające węgla kamiennego.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11
21 Analizator Gieselera - Hoehnego Analizator umożliwia pomiar wskaźników stanu plastycznego węgla kamiennego mięknącego podczas ogrzewania w znormalizowanych warunkach. Jest to jedyny aparat umożliwiający pomiar wskaźnika maksimum plastyczności w stopniach kątowych na minutę. W trakcie oznaczenia próbka węgla jest ogrzewana w plastomerze. Podczas tego procesu, w odstępach 1-minutowych, odczytuje się położenie wskazówki na tarczy plastomeru. Na podstawie odczytanych danych wyznacza się, temperaturę początku plastyczności, temperaturę maksimum plastyczności, końcową temperaturę plastyczności, obszar plastyczności oraz wskaźnik maksimum plastyczności. Analizator Gieselera - Hoehnego służy do oznaczania właściwości plastycznych węgla kamiennego według normy PN-G-04536:1984 Wskaźniki stanu plastycznego stosuje się do określenia właściwości koksowniczych węgla charakteryzujących jego przydatność technologiczną i stopnień uwęglenia.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Katarzyna Kupś
e-mail: kkups@gig.eu
telefon: 32 259 22 41
22 Plastometr PF-22 Analizator plastometryczny PF-22 firmy Dasfor służy do badania lepkości węgla przy stałym momencie obrotowym. Końcowym wynikiem oznaczenia są: temperatura początku plastyczności, temperatura maksimum plastyczności, końcowa temperatura plastyczności, obszar plastyczności oraz wskaźnik maksimum plastyczności. Przebieg procesu jest całkowicie zautomatyzowany. Plastometr umożliwia wizualizację przebiegu: plastyczności wobec temperatury w retorcie, plastyczności i temperatury w retorcie wobec czasu, regulacji temperatury wobec czasu oraz napięcia, ogrzewania i mocy doprowadzanej wobec czasu. Oprogramowanie analizatora umożliwia pełną kontrolę nad włączaniem i wyłączaniem poszczególnych zespołów analizatora oraz sprawdzaniem czy prawidłowo spełniają swoje funkcje. Analizator służy do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla kamiennego zgodnie z normą PN-G-04522:1973. Analizator służy do oznaczenia właściwości plastometrycznych węgla kamiennego według normy PN-G-04565:1994 oraz według ASTM D2369-08 i ISO 10329.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Katarzyna Kupś
e-mail: kkups@gig.eu
telefon: 32 259 22 41
23 Analizator do oznaczania wskaźników plastometrycznych metodą Sapożnikowa Analizator wykonany przez firmę Ekolab służy do badania laboratoryjnego właściwości plastometrycznych węgla kamiennego metodą Sapożnikowa. W trakcie pomiaru określa się grubość warstwy plastycznej „y”, skurcz plastometryczny „x” oraz krzywą plastometryczną. W urządzeniu całkowicie zautomatyzowano proces pomiaru skurczu plastometrycznego. Wyniki są wizualizowane i archiwizowane komputerowo. Blok zasilania, regulacji analizatora i rejestracji wyników, zapewnia doskonałą kontrolę temperatury według zadanej krzywej. Część mechaniczna urządzenia posiada dźwignię główną z podziałką milimetrową i elementy zawieszenia obciążników z precyzyjnymi regulatorami. Regulację nastaw dźwigni ułatwia program komputerowy, który wylicza odpowiednie nastawy, z dokładnością do 0,1 mm. Analizator służy do oznaczania wskaźników plastometrycznych węgla kamiennego metodą Sapożnikowa według normy PN-G-04545:1988.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Katarzyna Kupś
e-mail: kkups@gig.eu
telefon: 32 259 22 41
24 Analizator typu CR-001. Analizator typu CR-001 firmy ITR służy do oznaczania ciśnienia rozprężania węgla kamiennego z możliwością analizy obrazu oraz z wykorzystaniem czujnika siły. W skład urządzenia wchodzi: piec z układem pomiaru ciśnienia, zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym i operatorskim, oprzyrządowanie (tygle, termoelement, przyrządy do formowania próbki węgla w tyglu, zestaw do kalibracji urządzenia). Precyzyjny układ tensometryczny zapewnia prawidłowe działanie czujnika siły. Stosowana aplikacja CR2012 pozwala analizować w czasie pomiaru chwilowe wartości: ciśnienia rozprężania, temperatury elementu grzewczego i temperatury próbki węgla. Analizator służy do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla kamiennego zgodnie z normą PN-G-04522:1973.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Katarzyna Kupś
e-mail: kkups@gig.eu
telefon: 32 259 22 41
25 - Oznaczenie wilgoci destylacyjnej jest prowadzone w nowoczesnej bezodpływowej komorze filtracyjnej. Analiza ta polega na wydzieleniu z badanego materiału zawartej w nim wody poprzez jej odparowanie, a następnie skroplenie w odbieralniku. Badany materiał jest podgrzewany z rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik ulega odparowaniu wraz z wodą z próbki, ale nie miesza się z nią. Woda gromadzi się w dolnej, skalowanej części odbieralnika. Na podstawie objętości skroplonej wody w odbieralniku i masy próbki jest możliwe wyznaczenie zawartości wilgoci całkowitej. Stanowisko umożliwia, zgodnie z normą PN-ISO 3733:2008, oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej w produktach naftowych, bituminach, smołach i produktach otrzymywanych z tych materiałów, za wyjątkiem emulsji.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Justyna Guzy-Proc
e-mail: jguzy@gig.eu
telefon: 32 259 28 18
26 - Stanowisko służy do wyznaczenia wydajności produktów wytlewania, tj. określenia udziału półkoksu, smoły, wody rozkładowej oraz obliczenia wydajności gazu otrzymanego podczas oznaczenia. Metoda polega na powolnym ogrzewaniu, w retorcie aluminiowej, odważki paliwa bez dostępu środowisko oraz na oznaczaniu wagowym powstałych w tym procesie produktów wytlewania. Stanowisko służy do oznaczania wydajności produktów wytlewania w węglu kamiennym i brunatnym. Jest to metoda znormalizowana.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Przemysław Rompalski
e-mail: prompalski@gig.eu
telefon: 32 259 26 09
27 Przesiewacze firmy EKO-LAB Metoda polega na rozdziale próbki na klasy zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie materiału na zestawie sit o różnym rozmiarze. W wyniku ręcznego lub mechanicznego przesiewania, wykonywanego na mokro lub na sucho, ziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się udział procentowy materiału pozostałego na każdym sicie w stosunku do całości próbki materiału. Metoda służy do określenia rozkładu klas ziarnowych materiału. Wykonywana jest dla próbek węgla kamiennego, koksu i biopaliwa stałego. Jest analizą niezbędną do określenia sortymentu węgli kamiennych, zgodnie z normą PN-82/G-97003.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Mariusz Lubaszka
e-mail: mlubaszka@gig.eu
telefon: 32 259 22 79
28 Stanowisko do oznaczania podatności transportowej Wskaźnik podatności transportowej jest oznaczany metodą znormalizowaną, opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa. Unikatowy analizator do oznaczania podatności transportowej, został skonstruowany w Głównym Instytucie Górnictwa. Zachowanie się drobnych, miałowych i mułowych sortymentów węgla kamiennego podczas załadunku, rozładunku, transportu, przeładunku itp., jest zależne od szeregu właściwości fizykomechanicznych. Wpływają one na zaklejanie węglem powierzchni i elementów technologicznych ciągów transportowych. W celu określenia, jak węgiel będzie się zachowywał podczas jego przemieszczania, oznacza się wskaźnik podatności transportowej. Jest on wyrażony liczbowo jako wielkość wytrzymałości na rozciąganie teoretycznego słupka węglowego o wysokości 0 mm. Po naniesieniu wyników pomiarów na siatkę półlogarytmiczną, odczytuje się z wykresu wartość wskaźnika podatności transportowej. Im większa wartość wskaźnika tym badany materiał posiada większą podatność na zaklejanie powierzchni i elementów technologicznych ciągów transportowych . Umożliwia, zgodnie z normą PN-G-04544:1982, oznaczenie podatności transportowej miałowych i mułowych sortymentów węgla kamiennego.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr inż. Justyna Guzy-Proc
e-mail: jguzy@gig.eu
telefon: 32 259 28 18
29 Suszarki laboratoryjne firmy Venticell Badania podstawowe wykonywane w pracowni analiz chemicznych obejmują oznaczanie zawartości składników magnetycznych w paliwach. Metoda oznaczenia zawartości składników magnetycznych polega na wydzieleniu z próbki magnetytu składników magnetycznych przy użyciu analizatora magnetycznego oraz na pomiarze masy wydzielonych składników magnetycznych i obliczeniu ich procentowej zawartości. Zakład jest również w posiadaniu specjalistycznej wagi, dzięki której można wykonać oznaczenie podatności magnetycznej względnej. Stanowisko do badania magnetytu, zapewnia sprawdzenie wymagań i wykonanie badań magnetytowych obciążników cieczy ciężkich zawiesinowych, stosowanych do wzbogacania węgla kamiennego we wzbogacalnikach z cieczami ciężkimi zawiesinowymi oraz umożliwia określenie kryteriów oceny podstawowych parametrów obciążnika, rzutujących na jakość cieczy. Umożliwia sprawdzenie obciążników cieczy ciężkich zawiesinowych, stosowanych do wzbogacania węgla kamiennego we wzbogacalnikach z cieczami ciężkimi zawiesinowymi.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Monika Berda
e-mail: mberda@gig.eu
telefon: 32 259 22 78
30 Analizator firmy ITR Do oznaczania samozapalności węgla służą analizatory firmy ITR. Badanie samozapalności węgla kamiennego polega na ciągłym pomiarze temperatury pastylki przygotowanej z badanego węgla, która wprowadzona jest do strumienia środowisko o temperaturach 190 °C i 237 °C oraz na wyznaczeniu prędkości wzrostu temperatury tej pastylki w punktach adiabatycznych. Stanowisko do oznaczania samozapalności węgla pozwala na określenie grupy samozapalności węgla, czyli oznaczenia skłonności węgla do samozapalania się.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

nieaktualne dane
31 - Przez gęstość nasypową rozumie się stosunek masy luźno nasypanego materiału stałego do objętości, wyrażony w kg/m3. Oznaczenie wykonywane jest poprzez pomiar masy badanego materiału umieszczonego w pojemniku tzw. skrzyni pomiarowej o znanej objętości. Oznaczenie jest wykorzystywane do pomiarów zapasów sortymentów węgla kamiennego: kęsów, kostki I, kostki II, kostki, orzecha I, orzecha II, orzecha (według normy PN-82/G-97001). Badanie służy do wyznaczenia gęstości nasypowej węgla kamiennego i brunatnego (PN-G-04531:1973 lub PN-ISO 23499:2010), koksu (PN-ISO 1013:1999 lub PN-ISO 567:1999), biopaliw stałych (PN-EN 15103:2010) oraz kruszyw (PN-EN 1097-3:2000). Gęstość nasypowa jest istotnym parametrem podczas dokonywania pomiarów zapasów paliw stałych.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Mariusz Lubaszka
e-mail: mlubaszka@gig.eu
telefon: 32 259 22 79
32 - Badania wzbogacalności grawitacyjnej węgla w cieczach ciężkich dokonuje się drogą rozdziału nadawy węglowej na frakcje różniące się gęstością, zanurzając jej reprezentatywną próbkę w cieczy ciężkiej o określonej gęstości. Badana próbka ulega rozdzieleniu na dwie frakcje: jedną, lżejszą od zastosowanej cieczy i pływającą po jej powierzchni, drugą, cięższą i opadającą na dno naczynia z cieczą. Frakcję cięższą kieruje się do wzbogacana w kolejnej cieczy o większej gęstości od zastosowanej poprzednio. Na podstawie tych badań wykreśla się tzw. krzywe wzbogacalności. Umożliwia rozdzielenie próbki węgla na różne frakcje gęstościowe i jej scharaktyryzowanie za pomocą krzywych wzbogacalności. Rozdzielone frakcje charakteryzują się różnymi wartościami parametrów fizykochemicznych, co daje możliwość określenia, która z frakcji posiada korzystne jakościowo parametry.

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

mgr Wioletta Krok
e-mail:
telefon: 32 259 28 11

+ 48-32-259-2000